Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z6EZSF
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi, istotą i podstawami prawnymi kanonów etycznych funkcjonariuszy służb państwowych w Polsce. Przedmiot omawia zagadnienia teoretyczne i ogólne dotyczące korelacji prawa, moralności i etyki, pragmatykę zawodową funkcjonariuszy państwowych, przyczyny i mechanizmy dysfunkcji w służbach państwowych, prawne i instytucjonalne narzędzia przeciwdziałania patologiom i dysfunkcjom w Polsce z podkreśleniem roli kodeksów etycznych.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie omówić główne kanony etyczne oraz standardy jakimi winni kierować się na służbie i poza służbą funkcjonariusze służb państwowych. Wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak: służba publiczna, bezstronność, neutralność polityczna /apolityczność, rzetelność, profesjonalizm, interes publiczny, lojalność, otwartość i przejrzystość działań. Prezentowane są wymogi etyki zawodowej stawiane funkcjonariuszom w czasie pełnienia służby. Na zajęciach omawia się etyczne dylematy przed którymi staje funkcjonariusz państwowy pełniący służbę oraz zwraca się uwagę na zagrożenia które mogą wpływać na występowanie dysfunkcji w organizacji i działaniu służb państwowych. Na konwersatorium omawia się problemy konfliktu interesów, letaprywacji, faworytyzmu, protekcji, buty i arogancji oraz korupcji. Wykład poświęcony jest także roli kodeksów etycznych służb państwowych w perspektywie porównawczej – funkcjonariuszy policji, ABW, CBA, BOR, straży granicznej, administracji celno-skarbowej, straży pożarnej i straży marszałkowskiej.

Literatura:

J. Itrich-Drabarek, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Warszawa 2019, wyd. II poprawione

F.Ciepły, Poszanowanie godności skazanego w kontekście zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, Piła 2013 https://www.kul.pl/files/19/045_zasady_etyki_zawodowej.pdf

M. Buryś, Mobbing w kontekście etyki zawodowej policjanta i jego odpowiedzialności dyscyplinarnej, ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, Piła 2013 https://www.kul.pl/files/19/045_zasady_etyki_zawodowej.pdf

.Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 20 marca 2003 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej, Dz.Urz. KGSG Nr 1, poz. 7.

Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta”, Dz.Urz. KGP 2004 Nr 1, poz. 3.

Zarządzenie nr 2 Szefa Biura Ochrony Rządu z 25 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.

Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Policji Wewnętrznej Procedury Anty mobbingowej,Dz.Urz. KGP 2013, poz. 43.

Zarządzenia nr 32/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 18 lipca 2013 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Służbie Więziennej [online], http://edu.cossw.pl/file/redir.php?id=5957

Zarządzenie nr 9 Komendanta Służby Ochrony Państwa z 26 lutego 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa [online], https://www.sop.gov.pl/pl/o-sluzbie/struktura-i-dzialanie/etyka-funkcjonariuszy/211,Etykazawodowa-funkcjonariuszy-SOP.html

Zarządzenie Nr 90 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 8 października 2018 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, Dz.Urz. ABW 2018 Nr 41.

Zarządzenie nr 1 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 4 stycznia 2019 r. w sprawie Zasad etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej [online], http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/mazowiecki-urzad-celno-skarbowy-w-warszawie/organizacja/zasady-etyki

Decyzja nr 121/99 Komendanta Głównego Policji z 14 lipca 1999 r. – Zasady etyki zawodowej policjanta, http://www.policja.pl/download/35/207820/zasadyetykizawodowejpolicjanta-decyzjanr12199.pdf

Decyzja nr 48/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z 21 listopada 2007 r. w sprawie Kodeksu etyki zawodowej funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Dz.Urz. CBA Nr 2, poz. 65.

Decyzja nr 104 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 19 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej Wewnętrznej Procedury

Antymobbingowej [online], http://e-dziennik.strazgraniczna.pl/#/legalact/2012/37/

Decyzja nr 27 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 25 marca 2015 r. w sprawie Kodeksu etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dz.Urz. ABW 20015, poz. 7.

Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej, 2000 [online], http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/kodeks-etyki

Procedura antymobbingowa i antydyskryminacja w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdzona przez Komendanta Głównego Państwowej

Straży Pożarnej 17 czerwca 2014 r. [online], http://www.bip.straz.gorzow.pl/wp-content/uploads/2016/04/Procedura%20antymobbingowa%20i%20antydyskryminacyjna.doc

Regulamin nr 1 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 18 października 2010 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, http://www.nszzfipw.org.pl/vademecum/zarzadzenia/reg_etyka.pdf

Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej [online], https://www.sgsp.edu.pl/aktualnosci-wibc/seminarium-zakladu-nauk-spolecznych-3.html

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student rozpoznaje podstawowe pojęcia z zakresu etyki zawodowej. Umie wyjaśnić i określić znaczenie podstawowych standardów i zasad jaki winien kierować się funkcjonariusz służb państwowych. Rozpoznaje pola zagrożeń i zjawisk patologicznych w służbie państwowej. Określa rolę i znaczenie kodeksów etycznych służb państwowych oraz umie porównać ich treść i znaczenie.

K_W03 Dysponuje wiedzą o człowieku jako twórcy kultury i podmiocie konstytuującym strukturę społeczną oraz tworzącym określony porządek zapewniający bezpieczne warunki funkcjonowania jednostek ludzkich, społeczeństwa i państwa;

K_W08 Posiada wiedzę o fundamentalnych prawach i wolnościach oraz obowiązkach człowieka i obywatela oraz środkach ochrony praw i wolności;

K_U01 Ma umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;

K_K05 Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny;

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny - 70% oceny

95-100% - bdb

90%-94% - db plus

80- 89% - db

75%-79% - dst plus

65%-74% - dst

0-64% - ndst

Aktywności, obecności 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szczegielniak
Prowadzący grup: Michał Szczegielniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)