Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D3BESP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładu przedstawiane są zagadnienia dotyczące istoty i zakresu bezpieczeństwa społecznego: definiowanie pojęcia, wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego, rola państwa i sektora społecznego w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat teoretycznych aspektów bezpieczeństwa społecznego: definiowanie pojęcia, wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego, rola państwa i sektora społecznego w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego. Szczególny nacisk jest położony na: główne współczesne problemy związane z bezpieczeństwem społecznym, rolę i zadania administracji publicznej oraz podmiotów sektora społecznego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa społecznego oraz perspektywy poprawy bezpieczeństwa społecznego. W trakcie wykładu omawiane są główne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego: patologie społeczne, bezrobocie, ubóstwo, bezdomność.

Literatura:

Literatura:

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna: podręcznik akademicki, Warszawa 2009,

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009,

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011,

Marczuk K.P., Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski, [w:] A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012

Auleytner J., Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Warszawa 2004,

Maliszewski W.J., Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, Bydgoszcz 2005,

Szustek A., Polski sektor społeczny, Warszawa 2008, 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza - po zakończeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy:

- (K_W02) rozumie znaczenie więzi społecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego zarówno w wymiarze małej społeczności, jak i w aspekcie ogólnopaństwowym,

- (K_W03) zna i rozumie rolę i znaczenie jednostki i społeczności w procesie tworzenia bezpieczeństwa społecznego,

- (K_W04) potrafi wskazać normy, struktury obywatelskie i instytucje państwowe służące bezpieczeństwu społecznemu,

- (K_W05) zna i rozumie wieloaspektowo zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w Polsce w ujęciu historycznym i współczesnym oraz rozpoznaje czynniki sprzyjające budowie bezpieczeństwa społecznego.

Umiejętności - Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności:

- (K_U01) potrafi przywołać różne stanowiska reprezentowane w nauce na temat czynników kształtujących bezpieczeństwo społeczne i scharakteryzować argumentację w tym przedmiocie,

- (K_U01) ma umiejętność krytycznej oceny stanu bezpieczeństwa społecznego w określonej grupy i potrafi interpretować opinie w tym przedmiocie,

- (K_U03) potrafi posługiwać się rejestrami, bazami danych gromadzącymi informacje przydatne z praktycznego punktu widzenia w zakresie budowy bezpieczeństwa społecznego.

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych:

- (K_K05) jest gotów analizy i interpretacji procesów społecznych kształtujących bezpieczeństwo społeczne, w szczególności z zakresu relacji obywatel - społeczność.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu: ocena z egzaminu końcowego – forma pisemna opisowa.

- kontrola obecności- dopuszczalne dwie nieobecności;

Tab. Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu…..

Ocena Algorytm oceny końcowej

2

3*** powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 powyżej 90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szustek
Prowadzący grup: Anna Szustek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładu przedstawiane są zagadnienia dotyczące istoty i zakresu bezpieczeństwa społecznego: definiowanie pojęcia, wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego, rola państwa i sektora społecznego w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego.

Pełny opis:

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat teoretycznych aspektów bezpieczeństwa społecznego: definiowanie pojęcia, wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego, rola państwa i różnych podmiotów sektora społecznego w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego. Szczególny nacisk jest położony na: główne współczesne problemy związane z bezpieczeństwem społecznym, rolę i zadania administracji publicznej i podmiotów sektora społecznego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa społecznego oraz perspektywy poprawy bezpieczeństwa społecznego. W trakcie wykładu omawiane są główne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego: patologie społeczne, bezrobocie, ubóstwo, bezdomność.

Literatura:

Literatura:

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna: podręcznik akademicki, Warszawa 2009,

Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie: analiza porównawcza, Warszawa 2010,

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009,

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011,

Marczuk K.P., Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski, [w:] A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012

Maliszewski W.J., Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, Bydgoszcz 2005,

Szustek A., Polski sektor społeczny, Warszawa 2008, 2009.

_________________________________

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu: ocena z egzaminu końcowego – forma pisemna opisowa.

- kontrola obecności- dopuszczalne dwie nieobecności;

Tab. Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu…..

Ocena Algorytm oceny końcowej

2

3*** powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 powyżej 90%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szustek
Prowadzący grup: Anna Szustek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładu przedstawiane są zagadnienia dotyczące istoty i zakresu bezpieczeństwa społecznego: definiowanie pojęcia, wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego, rola państwa i sektora społecznego w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego.

Pełny opis:

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat teoretycznych aspektów bezpieczeństwa społecznego: definiowanie pojęcia, wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa społecznego, zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego, rola państwa i różnych podmiotów sektora społecznego w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego. Szczególny nacisk jest położony na: główne współczesne problemy związane z bezpieczeństwem społecznym, rolę i zadania administracji publicznej i podmiotów sektora społecznego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa społecznego oraz perspektywy poprawy bezpieczeństwa społecznego. W trakcie wykładu omawiane są główne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego: patologie społeczne, bezrobocie, ubóstwo, bezdomność.

Literatura:

Literatura:

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna: podręcznik akademicki, Warszawa 2009,

Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie: analiza porównawcza, Warszawa 2010,

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009,

Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011,

Marczuk K.P., Bezpieczeństwo społeczne: potrzeba szerokiego ujęcia. Implikacje dla Polski, [w:] A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012

Maliszewski W.J., Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, Bydgoszcz 2005,

Szustek A., Polski sektor społeczny, Warszawa 2008, 2009.

_________________________________

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu: ocena z egzaminu końcowego – forma pisemna opisowa.

- kontrola obecności- dopuszczalne dwie nieobecności;

Tab. Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu…..

Ocena Algorytm oceny końcowej

2

3*** powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 powyżej 90%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)