Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie informacyjne państw w sytuacjach zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z5SIPS-KZB
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie informacyjne państw w sytuacjach zagrożeń
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot traktuje o zasadach organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacji zagrożenia kryzysem.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Sytuacje grożące kryzysem

-Sytuacja kryzysowa (definicja pojęcia, zarządzanie kryzysowe; stany nadzwyczajne w Polsce).

- Zarządzanie kryzysowe w Polsce.

- Jak komunikować w sytuacji kryzysowej (polityka informacyjna; rodzaj działań komunikacyjnych; potrzeby mediów relacjonujących sytuacje kryzysowe; błędy przy nadawaniu komunikatów; błędy w odbiorze komunikatów).

- Uwarunkowania antyterrorystycznych polityk informacyjnych w krajach UE.Antyterrorystyczna polityka informacyjna (Ocena skuteczności i efektywności antyterrorystycznej polityki informacyjnej).

- Francuska antyterrorystyczna polityka informacyjna.

- Brytyjska antyterrorystyczna polityka informacyjna.

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o atakach terrorystycznych we własnym kraju (11.03.2004 Madryt).

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych poza granicami kraju 22.07.2011 Norwegia.

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych we własnym kraju.

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych we własnym kraju.

Literatura:

- Grunig J. E., Hunt T. T., Managing Public Relations, Philadelphia 1984

- Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010

- Sienkiewicz–Małyjurek K., Krynojewski R. F., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej – zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Oczekiwane efekty kształcenia:

Efekty kształcenia

Wiedza: K_W04; K_W05; K_W06

Student nabywa wiedzę:

o regułach zarządzania sytuacją kryzysową, w tym regułach dotyczących tworzenia strategii informacyjnej

o mechanizmach rozwiązywania sytuacji kryzysowych w ujęciu historycznym i współczesnym;

o kompetencji podmiotów administracji państwowej odpowiedzialnych za kreowanie strategii informacyjnej w sytuacji zagrożenia

Umiejętności: K_U02; K_U04; K_U05 –

student potrafi:

ocenić skuteczność strategii informacyjnej

zastosować strategie informacyjne adekwatnie do sytuacji grożącej kryzysem

student opracowuje projekt grupowy

Kompetencje społeczne: K_K02; K_K04; K_K05;

student nabywa umiejętności:

pracy w grupie

komunikowania się z otoczeniem

pogłębiania i doskonalenia zdobytej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności). Ocena końcowa wynika z sumy punktów uzyskanych za aktywność (wyznaczono minimalną liczbą, niezbędną do uzyskania zaliczenia).

Studenci, którzy nie uzyskali minimalnej liczby punktów a uczestniczyli w zajęciach przystąpią do testu zaliczeniowego. Jego pozytywne złożenie umożliwi uzyskanie zaliczenia z przedmiotu na ocenę dostateczną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)