Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doświadczanie kultury cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-PK-M-D2DOKU
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Doświadczanie kultury cz. 1
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 1 rok - przedmioty ob.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot o charakterze praktycznym polegający na przygotowaniu projektu wynikającego z czynnego lub biernego uczestnictwa w kulturze.

Skrócony opis:

Doświadczanie kultury, uczestnictwo w życiu kulturalnym, twórczość kulturalna.

Wydarzenia w instytucjach kultury.

Praktyczne uczestnictwo w kulturze w charakterze czynnym lub biernym.

Projekt kulturalny i jego założenia.

Metodologia projektu.

Prezentacja projektu doświadczania kultury.

Pełny opis:

Jest to pierwsza część bloku zajęć praktycznych przewidzianych na dwa semestry (2 i 3) w toku studiów. Przedmiot ten ze względu na specyfikę doświadczania kultury, zarówno na poziomie biernego jak i czynnego w niej uczestnictwa, implikuje określone treści kultury, które każdy student będzie mógł samodzielnie dostosowywać do projektowanych lub spodziewanych potrzeb zawodowych, nie będących jednak wprost powtórzeniem aktywności, jakiej oczekuje się w trakcie realizowania praktyki studenckiej. W ofercie przedmiotu mogą znaleźć się wydarzenia kulturalne, spotkania z osobami kultury, wizyty studyjne czy współpraca z instytucjami kultury przy konkretnym projekcie związanym z kulturą. Pierwsza część bloku „Doświadczanie kultury” będzie skoncentrowana na kategorii uczestnictwa w kulturze. Studenci w indywidualnych projektach zaplanują własną aktywność w preferowanej dziedzinie życia kulturalnego. Intencją będzie połączenie możliwości konsumowania kultury z uczestnictwem w twórczym i/lub instytucjonalnym tworzeniu segmentów lub pojedynczych elementów kultury. Aktywność studentów w trakcie realizowania powziętych założeń pozwoli na praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy, a także kreowanie ich indywidualnych umiejętności twórczych i kierowniczych oraz pogłębionych kompetencji społecznych. Przedmiot jest oparty na modelu tutorialu, a jego podstawową funkcją będzie indywidualny wybór studenta, zarówno w zakresie segmentu kultury, jak również opracowania treści pracy rocznej i formy jej zaprezentowania. Finał tego przedmiotu stanowił będzie rodzaj studenckiego performance. Wspólnym elementem będzie publiczne zaprezentowanie przygotowanego projektu, przed całym rokiem kierunku, ale w zależności od możliwości technicznych i organizacyjnych dopuszcza się prezentację w instytucji kultury.

Literatura:

Według zaleceń opiekuna projektu.

Efekty uczenia się:

- Student zna i rozumie schemat i zasady funkcjonowania instytucji kultury i przygotowywania wydarzeń kulturalnych (K_W05, K_W06)

- Student zna i rozumie zasady prowadzenia działalności instytucji kultury z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa (K_W07)

- Student zna i rozumie kierunki polityki kulturalnej w celu ochrony dorobku kulturalnego (K_W08)

- Student potrafi pracować pod kierunkiem nad indywidualnym projektem kulturalnym lub w instytucji kultury (K_U01, K_U04)

- Student potrafi zaprezentować własny projekt związany z doświadczaniem kultury (K_U07, K_U09)

- Student jest gotów do pracy na rzecz rozwoju kultury w wymiarze badawczym, analitycznym i instytucjonalnym (K_K02)

- Student jest gotów do zasięgania opinii ekspertów i korzystania z nich w krytyczny sposób (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Wybór tematu projektu we współpracy z opiekunem. Pierwsza część będzie poświęcona opracowaniu planu i strategii projektu kulturalnego w kontakcie z tutorami. Ocena postępów przez tutora.

Możliwość indywidualnego kreowania treści aktywności kulturalnej studenta, z wykorzystaniem tutoriali, które koordynowane będą w trakcie semestru przez kierownika studiów, bądź osobę (tutora) przez niego delegowaną.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Młyńczyk
Prowadzący grup: Łukasz Młyńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)