Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językowe B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D4KOJE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językowe B2+
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
translatoria

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć opanowany w stopniu B2 język angielski i mają wiedzę z zakresu zagrożeń współczesnego świata.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specjalistycznym słownictwem stosowanym w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczącym aktualnych problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata.

Pełny opis:

W toku zajęć szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, formułowanie opinii/ wniosków, stawianie tez i hipotez oraz ich argumentowanie.

Zagadnienia:

1.Introduction to the program

2.Hunger in the world/Food problem

3.Diseases, epidemics, pestilence

4.Human trafficking

5.Overpopulation

6.Poverty - the disparities and inequalities in civilization development

7.The economic crisis, economic risks, unemployment, sovereign debt

8.Climate change. Risks and ecological disasters: floods, tsunamis, earthquakes

9.Organised crime

10.International Terrorism

12.Contemporary international conflicts

13.Contemporary armed conflicts

14.Internet threats

15 Summary

Literatura:

Hunger in the world/Food problem

Articles and websites:

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi13.pdf (report)

http://www.ifpri.org/publication/2013-global-hunger-index-0

http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm,

http://www.nytimes.com/2012/09/16/business/world-hunger-the-problem-left-behind-economic-view.html?_r=0

http://www.theguardian.com/global-development/2013/jun/08/eight-ways-solve-world-hunger

http://www.theguardian.com/global-development/2013/apr/13/climate-change-millions-starvation-scientists

http://www.worldhunger.org/articles/09/editorials/holt-gimenez.htm

http://www.un.org/en/globalissues/food/index.shtml

Information from websites of international organizations: Food and Agriculture Organization of the United Nations (www.fao.org), World Food Programme (http://www.wfp.org/).

Diseases, epidemics, pestilence

Articles and websites:

http://www.theguardian.com/society/2011/oct/10/diabetes-the-epidemic,

http://www.who.int/hiv/en/,

http://www.who.int/publications/en/,

http://www.un.org/en/globalissues/aids/index.shtml

Information from websites of international organizations: World Health Organization (http://www.who.int/en/).

Human trafficking

Articles and websites:

http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article-for-World-Development-_prostitution_-anonymous-REVISED.pdf

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1239390842422/6012763-1239905793229/Human_Trafficking.pdf

http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/trafficking/InternationalLaw.pdf, (p.88-90)

Information from websites of international organizations: Polaris Project (http://www.polarisproject.org/), Fighting Human Trafficking (http://www.rescue.org/fighting-human-trafficking), SISHA (http://www.sisha.org/),.

Overpopulation

Articles and websites:

http://howmany.org/environmental_and_social_ills.php

http://www.overpopulation.org/impact.html

http://www.pop.org/content/debunking-myth-overpopulation

http://www.globalissues.org/issue/198/human-population

http://www.un.org/en/globalissues/population/

Information from websites of international organizations: World Population Awereness (http://www.overpopulation.org/), Population Research Institute (http://www.pop.org/), United Nations (http://www.un.org).

Poverty - the disparities and inequalities in civilization development

Articles and websites:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/overview.html

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/poverty-reduction/

http://www.poverty.com/

http://www.globalpovertyproject.com/

http://www.poverty-action.org/

Information from websites of international organizations: UNDP, UNESCO.

The economic crisis, economic risks, unemployment, sovereign debt

Articles and websites:

http://www.worldbank.org/financialcrisis/

http://www.globalresearch.ca/the-global-economic-crisis-the-great-depression-of-the-xxi-century-2/19025

http://www.economist.com/topics/economic-crisis

http://www.theguardian.com/business/globalrecession

http://www.nber.org/reporter/summer04/blanchard.htmlhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics

http://www.globalresearch.ca/european-unemployment-hits-new-high/5356603

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10090829/Eurozone-unemployment-rate-hits-record-high.html

http://econ.economicshelp.org/2009/05/european-unemployment.html

Information from websites of international organizations: World Bank http://www.worldbank.org, Global Research http://www.globalresearch.org,

Climate change. Risks and ecological disasters: floods, tsunamis, earthquakes

Articles and websites:

http://www.un.org/en/globalissues/environment/

http://www.un.org/en/globalissues/water/

http://www.un.org/en/globalissues/climatechange/index.shtml

http://www.trust.org/spotlight/disaster-risk-reduction/

http://www.livescience.com/414-scientists-natural-disasters-common.html

http://www.nrdc.org/globalwarming/

http://www.theguardian.com/environment/2009/sep/06/global-warming-natural-disasters-conference

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology

Information from websites of international organizations: UNISDR http://www.unisdr.org/, Natural Resources Defence Council (http://www.nrdc.org/).

Organised crime

Articles and websites:

https://www.unodc.org/unodc/it/organized-crime/index.html

http://www.theguardian.com/world/organised-crime

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246390/horr73.pdf

https://reportingproject.net/occrp/

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_SIAK/4/2/1/2010/ausgabe_2/files/Calcagni_2_2010.pdf

http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/

http://www.unicri.it/topics/organized_crime_corruption/

Information from websites of international organizations: UNODC http://www.unodc.org/,

International Terrorism

Articles and websites:

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.start.umd.edu/gtd/

http://www.ict.org.il/

http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/

http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/global-terrorism-index

http://www.terrorism-research.com/

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.chomsky.info/articles/199112--02.htm

International Terrorism p.II

Articles and websites:

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.un.org/en/globalissues/terrorism/

http://www.start.umd.edu/gtd/

http://www.ict.org.il/

http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/

http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/global-terrorism-index

http://www.terrorism-research.com/

http://www.chomsky.info/articles/199112--02.htm

Contemporary international conflicts

Articles and websites:

http://www.issafrica.org/pubs/Books/ScarcitySurfeit/Chapter1.pdf

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/the-causes-of-conflict-part-1-

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/the-causes-of-conflict-part-2-

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-characteristics

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-dynamics-and-impact

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-analysis-framework-and-tools

http://www.gsdrc.org/go/conflict/chapter-1-understanding-violent-conflict/conflict-sensitive-development

Contemporary armed conflicts

Articles and websites:

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm

http://www.geneva-academy.ch/RULAC/pdf/Human-Rights-Law-in-Armed-Conflict.pdf

http://globalsolutions.org/files/public/documents/CP-Factsheet-Protecting-Civilians-in-Armed-Conflict.pdf

http://www.isisc.org/portal/images/stories/PDF/Paper%20Odermatt.pdf

http://www.warsintheworld.com/?page=static1258254223

http://www.globalresearch.ca/the-role-of-private-military-and-security-companies-in-modern-warfare/32307

Information from websites of international organizations: http://www.warsintheworld.com/, http://www.conflictmap.org/

Internet threats

Articles and websites:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_404_en.pdf

https://www.cs.auckland.ac.nz/~john/NetSafe/I.Berson.pdf

http://www.addictionrecov.org/Addictions/?AID=43

http://netaddiction.com/internet-addiction-test/

http://cyberbullying.us/

http://www.consumerfraudreporting.org/pharming.php

http://discfoundation.com/threats/

Efekty uczenia się:

Student zna normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące

przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie (K_W03)

Student potrafi wskazać instytucjonalne rozwiązania w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom np. o charakterze terrorystycznym (K_W06).

Student potrafi analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa. (K_U02).

Student potrafi samodzielnie skonstruować propozycję rozwiązania wybranych problemów współczesnego świata. (K_U04)

Student potrafi samodzielnie i/lub w grupie przygotować prezentację multimedialną na temat wybranego zagadnienia/problemu, przedstawić ją na forum publicznym, sformułować pytania problemowe oraz moderować dyskusję z pozostałymi uczestnikami zajęć. (K_U05).

Student posługuje się się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2+ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości terminologii z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (K_U06).

Student posiada kompetencje niezbędne do zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

Ocena końcowa jest wypadkową aktywności w trakcie zajęć, przygotowanej i wygłoszonej prezentacji oraz zaliczenia testu końcowego.

Student jest otwarty na doskonalenie zdobytych umiejętności językowych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Twardo, Marzena Zykubek
Prowadzący grup: Sylwia Twardo, Marzena Zykubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyficznymi wyrażeniami stosowanymi w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących polityki oraz globalnych problemów społecznych i zagrożeń współczesnego świata.

Pełny opis:

Szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, samodzielne formułowanie opinii/ wniosków, stawianie tez i hipotez oraz ich argumentowanie. Student/ka potrafi gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i różnych źródeł oraz specjalistycznego języka stosowanego w publikacjach naukowych i popularnonaukowych dotyczących aktualnych problemów globalnych oraz zagrożeń współczesnego świata.

Literatura:

F. O'Dell, M. McCarthy, English Vocabulary in Use (Advanced), Cambridge 2013.

M. Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge 2013

F. O'Dell, M. McCarthy, English Idioms in Use (Advanced), Cambridge 2010.

B. Mascull, Business English in Use (Advanced), Cambridge 2009.

F. O'Dell, M. McCarthy, English Collocations in Use (Advanced), Cambridge 2010.

F. O'Dell, M. McCarthy, Academic Vocabulary in Use (Advanced), Cambridge 2016.

F. O'Dell, M. McCarthy, English Phrasal Verbs in Use (Advanced), Cambridge 2008.

Articles from “The Guardian”, “Times”, “New York Times”, “The Economist”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)