Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z1NOPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i polityce
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student poznaje podstawy wiedzy o państwie i polityce, podstawowe mechanizmy kształtujące procesy wewnątrz państw, jak i w środowisku międzynarodowym. Omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące państwa i procesów kształtowania polityki. Szczególną uwagę zwraca się na ewolucje kształtowania się współczesnego państwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o państwie i polityce

- wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych; wykorzystywania teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej; porównywania instytucji i procesów politycznych.

- terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiącą bazę dla dalszego studiowania politologii. Celem jest biegłe, świadome i krytyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami

Przedmiot obejmuje terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiąca bazę dla dalszego studiowania politologii. Celem jest biegłe, świadome i krytyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami.

Natomiast ćwiczenia odbywają się w formie kursu internetowego udostępnionego na ogólnouniwersyteckiej platformie usług e-learningowych (kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=4604)

Pełny opis:

Wykład ma na celu dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy z politologii. W trakcie zajęć realizowane będą następujące tematy zajęć: Politologia jako dyscyplina naukowa, Podstawowe kategorie polityczne, Od państwa tradycyjnego do narodowego, Struktura państwa, Państwo jako podmiot życia politycznego, Państwo w czasach zmiany, Władza polityczna, Reżimy polityczne, Elity a przywództwo, Determinanty polityki.

Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany i systematyczny wprowadzić studentów w tematykę nauki o państwie i polityce ze szczególnym uwzględnieniem procesów kształtowania się bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jak i międzynarodowego. Obok wprowadzenia podstawowych pojęć i podejść badawczych z obszaru nauki o państwie i polityce (jak; różnorodność interpretacji polityka, elity polityczne, demokracja, termin państwo), pojawiają się także aspekty praktyczne związane z analiza kształtowania się współczesnych państw demokratycznych, kultury politycznej a także interesu narodowego czy racji stanu. Studenci, opierając się na dorobku z obszaru nauki o państwie i polityce, będą mogli wykorzystać ją do analiz z obszaru nauk o bezpieczeństwie, wzbogacając tym samym nie tylko spojrzenie na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ale także pogłębiając zrozumienie znaczenia kształtowania się ładu europejskiego i roli w nim państw.

Szacowana całkowita liczba godzin, która student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia się to około 90 godzin.

Literatura:

Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001.

Wojtaszak A, Wybranowski D (red.) Wybrane problemy teorii polityki, Szczecin 2002,

Żyro T., Wstęp do politologii, Warszawa 2004.

Dubel L., Korybski A., Markwart Z., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002.

Pietraś M. Hofman I, Michałowski S. (red.) Państwo w czasach zmiany, Lublin 2018,

Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.

Winczorek P. Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1998.

Źródła internetowe:

1) Arkadiusz Żukowski, Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunki kształcenia; www.ptnp.org.pl/books,

2) Jarosław Szczepański, Dyscyplina nauk o polityce. status teoretyczny i prawny; https://depot.ceon.pl/bifstream,

3) Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, O podstawowych kategoriach politologicznych; dibra.umcs.lublin.pl

4) Katarzyna Chojnacka, Państwo narodowe -przyszłość czy przeżytek?; yadda.icm.edu.pl,

5) Janusz Ostrowski, Państwo narodowe w Europie' www.e-bookowo.pl.

6) Struktura państwa- rodzaje państw-stopień rozwoju państw; www.wos.net.pl,

7) Zbigniew Machelski, Struktury terytorialne państwa; sip.lex.pl,

8)Jerzy Kuciński. Nauka o państwie współczesnym, Łódź 2019, Społeczna Akademia Nauk; piz.san.edu.pl,

9) Ewa Bujwid-Kurek, Władza polityczna a system polityczny; ruj.uj.edu.pl,

10)Rafał Glajcer, demokratyczny rezim polityczny, Katowice 2015, wydawnictwo.us.edu.pl,

11) Bartłomiej Jabłoński, determinanty polityki Dywidend; yadda.icm.edu.pl,

12) Roman A. Tokarczyk, treści legitymizacji każdej władzy warunkiem akceptacji jej pozycji ustrojowej i wpływów; bsp.uwb.edu.pl.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Precyzyjnie definiuje podstawowe pojęcia nauki o polityce takie jak przede wszystkim państwo, państwo narodowe, polityka, wojna, władza polityczna, legitymizacja władzy, forma państwa, forma rządów, ustrój terytorialny państwa, federalizm, reżim polityczny, demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm, system polityczny, proces, działanie, decyzja polityczna, kultura polityczna, naród polityczny, naród kulturowy, globalizacja, europeizacja, rewolucja, zamach stanu, reforma, transformacja (K_W06)

2. Szczegółowo wylicza i omawia składniki konstytutywne i cechy przymiotne państwa (K_W06)

3. Charakteryzuje państwo o reżimie autorytarnym, totalitarnym i demokratycznym (K_W06) (K_W07)

4. Prezentuje różne koncepcje polityki (K_W10)

5. Ma wiedzę na temat relacji i ich uwarunkowań, w rozwoju historycznym oraz współcześnie, jednostki, społeczeństwa, narodu i państwa. (K_W04)

6. Wymienia i objaśnia koncepcje władzy politycznej i państwowej oraz ich legitymizacji (K_W06) (K_W10)

7. Ma ogólną wiedzę o rozwoju, przedmiocie i funkcjach nauki o polityce. O statusie politologii i jej metodach badawczych. (K_W01) (K_W09)

8. Opisuje koncepcje genezy i istoty państwa w wybranych doktrynach starożytnych, średniowiecznych, nowożytnych i współczesnych oraz typy i formy państw.(K_W04)(K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Dostrzega i interpretuje wzajemne relacje i zależności między formą państwa, typem państwa, reżimem politycznym, formą rządów i ustrojem terytorialnym państwa. (K_U01)

2. Analizuje zależności między polityką a etyką oraz polityką a wojną.(K_U06)

3. Ma umiejętność formułowania przyczyn i analizy przebiegu rewolucji, transformacji, zamachu stanu oraz przemian państwa narodowego szczególnie w obliczu globalizacji i integracji. (K_U02)

4. Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa prawa oraz dostrzec i naświetlić zagrożenia dla demokracji. Umie dokonać porównania autokracji i demokracji. (K_U03) (K_U04)

5. Przygotowuje samodzielnie oraz w grupach wystąpienia ustne dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł (K_U12)

6. Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł zarówno w języku rodzimym, jak i obcym oraz nowoczesnych technologii przygotowując swoje stanowisko w debacie oksfordzkiej lub rolę w sądzie. (K_U08)

7. Rozwija zdolność umiejętnego konfrontowania własnych poglądów z poglądami innych studentów oraz różnych autorów oraz argumentowania stanowiska. (K_U09)

KOMPETENCJE:

1. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z byciem politykiem i urzędnikiem (K_K05)

2. Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności po doświadczeniach związanych z debatą oksfordzką/sądem, wygłoszeniem referatu oraz dyskusjami z innymi studentami oraz prowadzącym ćwiczenia. (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z przedmiotu jest pisemny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Ziółkowski
Prowadzący grup: Michał Szczegielniak, Jacek Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu nauki o państwie i polityce

- wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych; wykorzystywania teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej; porównywania instytucji i procesów politycznych.

- terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiącą bazę dla dalszego studiowania politologii. Celem jest biegłe, świadome i krytyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami.

Przedmiot obejmuje terminologię zasadniczą dla nauki o polityce, stanowiąca bazę dla dalszego studiowania politologii. Celem jest biegłe, świadome i krytyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami.

Natomiast ćwiczenia odbywają się w formie kursu internetowego udostępnionego na ogólnouniwersyteckiej platformie usług e-learningowych (kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=4604)

Pełny opis:

Wykład ma na celu dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy z politologii. W trakcie zajęć realizowane będą następujące tematy zajęć: Politologia jako dyscyplina naukowa, Podstawowe kategorie polityczne, Od państwa tradycyjnego do narodowego, Struktura państwa, Państwo jako podmiot życia politycznego, Państwo w czasach zmiany, Władza polityczna, Reżimy polityczne, Elity a przywództwo, Determinanty polityki.

Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany i systematyczny wprowadzić studentów w tematykę nauki o państwie i polityce ze szczególnym uwzględnieniem procesów kształtowania się bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jak i międzynarodowego. Obok wprowadzenia podstawowych pojęć i podejść badawczych z obszaru nauki o państwie i polityce (jak; różnorodność interpretacji polityka, elity polityczne, demokracja, termin państwo), pojawiają się także aspekty praktyczne związane z analiza kształtowania się współczesnych państw demokratycznych, kultury politycznej a także interesu narodowego czy racji stanu. Studenci, opierając się na dorobku z obszaru nauki o państwie i polityce, będą mogli wykorzystać ją do analiz z obszaru nauk o bezpieczeństwie, wzbogacając tym samym nie tylko spojrzenie na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ale także pogłębiając zrozumienie znaczenia kształtowania się ładu europejskiego i roli w nim państw.

Literatura:

Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001.

Wojtaszak A, Wybranowski D (red.) Wybrane problemy teorii polityki, Szczecin 2002,

Żyro T., Wstęp do politologii, Warszawa 2004.

Dubel L., Korybski A., Markwart Z., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002.

Pietraś M. Hofman I, Michałowski S. (red.) Państwo w czasach zmiany, Lublin 2018,

Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.

Winczorek P. Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1998.

Źródła internetowe:

1) Arkadiusz Żukowski, Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunki kształcenia; www.ptnp.org.pl/books,

2) Jarosław Szczepański, Dyscyplina nauk o polityce. status teoretyczny i prawny; https://depot.ceon.pl/bifstream,

3) Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, O podstawowych kategoriach politologicznych; dibra.umcs.lublin.pl

4) Katarzyna Chojnacka, Państwo narodowe -przyszłość czy przeżytek?; yadda.icm.edu.pl,

5) Janusz Ostrowski, Państwo narodowe w Europie' www.e-bookowo.pl.

6) Struktura państwa- rodzaje państw-stopień rozwoju państw; www.wos.net.pl,

7) Zbigniew Machelski, Struktury terytorialne państwa; sip.lex.pl,

8)Jerzy Kuciński. Nauka o państwie współczesnym, Łódź 2019, Społeczna Akademia Nauk; piz.san.edu.pl,

9) Ewa Bujwid-Kurek, Władza polityczna a system polityczny; ruj.uj.edu.pl,

10)Rafał Glajcer, demokratyczny rezim polityczny, Katowice 2015, wydawnictwo.us.edu.pl,

11) Bartłomiej Jabłoński, determinanty polityki Dywidend; yadda.icm.edu.pl,

12) Roman A. Tokarczyk, treści legitymizacji każdej władzy warunkiem akceptacji jej pozycji ustrojowej i wpływów; bsp.uwb.edu.pl.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)