Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie informacyjne państw w sytuacjach zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D5SIPS-KZB
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie informacyjne państw w sytuacjach zagrożeń
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot traktuje o zasadach organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacji zagrożenia kryzysem.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Sytuacje grożące kryzysem

-Sytuacja kryzysowa (definicja pojęcia, zarządzanie kryzysowe; stany nadzwyczajne w Polsce).

- Zarządzanie kryzysowe w Polsce.

- Jak komunikować w sytuacji kryzysowej (polityka informacyjna; rodzaj działań komunikacyjnych; potrzeby mediów relacjonujących sytuacje kryzysowe; błędy przy nadawaniu komunikatów; błędy w odbiorze komunikatów).

- Uwarunkowania antyterrorystycznych polityk informacyjnych w krajach UE.Antyterrorystyczna polityka informacyjna (Ocena skuteczności i efektywności antyterrorystycznej polityki informacyjnej).

- Francuska antyterrorystyczna polityka informacyjna.

- Brytyjska antyterrorystyczna polityka informacyjna.

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o atakach terrorystycznych we własnym kraju (11.03.2004 Madryt).

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych poza granicami kraju 22.07.2011 Norwegia.

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych we własnym kraju.

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych we własnym kraju.

Literatura:

- Grunig J. E., Hunt T. T., Managing Public Relations, Philadelphia 1984

- Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010

- Sienkiewicz–Małyjurek K., Krynojewski R. F., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej – zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Oczekiwane efekty kształcenia:

Efekty kształcenia

Wiedza: K_W03; K_W04;

Student nabywa wiedzę:

o roli mediów w sytuacji kryzysowej

o kompetencji podmiotów administracji państwowej odpowiedzialnych za kreowanie strategii informacyjnej w sytuacji zagrożenia

Umiejętności: K_U01; K_U02; K_U06 –

student potrafi:

dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii

pracować w zespole i kierować nim

komunikować się z otoczeniem, kompetentnie przekazując informacje o istniejących zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń przed nimi

Kompetencje społeczne: K_K05;

student nabywa umiejętności:

obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych i dostrzegania ich

wzajemnych relacji i zależności.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności). Ocena końcowa wynika z sumy punktów uzyskanych za aktywność (wyznaczono minimalną liczbą, niezbędną do uzyskania zaliczenia).

Studenci, którzy nie uzyskali minimalnej liczby punktów a uczestniczyli w zajęciach przystąpią do testu zaliczeniowego. Jego pozytywne złożenie umożliwi uzyskanie zaliczenia z przedmiotu na ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Prowadzący grup: Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot traktuje o zasadach organizacji procesu komunikacji społecznej oraz o roli mediów w sytuacji kryzysowej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Sytuacje grożące kryzysem

W oparciu o dotychczasową wiedzę studentów omówione zostaną różne rodzaje sytuacji grożących kryzysem i funkcje, jakie mogą pełnić media.

D. Piontek, S. Ossowski (red.), Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Poznań 2017; online, protokół dostępu: http://www.ptks.pl/j3x/images/ebook2017.pdf

H. Batorowska, R. Klepka, O. Wasiuta, Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Kraków 2019; online, protokół dostępu: file:///C:/Users/Ewa/Downloads/d35e4b772b9a9ded0ab30d97221c23fef85c5f69%20(10).pdf

- Sytuacja kryzysowa

Wskazanie współczesnych sytuacji kryzysowych w Polsce, Europie i na świecie i Omówienie sposobów relacjonowania przez media sytuacji kryzysowych w Polsce, Europie i na świecie (autorska prezentacja case studies). Treści będą pomocne przy realizacji zadań własnych studentów prezentowanych podczas kolejnych zajęć.

Biela B., Typy i mechanizmy manipulacji w mediach. "Studia Pastoralne" Nr 12 /2016, s. 286-311; online, protokół dostępu: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/15158/1/Biela_Typy_i_mechanizmy_manipulacji_w_mediach.pdf

Klepka R., Analiza zawartości mediów: dlaczego i do czego można ją wykorzystać w nauce o bezpieczeństwie i politologii?, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Securitateet Educatione Civili VI”, (2016) (http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1975/

E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz M. (2012). Rola telewizji w stanach nadzwyczajnych. Na przykładzie sposobu relacjonowania tragicznych wydarzeń z 22 lipca w Oslo i na wyspie Utøya w Norwegii; online, protokół dostepu: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/publikacje/raporty/rola_telewizji.pdf

- Zarządzanie kryzysowe w Polsce

Omówiony zostanie zakres dopuszczalnych prawem ograniczeń wolności słowa i wolności mediów.

- Jak komunikować w sytuacji kryzysowej.

Omówione zostaną: rodzaje działań komunikacyjnych, potrzeby mediów relacjonujących sytuacje kryzysowe.

Musiałek P., Czas na doktrynę radykalnej polityki informacyjnej. Jak rząd powinien mówić o COVID-19?; online, protokół dostępu: https://klubjagiellonski.pl/2020/04/29/czas-na-doktryne-radykalnej-polityki-informacyjnej-jak-rzad-powinien-mowic-o-covid-19/

- Planowanie strategii informacyjnej w konkretnej sytuacji kryzysowej

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z warunkami sytuacji kryzysowej (na przykład powódź) i poproszeni o przygotowanie strategii informacyjnej na taki czas, w tym komunikatów adresowanych do różnych odbiorców (zarządzający, media, obywatele) adekwatnych do różnych etapów rozwoju zagrożenia.

- Uwarunkowania antyterrorystycznych polityk informacyjnych w państwach Unii Europejskiej.

Babiński A., Jałoszyński K., Zubrzycki W., Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczytno 2016.

Źródła internetowe na temat strategii UE walki z terroryzmem, m.in.: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/

- Antyterrorystyczna polityka informacyjna i sposoby oceny jej skuteczności (omówienie wybranych case studies, m.in. brytyjski i francuski).

Analiza SWOT

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych poza granicami kraju. Omówienie projektów wykonanych przez studentów.

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych we własnym kraju. Omówienie projektów wykonanych przez studentów.

Literatura:

podana przy każdym temacie

Uwagi:

Metody i kryteria oceny:

Bieżąca ocena aktywności; ocena prac wykonanych w grupach na zajęciach; ocena analizy przyjętej strategii informacyjnej; ocena analizy przekazów medialnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)