Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca z mediami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D6WSME-KBW
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współpraca z mediami
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele przedmiotu:

- wyposażenie studentów w wiedzę na temat media relations i ich roli w kreowaniu wizerunku w instytucji;

- zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami obejmującymi wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat pracy rzecznika prasowego;

- zapoznanie studentów z rolami, w jakich przychodzi pracować rzecznikowi prasowemu;

- wyposażenie studentów w wiedzę na temat prawnych aspektów pracy rzecznika prasowego;

- przedstawienie zasad prowadzenia komunikacji w sytuacjach kryzysowych;

- zapoznanie studentów z zasadami postępowania rzecznika w relacjach z dziennikarzami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi.


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- wiedzę na temat zagadnień związanych z tematyką media relations, ze szczególnym nastawieniem na realizowanie odpowiedniej polityki medialnej w administracji publicznej

- symulację sytuacji zorganizowanych ze współpracą z mediami.

Pełny opis:

1. Wizerunek firmy a działania public relations. Rodzaje działalności PR.

2. Komunikacja i przywództwo. Rzecznik prasowy – inteligentna tarcza szefa.

3. Prawne aspekty pracy rzecznika prasowego.

4. Rzecznik prasowy – mówca doskonały. Reputacja organizacji, wizerunek.

5. Rzecznik prasowy – potakiwacz, czy sumienie szefa? Rola perswazji.

6. Reklama, PR i marketing. Rzecznik prasowy – znawca mediów.

7. Techniki odpowiedzi na trudne pytania. Rozwiązywanie konfliktów

8. Komunikacja kryzysowa i zasady jej prowadzenia. Media – kreator sytuacji kryzysowych.

9. PR a media. Dostosowanie PR do wymagań dziennikarza.

Literatura:

1. Rozwadowska B., „Public Relations Teoria praktyka perspektywy”.

2. Wojcik K., „Public Relations od A do Z”

3. Goban-Klas T., Kadragic A., Czarnowski P.,” Public Relations czyli promocja reputacji”.

4. Davis A., „Public Relations”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

5. Sam Black, „Public Relations”, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001

6. W. Budzyński „PR public relations : wizerunek, reputacja, tożsamość” - Warszawa 2018.

7. Green Andy, “Kreatywność w public relations”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

8. Fraser P. Seitel, Public relations w praktyce, Wyd. Felberg 2003

9. Z. Knecht. Public relations w administracji publicznej, C.H. Beck, 2006

10. W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, PWN 2007

11. E. Ferenc Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, wyd. Wolters. Kluwer Polska 2010

12. K. Skubisz Kępka, Sprostowanie i odpowiedź w prasie. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, wyd. Wolters. Kluwer Polska, 2009

13. E. Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. Uniwersitas, 2010

14. R. Laermer, M. Prichinello, „Public Relations”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

15. Bielawski P., „Public relations : zarządzanie informacjami”, Wydawnictwo Naukowe "Scriptorium", Poznań, Opole 2011

16. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Dz.U. z 1984 nr 5 poz. 24 ze zm.

17. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć studenci uzyskają wiedzę dot.:

- przygotowania i dystrybucji informacji prasowej K_W03;

- zasad współpracy z dziennikarzami na stanowisku rzecznika prasowego K_W04;

- prowadzenia komunikacji kryzysowej K_W06.

Po ukończeniu zajęć studenci uzyskają umiejętności.:

- dostrzegania potencjalnych zagrożeń w przekazaniu niewłaściwych informacji K_U02

- umiejętności przekazania właściwej, sprawdzonej, zgodnej z prawem, świadomej skutków informacji K_U05

Po ukończeniu zajęć studenci uzyskają kompetencje:

- udzielania wywiadów telewizyjnych, udziału w debatach K_K04;

- przygotowania konferencji prasowych, briefingów K_K04;

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na warsztatach w wymiarze 75% wszystkich zajęć, zaliczenie kolokwium końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Mariusz Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- wiedzę na temat zagadnień związanych z tematyką media relations, ze szczególnym nastawieniem na realizowanie odpowiedniej polityki medialnej w administracji publicznej

- symulację sytuacji zorganizowanych ze współpracą z mediami.

Pełny opis:

1. Wizerunek firmy a działania public relations. Rodzaje działalności PR.

2. Komunikacja i przywództwo. Rzecznik prasowy – inteligentna tarcza szefa.

3. Prawne aspekty pracy rzecznika prasowego.

4. Rzecznik prasowy – mówca doskonały. Reputacja organizacji, wizerunek.

5. Rzecznik prasowy – potakiwacz, czy sumienie szefa? Rola perswazji.

6. Reklama, PR i marketing. Rzecznik prasowy – znawca mediów.

7. Techniki odpowiedzi na trudne pytania. Rozwiązywanie konfliktów

8. Komunikacja kryzysowa i zasady jej prowadzenia. Media – kreator sytuacji kryzysowych.

9. PR a media. Dostosowanie PR do wymagań dziennikarza.

Literatura:

1. Rozwadowska B., „Public Relations Teoria praktyka perspektywy”.

2. Wojcik K., „Public Relations od A do Z”

3. Goban-Klas T., Kadragic A., Czarnowski P.,” Public Relations czyli promocja reputacji”.

4. Davis A., „Public Relations”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

5. Sam Black, „Public Relations”, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001

6. W. Budzyński „PR public relations : wizerunek, reputacja, tożsamość” - Warszawa 2018.

7. Green Andy, “Kreatywność w public relations”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

8. Fraser P. Seitel, Public relations w praktyce, Wyd. Felberg 2003

9. Z. Knecht. Public relations w administracji publicznej, C.H. Beck, 2006

10. W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, PWN 2007

11. E. Ferenc Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, wyd. Wolters. Kluwer Polska 2010

12. K. Skubisz Kępka, Sprostowanie i odpowiedź w prasie. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, wyd. Wolters. Kluwer Polska, 2009

13. E. Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. Uniwersitas, 2010

14. R. Laermer, M. Prichinello, „Public Relations”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

15. Bielawski P., „Public relations : zarządzanie informacjami”, Wydawnictwo Naukowe "Scriptorium", Poznań, Opole 2011

16. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Dz.U. z 1984 nr 5 poz. 24 ze zm.

17. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)