Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy System Handlowy WTO

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-MWTO-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy System Handlowy WTO
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest analizie reguł obowiązujących w międzynarodowym systemie handlowym kreowanych przez Światową Organizację Handlu. Przybliża studentowi kluczowe zmiany zachodzące we współczesnych międzynarodowych stosunkach handlowych

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu koncentruje się na następujących zagadnieniach:

1. Międzynarodowy system handlowy- pojęcie

2. Narzędzia polityki handlowej

3. Wielostronny system handlowy GATT

4. Powstanie WTO

5. Handel towarami

6. Handel usługami

7. Handlowe aspekty ochrony własności intelektualnej

8. Państwa rozwijające się w systemie WTO

9. System rozstrzygania sporów handlowych

10. Polska w systemie WTO

11. Ocena systemu WTO

Literatura:

B. Hoekman, M. Kostecki, Ekonomia światowego systemu handlu, Wrocław 2011, T. Bartoszewicz, GATT a międzynarodowa polityka handlowa, Warszawa 1988, raporty i dane ze strony www.wto.org,

W.Dugiel, Światowy system handlu, Warszawa 2013; źródła internetowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- rozpoznaje mechanizmy i instrumenty działania wielostronnego systemu handlowego

- rozumie podstawowe teorie i problemy z zakresu międzynarodowych stosunków handlowych

- zna zasady funkcjonowania układu GATT oraz WTO

- ma wszechstronną wiedzę z zakresu współczesnego handlu międzynarodowego

- rozpoznaje kluczowe problemy i istotę międzynarodowych stosunków handlowych,

- umie wyodrębniać wady i zalety systemu WTO,

- umie zdefiniować interesy głównych uczestników wymiany handlowej,

- Student jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się tematyką handlu międzynarodowego, ma świadomość zachodzących zmian w gospodarce światowej

- potrafi przygotować i zanalizować wybrany przez siebie problem badawczy

S4_W01, S4_W03, S4_W04, S4_W06, S4_U01, S4_U02, S4_U03, S4_U05, S4_U06, S4_K02

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja, kolokwium, aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)