Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy integracyjne w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z4PIEU
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Procesy integracyjne w Europie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów oczekuje się wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień związanych z ewolucją idei integracji europejskiej. Szczególny nacisk położony jest na wysiłki na rzecz zjednoczenia Europy po II wojnie światowej. Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu integracji europejskiej z perspektywy historycznej i politycznej. W celu aktywnej partycypacji w zajęciach student powinien umieć wskazać podstawowe zasady i wartości ważne dla podjęcia współpracy między państwami. Student powinien wykazywać się zainteresowaniem praktycznymi i teoretycznymi aspektami funkcjonowania UE oraz umiejętnością pracy w grupach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu procesów integracji europejskiej, co oznacza wprowadzenie definicji samej integracji i zmian w jej interpretacji na tle historycznym oraz wskazanie na dynamiczny charakter jej przebiegu. Podczas zajęć przekazywane są treści związane z wydarzeniami na kontynencie europejskim w sferze gospodarczej, wojskowej i politycznej, społecznej i kulturowej, które prowadziły do jednoczenia się kontynentu. Procesy integracyjne ukazywane są w perspektywie historycznej, z zaznaczeniem wydarzeń, z dalekiej przeszłości, aż po ostatnie zabiegi integracyjne. Istotną częścią zajęć jest próba wskazania na perspektywę rozwoju integracji w obliczu współczesnych trendów politycznych i ekonomicznych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu procesów integracji europejskiej, c oznacza wprowadzenie definicji samej integracji i zmian w jej interpretacji na tle historycznym oraz wskazanie na dynamiczny charakter jej przebiegu. Podczas zajęć przekazywane są treści związane z wydarzeniami na kontynencie europejskim w sferze gospodarczej, wojskowej i politycznej, społecznej i kulturowej, które prowadziły do jednoczenia się kontynentu. Procesy integracyjne ukazywane są w perspektywie historycznej, z zaznaczeniem wydarzeń, z dalekiej przeszłości, aż po ostatnie zabiegi integracyjne. Istotną częścią zajęć jest próba wskazania na perspektywę rozwoju integracji w obliczu współczesnych trendów politycznych i ekonomicznych.

Zagadnienia poruszane w czasie zajęć obejmują następującą problematykę:

1. Konceptualizacja pojęcia integracji

2. Teoretyczne uwarunkowania procesów integracji

3. Historyczne uwarunkowania procesów integracyjnych w Europie

4. Etapy integracji gospodarczej

5. Integracja polityczna i militarna

6. Perspektywy integracji europejskiej w obliczu współczesnych tendencji globalistycznych

Podczas zajęć szczególną uwagę zwraca się na wykazywanie dynamiki integracji europejskiej, podkreślanie związków pomiędzy obszarami integracyjnymi i znaczenie zróżnicowanej motywacji poszczególnych uczestników procesu integracyjnego dla jego spójności. Procesy integracyjne ukazywane są jako zabiegi elit i społeczeństw europejskich podejmowanych w celu zwiększenia stanu i poczucia bezpieczeństwa narodów europejskich.

Literatura:

1. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Wydawnictwo OTO-Wrocław 2014 (dostępny na stronie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58899/Procesy_integracyjne_i_dezintegracyjne_w_Europie.pdf)).

2. E. Kawecka-Wyrzykowska, Historia i rozwój idei integracji europejskiej, Warszawa- marzec 2002. http://europa.edu.pl/portal/index/strony?mainSP=articles&mainSRV=europa&methid=78801222&page=attachement&aid=385&latch=0

3. K. A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2012

4. M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

5. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003

6. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2001.

7. K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006. M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

8. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2007.

9. L. Ciamaga i in., Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa 1998.

10. J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

11. K. Popowicz, Dynamika integracji europejskiej, Warszawa 2004, s. 11-25, 43-60, 61-76, 82-95, 95-125, 247-256, 125-128, 157-164, 227-230, 164-185, 186-223, 231-243

12. K .Łastawski, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2005

M. Nadolski, Europa XX wieku - materializacja idei jedności kontynentu, "Przegląd Europejski" 2000, nr 1, s. 22-39

13. M. Nadolski, Etapy, formy i uwarunkowania integracji europejskiej /w:/ K.A.Wojtaszczyk (red.) Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006, s. 24-64

14. Domaradzki S. (2019) Wymiary Deeuropeizacji, Athenaeum, Polskie Studia Politologiczne, vol.61(1), s.155–173

Literatura uzupełniająca:

1. S. Konopacki, Funkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Davida Mitrany'ego, "Studia Europejskie" 1998, nr 2.

2. A. K. Cianciara, Alternatywne wizje integracji europejskiej…, „Biuletyn Analiz i Opinii”, nr 02/2015 (19).

3. L. Łukaszuk, Integracja europejska - stan i perspektywa, "Przegląd Europejski" nr 4 (2002), s. 7-24.

4. S. Sulowski, Polityka Europejska Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2004, s. 18-28, 13-31.

5. W. Nicoll, T. C. Salmon, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2002.

6. A. Wierzchowska, Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej, Wydawnictwo ELIPSA Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W04 - absolwent zna i rozumie normy i reguły rządzące strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi w Europie ze szczególnym uwzględniem procesu integracji europejskiej, akcentując przy tym te, istotne dla utrzymania porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;

K_W05 - absolwent zna i rozumie konflikty i kryzysy występujące w Europie oraz rolę unijnych instytucji w ich rozwiązywaniu w ujęciu historycznym i współczesnym;

K_W06 - absolwent zna i rozumie atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa oraz współzależności wynikających z uczestnictwa w procesach integracyjnych. (przede wszystkim państwa demokratycznego): prawo, system organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za kreowanie polityki bezpieczeństwa), administrację rządową i samorządową (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie polityki bezpieczeństwa), instytucje wyspecjalizowane w zakresie bezpieczeństwa państwa, organizacje pozarządowe, ustrój gospodarczy, funkcjonowanie państwa w stanach nadzwyczajnych

K_W08 - absolwent zna i rozumie relacje między strukturami społeczno-politycznymi w skali międzynarodowej i międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji europejskiej oraz jego wpływu na ukształtowanie obecnego ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego;

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 - absolwent potrafi dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk w kontekście integracji europejskiej i opinii oraz dyskutować o nich;

KOMPETENCJE

K_K05 - absolwent jest gotów do obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta zostanie dokonana na podstawie zaliczenia końcowego egzaminu w formie pisemnej przy zastosowaniu pytań zamkniętych i otwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konstanty Wojtaszczyk
Prowadzący grup: Konstanty Wojtaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu procesów integracji europejskiej, co oznacza wprowadzenie definicji samej integracji i zmian w jej interpretacji na tle historycznym oraz wskazanie na dynamiczny charakter jej przebiegu. Podczas zajęć przekazywane są treści związane z wydarzeniami na kontynencie europejskim w sferze gospodarczej, wojskowej i politycznej, społecznej i kulturowej, które prowadziły do jednoczenia się kontynentu. Procesy integracyjne ukazywane są w perspektywie historycznej, z zaznaczeniem wydarzeń, z dalekiej przeszłości, aż po ostatnie zabiegi integracyjne. Istotną częścią zajęć jest próba wskazania na perspektywę rozwoju integracji w obliczu współczesnych trendów politycznych i ekonomicznych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu procesów integracji europejskiej, c oznacza wprowadzenie definicji samej integracji i zmian w jej interpretacji na tle historycznym oraz wskazanie na dynamiczny charakter jej przebiegu. Podczas zajęć przekazywane są treści związane z wydarzeniami na kontynencie europejskim w sferze gospodarczej, wojskowej i politycznej, społecznej i kulturowej, które prowadziły do jednoczenia się kontynentu. Procesy integracyjne ukazywane są w perspektywie historycznej, z zaznaczeniem wydarzeń, z dalekiej przeszłości, aż po ostatnie zabiegi integracyjne. Istotną częścią zajęć jest próba wskazania na perspektywę rozwoju integracji w obliczu współczesnych trendów politycznych i ekonomicznych.

Zagadnienia poruszane w czasie zajęć obejmują następującą problematykę:

1. Konceptualizacja pojęcia integracji

2. Teoretyczne uwarunkowania procesów integracji

3. Historyczne uwarunkowania procesów integracyjnych w Europie

4. Etapy integracji gospodarczej

5. Integracja polityczna i militarna

6. Perspektywy integracji europejskiej w obliczu współczesnych tendencji globalistycznych

Podczas zajęć szczególną uwagę zwraca się na wykazywanie dynamiki integracji europejskiej, podkreślanie związków pomiędzy obszarami integracyjnymi i znaczenie zróżnicowanej motywacji poszczególnych uczestników procesu integracyjnego dla jego spójności. Procesy integracyjne ukazywane są jako zabiegi elit i społeczeństw europejskich podejmowanych w celu zwiększenia stanu i poczucia bezpieczeństwa narodów europejskich.

Literatura:

1. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Wydawnictwo OTO-Wrocław 2014 (dostępny na stronie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58899/Procesy_integracyjne_i_dezintegracyjne_w_Europie.pdf)).

2. E. Kawecka-Wyrzykowska, Historia i rozwój idei integracji europejskiej, Warszawa- marzec 2002. http://europa.edu.pl/portal/index/strony?mainSP=articles&mainSRV=europa&methid=78801222&page=attachement&aid=385&latch=0

3. K. A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2012

4. M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

5. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003

6. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2001.

7. K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006. M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.

8. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2007.

9. L. Ciamaga i in., Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa 1998.

10. J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

11. K. Popowicz, Dynamika integracji europejskiej, Warszawa 2004, s. 11-25, 43-60, 61-76, 82-95, 95-125, 247-256, 125-128, 157-164, 227-230, 164-185, 186-223, 231-243

12. K .Łastawski, Historia integracji europejskiej, Warszawa 2005

M. Nadolski, Europa XX wieku - materializacja idei jedności kontynentu, "Przegląd Europejski" 2000, nr 1, s. 22-39

13. M. Nadolski, Etapy, formy i uwarunkowania integracji europejskiej /w:/ K.A.Wojtaszczyk (red.) Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006, s. 24-64

14. Domaradzki S. (2019) Wymiary Deeuropeizacji, Athenaeum, Polskie Studia Politologiczne, vol.61(1), s.155–173

Literatura uzupełniająca:

1. S. Konopacki, Funkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Davida Mitrany'ego, "Studia Europejskie" 1998, nr 2.

2. A. K. Cianciara, Alternatywne wizje integracji europejskiej…, „Biuletyn Analiz i Opinii”, nr 02/2015 (19).

3. L. Łukaszuk, Integracja europejska - stan i perspektywa, "Przegląd Europejski" nr 4 (2002), s. 7-24.

4. S. Sulowski, Polityka Europejska Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2004, s. 18-28, 13-31.

5. W. Nicoll, T. C. Salmon, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2002.

6. A. Wierzchowska, Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej, Wydawnictwo ELIPSA Warszawa 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)