Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie zapobiegania przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-D2STZP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie zapobiegania przestępczości
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu kryminologii i wiktymologii Celem zajęć jest zapoznanie studentów z

podstawowymi pojęciami, teoriami oraz podejściami badawczymi charakterystycznymi dla problematyki zapobiegania przestępczości, w tym

szczególnie w kontekście zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Oczekiwane umiejętności to zdolność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej, wspomagane krytyczną analizą programów prewencyjnych kierunkiem prowadzącego.

Oczekiwane kompetencje to zdolność do samodzielnej pracy opartej na informacjach pozyskanych w czasie zajęć oraz na

ogólnodostępnej literaturze.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- odniesienia do indywidualnych, środowiskowych, społecznych i makrospołecznych uwarunkowań przestępczości

- analizę różnorakich podejść do zagadnienia zapobiegania przestępczości, zalecenia międzynarodowe w tym względzie oraz ogólne zagadnienia reakcji formalnej i nieformalnej na przestępczość

- ogólne zasady tworzenia, realizacji oraz oceny skuteczności i prawidłowości (ewaluacji) programów prewencyjnych

- programy, których celem jest kontrola przestępczości poprzez zmianę sytuacji, w której dochodzi do przestępstwa.

Pełny opis:

Przestępczość w rozumieniu prawnym i kryminologicznym.

Pojęcie strategii w zakresie zwalczania przestępczości i w zapobieganiu przestępczości.

Strategie destruktywne. Strategie kreatywne.

Etapy działań zapobiegawczych.

Pojęcie bezpieczeństwa, pojęcie bezpieczeństwa obywateli, pojęcie porządku publicznego.

Przestępczość jako rodzaj zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pojęcie profilaktyki.

System przeciwdziałania przestępczości i patologiom.

Zakres odpowiedzialności organów za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.

Zakres odpowiedzialności służb państwowych a zwłaszcza Policji w przedmiocie zapobiegania przestępczości.

Podstawy prawne działań profilaktycznych.

Lokalne programy prewencyjne – pojęcie.

Przesłanki faktyczne do działalności zapobiegawczej.

Zasady budowy programów prewencyjnych.

Rola rozpoznania zagrożeń działalnością przestępczą w wyborze tematyki prewencyjnej.

Etapy formułowania programów prewencyjnych.

Kryminogenne czynniki przestrzeni.

Wpływ środowiska na przestępczość.

Rola ochrony osób, mienia i obiektów w zakresie zapobiegania przestępczości.

Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie.

Rola monitoringu obiektowego i ulicznego w profilaktyce.

Przedstawienie i omówienie (wybranych, aktualnie realizowanych) lokalnych programów profilaktycznych odnoszących się do: bezpieczeństwa osobistego obywateli, mienia obywateli, problematyki uzależnień, bezpieczeństwa w obszarze szkół i placówek wychowawczych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zagrożeń terrorystycznych.

Literatura:

Krupiarz W., Czapska J., Zapobieganie przestępczości w środowisku lokalnym. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999

Gontarzewski Z., Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych - jednoosobowe patrole policyjne: materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 2008

Czapska J., Kury H., Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, 2002

Kossowska A., Sytuacyjne zapobieganie przestępczości „Archiwum Kryminologii” t. XX Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, (red) Czapska J., Widacki J., Warszawa 2000

Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004

Bratton W., Knobler P., Przełom. Jak szef policji nowojorskiej powstrzymał epidemię przestępstw. Poznań 2000

Kelling G. L., Coles C.M., Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Poznań 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W01; K_W02

- student rozumie istotę, miejsce i znaczenie różnych koncepcji strategii zapobiegania przestępczości jako istotnego elementu bezpieczeństwa wewnętrznego

- student posiada wiedzę na temat różnego rodzaju więzi społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii więzi, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje oraz ma wiedzę o procesach zachodzących w nich zmian

Umiejętności: K_U01;

- student potrafi analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności zjawisk społecznych przy realizacji projektów prewencyjnych

Kompetencje społeczne: K_K01; K_K04

– student potrafi zdefiniować priorytety oraz formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie wpływu programów prewencyjnych na subiektywne poczucie bezpieczeństwa.

- student potrafi krytycznie formułować stanowisko wobec konkretnych programów prewencyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena aktywności, ocena projektu grupowego.

Warsztat - analiza przypadków/prezentacja, aktywna dyskusja.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Misiuk
Prowadzący grup: Andrzej Misiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- odniesienia do indywidualnych, środowiskowych, społecznych i makrospołecznych uwarunkowań przestępczości

- analizę różnorakich podejść do zagadnienia zapobiegania przestępczości, zalecenia międzynarodowe w tym względzie oraz ogólne zagadnienia reakcji formalnej i nieformalnej na przestępczość

- ogólne zasady tworzenia, realizacji oraz oceny skuteczności i prawidłowości (ewaluacji) programów prewencyjnych

- programy, których celem jest kontrola przestępczości poprzez zmianę sytuacji, w której dochodzi do przestępstwa.

Pełny opis:

Zasady skutecznej profilaktyki kryminologicznej:-indywidualizacja -kompleksowość (wielostronne stosowanie metod) -systematyczność (powtarzalność)Strategia: -naczelna orientacja systemu, stanowiąca główną linię i zarazem wytyczną postępowania kierownictwa tego systemu w związku sytuacjami jakie zachodzą w otoczeniu przy uwzględnieniu potencjału kadrowego, organizacyjnego, finansowego i technicznego -zaplanowane działania, których celem jest wyeliminowanie lub ograniczenie zjawisk przestępczych. Cechy strategii:1) horyzont czasowy: należy określić czas wykonania poszczególnych czynności oraz przewidywany czas wystąpienia efektów działań 2 )efekty: trzeba określić/nazwać to, co spodziewamy się uzyskać3) skupienie wysiłków: koncentracja na określonych celach, przeciwdziałanie rozproszeniu celów i działań4) układ decyzji: systematyzowanie ułożenia decyzji i organów je wydających np. ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych5) wszechobecność (powszechność): strategia dotyczy działań codziennych/sporadycznych, wszystkich pracowników/organizacji odpowiedzialnych za jej realizacje

Literatura:

Krupiarz W., Czapska J., Zapobieganie przestępczości w środowisku lokalnym. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999

Gontarzewski Z., Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych - jednoosobowe patrole policyjne: materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 2008

Czapska J., Kury H., Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, 2002

Kossowska A., Sytuacyjne zapobieganie przestępczości „Archiwum Kryminologii” t. XX Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, (red) Czapska J., Widacki J., Warszawa 2000

Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004

Bratton W., Knobler P., Przełom. Jak szef policji nowojorskiej powstrzymał epidemię przestępstw. Poznań 2000

Kelling G. L., Coles C.M., Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Poznań 2000

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem Usosmaila

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)