Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy prawa prasowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D5EPPZ-KZB
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa prasowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student dysponuje wiedzą z zakresu podstaw funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych w Polsce za bezpieczeństw wewnętrzne. Ma także podstawową wiedzę na temat rynku mediów w Polsce.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Elementy prawa prasowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego obejmuje zagadnienia związane z prawnymi uwarunkowaniami współpracy z mediami w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego. W trakcie zajęć akcentowane są prawa i obowiązki podmiotów/osób współpracujących ze środkami masowego przekazu, wynikające zarówno z ogólnie obowiązującego prawa, jak i tworzonych na jego podstawie regulacji poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Szczegółowo omawiana jest ustawa Prawo Prasowe, ze szczególnym naciskiem na praktyczną analizę przypadków złamania bądź wykorzystania zapisów tejże ustawy w pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Pełny opis:

1.Pomiędzy sensacyjnością, rzetelnością a obiektywizmem dziennikarskim.

2.Ustawa Prawo Prasowe.

3.Elementy etyki przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście prawa prasowego.

4.Prawa i obowiązki osób współpracujących z przedstawicielami mass mediów.

5.Sprostowanie, odpowiedź czy postępowanie sądowe – czyli, jak zgodnie z prawem reagować na materiały dziennikarskie?

6.Prowokacja dziennikarska – czym jest i czemu służy?

7.Regulacje prawne działalności prasowo-informacyjnej służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce.

8.Studium przypadków dotyczących naruszenia prawa prasowego w działaniach przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Literatura:

Izabela Dobosz, Prawo prasowe - podręcznik, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2006

Ewa Nowinska, Wolność wypowiedzi prasowej, Oficyna a Wolters Kluwer business 2007

Jacek Sobczak, Prawo prasowe, Podręcznik akademicki, Muza S.A,Warszawa 2000

Jacek Sobczak, Prawo prasowe. Commentary,Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008

Michal Zaremba, Prawo prasowe, Ujecie praktyczne, Difin, Warszawa 2007

Prawo mediów, red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak, Lexis Nexis, Warszawa 2005

Mariusz Sokołowski, Rola służb prasowych w kreowaniu wizerunku policji, w: Kwartalnik policyjny, 2/2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1.Student zna materiał normatywny wyznaczający ramy prawne komunikowania w zawodzie dziennikarza i pracownika/funkcjonariusza służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne - K_W01, K_W08

2. Student posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne dokonanie analizy materiału prasowego (tekstu oraz materiału audiowizualnego) z punktu widzenia jego legalności - K_W04, K_W05

3. Student zna standardy rzetelności i obiektywizmu dziennikarskiego - K_W02

4. Student zna reguły udzielania informacji prasowej obowiązującej pracowników/funkcjonariuszy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne - K_W08

5. Student zna normy etyczne warunkujące właściwe ramy udzielania informacji przedstawicielom mediów - K_W04, K_K01, K_K05

6. Student zna reguły współpracy z dziennikarzami w sytuacjach podejmowania działań/interwencji przez reprezentujące instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego pojedyncze osoby, zespół ludzi bądź pododdziały - K_W08

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi samodzielnie dokonać analizy zachowań w konkretnych sytuacjach związanych z komunikowaniem z punktu widzenia zgodności z prawem - K_U01, K_U03, K_K05

2. Student potrafi samodzielnie podjąć decyzję co do zakresu treści i możliwych form udzielenia dziennikarzowi odpowiedzi pytania - K_U02, K_U03

3. Student potrafi napisać sprostowanie i autoryzować wywiad - K_U01, K_U03

4. Student umie pisać teksty krytyczne mieszczące się w granicach legalności i odpowiedzi na krytykę prasową - K_U01, K_U03

5. Student potrafi przygotować plan zabezpieczenia medialnego działań przedstawicieli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne - K_U04

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena aktywności, ocena projektu indywidualnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Mariusz Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot Elementy prawa prasowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego obejmuje zagadnienia związane z prawnymi uwarunkowaniami współpracy z mediami w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego. W trakcie zajęć akcentowane są prawa i obowiązki podmiotów/osób współpracujących ze środkami masowego przekazu, wynikające zarówno z ogólnie obowiązującego prawa, jak i tworzonych na jego podstawie regulacji poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Szczegółowo omawiana jest ustawa Prawo Prasowe, ze szczególnym naciskiem na praktyczną analizę przypadków złamania bądź wykorzystania zapisów tejże ustawy w pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Pełny opis:

1.Pomiędzy sensacyjnością, rzetelnością a obiektywizmem dziennikarskim.

2.Ustawa Prawo Prasowe.

3.Elementy etyki przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście prawa prasowego.

4.Prawa i obowiązki osób współpracujących z przedstawicielami mass mediów.

5.Sprostowanie, odpowiedź czy postępowanie sądowe – czyli, jak zgodnie z prawem reagować na materiały dziennikarskie?

6.Prowokacja dziennikarska – czym jest i czemu służy?

7.Regulacje prawne działalności prasowo-informacyjnej służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce.

8.Studium przypadków dotyczących naruszenia prawa prasowego w działaniach przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Literatura:

Ewa Nowinska, Wolność wypowiedzi prasowej, Oficyna a Wolters Kluwer business 2007

Jacek Sobczak, Prawo prasowe, Podręcznik akademicki, Muza S.A,Warszawa 2000

Jacek Sobczak, Prawo prasowe. Commentary,Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008

Michal Zaremba, Prawo prasowe, Ujecie praktyczne, Difin, Warszawa 2007

Prawo mediów, red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak, Lexis Nexis, Warszawa 2005

Mariusz Sokołowski, Rola służb prasowych w kreowaniu wizerunku policji, w: Kwartalnik policyjny, 2/2014

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem USOSmaila

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Mariusz Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot Elementy prawa prasowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego obejmuje zagadnienia związane z prawnymi uwarunkowaniami współpracy z mediami w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego. W trakcie zajęć akcentowane są prawa i obowiązki podmiotów/osób współpracujących ze środkami masowego przekazu, wynikające zarówno z ogólnie obowiązującego prawa, jak i tworzonych na jego podstawie regulacji poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Szczegółowo omawiana jest ustawa Prawo Prasowe, ze szczególnym naciskiem na praktyczną analizę przypadków złamania bądź wykorzystania zapisów tejże ustawy w pracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Pełny opis:

1.Pomiędzy sensacyjnością, rzetelnością a obiektywizmem dziennikarskim.

2.Ustawa Prawo Prasowe.

3.Elementy etyki przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście prawa prasowego.

4.Prawa i obowiązki osób współpracujących z przedstawicielami mass mediów.

5.Sprostowanie, odpowiedź czy postępowanie sądowe – czyli, jak zgodnie z prawem reagować na materiały dziennikarskie?

6.Prowokacja dziennikarska – czym jest i czemu służy?

7.Regulacje prawne działalności prasowo-informacyjnej służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce.

8.Studium przypadków dotyczących naruszenia prawa prasowego w działaniach przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Literatura:

Ewa Nowinska, Wolność wypowiedzi prasowej, Oficyna a Wolters Kluwer business 2007

Jacek Sobczak, Prawo prasowe, Podręcznik akademicki, Muza S.A,Warszawa 2000

Jacek Sobczak, Prawo prasowe. Commentary,Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008

Michal Zaremba, Prawo prasowe, Ujecie praktyczne, Difin, Warszawa 2007

Prawo mediów, red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak, Lexis Nexis, Warszawa 2005

Mariusz Sokołowski, Rola służb prasowych w kreowaniu wizerunku policji, w: Kwartalnik policyjny, 2/2014

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem USOSmaila

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)