Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D2IBWE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego oraz nauki o administracji. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, teoriami oraz podejściami badawczymi charakterystycznymi dla nauki o administracji, w tym szczególnie w kontekście zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.

Oczekiwane umiejętności to zdolność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej, do oceny efektywności systemów instytucjonalnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego pod kierunkiem prowadzącego.

Oczekiwane kompetencje to zdolność do samodzielnej pracy opartej na informacjach pozyskanych w czasie zajęć oraz na

ogólnodostępnej literaturze.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem wybranych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i w wybranych państwach.

- charakterystykę poszczególnych instytucji właściwych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

- zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw.

Pełny opis:

1. Administracja i prawo administracyjne

- określenie cech administracji

- stosunek administracyjnoprawny

- podstawowe pojęcia teoretyczne w prawie administracyjnym /kontrola, nadzór, koordynacja, hierarchiczne podporządkowanie, centralizacja, decentralizacja/

- podstawowe zasady prawa administracyjnego

- źródła prawa administracyjnego

- ustrojowe, materialne i formalne prawo administracyjne

2. Prawne formy działania administracji

- klasyfikacja form działania administracji

- akt normatywny

- akt administracyjny

- inne formy działania

3. Organy administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa

- Prezydent RP

- Rada Ministrów, Prezes RM, ministrowie, inne naczelne organy administracji rządowej

- centralne organy administracji rządowej

- administracja rządowa w województwie

- zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa państwa

4. Administracja spraw wewnętrznych i obrony narodowej

- Policja, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

- kwestia obywatelstwa jako stosunku państwo – jednostka

5. Administracja wymiaru sprawiedliwości

- Krajowa Rada Sadownictwa

- sądy powszechne

- prokuratura

- Minister Sprawiedliwości

6. Problem stanów nadzwyczajnych

- regulacje konstytucyjne i ustawowe stanów nadzwyczajnych

- cel stanów nadzwyczajnych

- jednostka wobec stanów nadzwyczajnych – kwestia ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela

- „Ausnahmezustand” – nauka o stanach nadzwyczajnych Carla Schmitta

7. Załatwianie sporów międzynarodowych jako element bezpieczeństwa państwa

- negocjacje i mediacje

- komisje śledcze i koncyliacje

- postępowanie przez organami Narodów Zjednoczonych i arbitraż

- środki odwetowe w prawie międzynarodowym.

Literatura:

1. A. Misiuk, Administracja bezpeiczeństwa i porządku publicznego. Zgadnienia prawno-organizacyjne, Warszawa 2008

2. A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2013

3. St. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeszów 2012

4. St. Pieprzny, Policja: Organizacja i funkcjonowanie, WoltersKluwer 2013.

5. Mirosław Karpiuk , Jarosław Kostrubiec , Małgorzata Czuryk , Martin Bożek , specjalne w strukturze władz publicznych, WoltersKluwer 2016.

Gandalf.co

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: K_W01, K_W04, K_W06, K_W07

- student zna i rozumie undamentalne pojęcia dla systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego

-student zna i rozumie wpływ konfliktów i kryzysów występujących w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmy ich rozwiązywania) w ujęciu systemowym

- student zna i rozumie atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa (przede wszystkim państwa demokratycznego), które kształutują określony moedl organizacyjny bezpieczeństwa wewnętrznego

- student zna i rozumie wpływ zagrożeń dla funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

2. Komptencje K_K01

- określania i definiowania podstawowych priorytetów, służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Misiuk
Prowadzący grup: Andrzej Misiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem wybranych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce i w wybranych państwach.

- charakterystykę poszczególnych instytucji właściwych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

- zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw.

Pełny opis:

1. Administracja i prawo administracyjne

- określenie cech administracji

- stosunek administracyjnoprawny

- podstawowe pojęcia teoretyczne w prawie administracyjnym /kontrola, nadzór, koordynacja, hierarchiczne podporządkowanie, centralizacja, decentralizacja/

- podstawowe zasady prawa administracyjnego

- źródła prawa administracyjnego

- ustrojowe, materialne i formalne prawo administracyjne

2. Prawne formy działania administracji

- klasyfikacja form działania administracji

- akt normatywny

- akt administracyjny

- inne formy działania

3. Organy administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa

- Prezydent RP

- Rada Ministrów, Prezes RM, ministrowie, inne naczelne organy administracji rządowej

- centralne organy administracji rządowej

- administracja rządowa w województwie

- zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa państwa

4. Administracja spraw wewnętrznych i obrony narodowej

- Policja, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

- kwestia obywatelstwa jako stosunku państwo – jednostka

5. Administracja wymiaru sprawiedliwości

- Krajowa Rada Sadownictwa

- sądy powszechne

- prokuratura

- Minister Sprawiedliwości

6. Problem stanów nadzwyczajnych

- regulacje konstytucyjne i ustawowe stanów nadzwyczajnych

- cel stanów nadzwyczajnych

- jednostka wobec stanów nadzwyczajnych – kwestia ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela

- „Ausnahmezustand” – nauka o stanach nadzwyczajnych Carla Schmitta

7. Załatwianie sporów międzynarodowych jako element bezpieczeństwa państwa

- negocjacje i mediacje

- komisje śledcze i koncyliacje

- postępowanie przez organami Narodów Zjednoczonych i arbitraż

- środki odwetowe w prawie międzynarodowym.

Literatura:

1. A. Misiuk, Administracja bezpeiczeństwa i porządku publicznego. Zgadnienia prawno-organizacyjne, Warszawa 2008

2. A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2013

3. St. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeszów 2012

4. St. Pieprzny, Policja: Organizacja i funkcjonowanie, WoltersKluwer 2013.

5. Mirosław Karpiuk , Jarosław Kostrubiec , Małgorzata Czuryk , Martin Bożek , specjalne w strukturze władz publicznych, WoltersKluwer 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)