Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-PK-M-D2SEMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty ob.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie przygotowujące do napisania pracy magisterskiej w zakresie problematyki poświęconej polityce kulturalnej i zarządzaniu w kulturze

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania.

Metody i techniki badań społecznych.

Technika pisania pracy magisterskiej i zagadnienia formalne.

Wybór problematyki pracy magisterskiej.

Konspekt i plan pracy magisterskiej.

Tworzenie i udoskonalanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Omówienie problemów badawczych wchodzących w zakres nauk tworzących program kierunku polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze w ujęciu przedmiotowym i metodologicznym

2. Określenie problematyki pracy magisterskiej

3. Eksplikacja problematyki

4. Konceptualizacja tematu, omówienie zasad formułowania hipotez i pytań badawczych

5. Operacjonalizacja problematyki badawczej – dobór metod i technik badawczych

6. Dyskusja w grupie nad prezentacjami projektów badawczych

7. Konsultacje w zakresie przygotowania planu pracy

8. Konsultacje dotyczące opracowania poszczególnych rozdziałów pracy

Literatura:

Literatura zostanie dobrana indywidualnie do potrzeb seminarzystów, zależnie od podejmowanej przez studentów tematyki badawczej.

Zalecane publikacje:

- Babbie, E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006.

- Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

- Johnson, J.B., Reynolds, H.T., Mycoff, J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

- Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.

Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010), Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2, PWN, Warszawa.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Flick, U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Sagan A. (2016), Metodologia badań ekonomicznych, Wydawnictwo UE Kraków.

Silverman D. (2012), Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Silverman D. (2012), Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

- Student zna i rozumie metody jakościowe i ilościowe metody badań kultury (K_W01)

- Student zna metody i techniki badawcze stosowane w naukach politycznych oraz zasady transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań (K_W02, K_W04)

- Student zna i rozumie użyteczność nauk społecznych i humanistycznych w projektowaniu i realizacji wybranych polityk kulturalnych (K_W12)

- Student potrafi krytycznie oceniać własne umiejętności badawcze i podnosić ich wartość (K_U05)

- Student potrafi rozwijać własne umiejętności syntezy i analizy procesów kulturowych (K_U06)

- Student samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę orz prowadzi badania w obszarze polityki kulturalnej pod kierownictwem (K_U07, K_U08)

- Student korzysta z obcojęzycznych tekstów i badań naukowych (K_U10, K_U11)

- Student jest przygotowany do samodzielnej i krytycznej oceny wiedzy własnej na potrzeby prowadzonych badań (K_K01, K_K04, K_08)

Metody i kryteria oceniania:

Wskazane przez prowadzącego, oparte na postępach w tworzeniu pracy magisterskiej i oceny jej poszczególnych etapów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Młyńczyk
Prowadzący grup: Rafał Kasprzak, Tomasz Kopczewski, Łukasz Młyńczyk, Daniel Przastek, Hanna Schreiber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)