Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Political Economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-PiA/NoB-IPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Political Economy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Liczba godzin zajęć: 15h

Forma zajęć: wykład połączony z aktywnym udziałem studentów.

Stosowane metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład problemowy, metody aktywizujące studentów: prezentacje, analiza tekstów źródłowych, dyskusja.

Pełny opis:

Część I. Genealogia i przedmiot międzynarodowej ekonomii politycznej (IPE)

1.1. Ekonomia polityczna a międzynarodowa ekonomia polityczna

1.2. Redefinicja relacji polityki i gospodarki w stosunkach międzynarodowych w latach 70-tych XX wieku

1.3. Istota interakcji między państwami a rynkiem międzynarodowym

Cześć II. Teorie międzynarodowej ekonomii politycznej

2.1. Teoria stabilności hegemonicznej

2.2. Teoria reżimów i neoliberalny instytucjonalizm

2.3. Teoria power transition

2.4. Teoria wojny hegemonicznej

Część III. Międzynarodowa ekonomia polityczna i międzynarodowy porządek liberalny

3.1. Ekonomia i statecraft - geoekonomia

3.2. Regionalizm a globalizm

3.3. Globalne zarządzanie

3.4. Liberalny porządek

Część IV. Stosunki UE z Globalnym Południem - perspektywa międzynarodowej ekonomii politycznej

4.1. Globalne Południe w teorii stosunków międzynarodowych

4.2. Rozwój i nierówności w gospodarce światowej

4.2. Rola UE w globalnym rozwoju

4.3. UE i międzynarodowa ekonomia polityczna: polityka handlowa i polityka współpracy rozwojowej

Literatura:

I

M. Webb, S. Knesner, Hegemonic Stability Theory: An Empirical Assesement, Review of International Studies, 1989, no. 15, pp.183-198.

O. Young, International Regimes: Toward a New Theory of Institutions, World Politics, 1986, no. 1, pp.104-122.

J. Dicicco, J. Levy, Power Shifts and Problem Shifts: The Evolution of the Power Transition Research Program, Journal of Conflict Resolution, 1999, no. 6, pp. 675-704.

R. Gilpin, The Theory of Hegemonic War, The Journal of Interdisciplinary History, 1988, no.4, pp. 591-613.

II

M. Lind, The Return of Geoeconomics, The National Interest, 2019, no. 6

N. Phillips (ed.), Globalizing International Political Economy, Palgrave 2005, chapter 3: The Study of Governance in a Global Political Economy (pp.55-82), chapter 9: The International Political Economy of Regionalism (pp. 221-246).

J. Mearsheimer, Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order, International Security, 2019,no 4, pp. 7-50.

Nana de Graaff, China’s Rise in Liberal World Order in Transition, Review of International Political Economy, 2020, no. 2, pp. 191-212.

III

L.Benabdallah, C. Murillo-Zamora, V.Adetula, Global South Perspective on International Relations Theory, https://www.e-ir.info/2017/11/19/global-south-perspectives-on-international-relations-theory/.

E. Jorgensen, M.A. Pollack, B. Rosamond, Handbook of European Union Politics, SAGE Publications, 2006, chapter 27: The EU and IPE: trade, aid and monetary policy.

Vaibhav Abnave, Europe's South and Global South: Historical Difference and Global Conjuncture, Social Scientist, Vol. 44, No. 9/10 (September–October 2016), pp. 35-45.

IV

L.Benabdallah, C. Murillo-Zamora, V.Adetula, Global South Perspective on International Relations Theory, https://www.e-ir.info/2017/11/19/global-south-perspectives-on-international-relations-theory/.

E. Jorgensen, M.A. Pollack, B. Rosamond, Handbook of European Union Politics, SAGE Publications, 2006, chapter 27: The EU and IPE: trade, aid and monetary policy.

Vaibhav Abnave, Europe's South and Global South: Historical Difference and Global Conjuncture, Social Scientist, Vol. 44, No. 9/10 (September–October 2016), pp. 35-45.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie:

- umiejscowienie MEP w nauce o stosunkach międzynarodowych,

- podstawowe teorie z zakresu MEP,

- główne zasady funkcjonowania gospodarki światowej,

- procesy globalizacji gospodarczej

Umiejętności:

Potrafi:

- analizować wpływ czynników gospodarczych na stosunki międzynarodowe i politykę poszczególnych państw,

- samodzielnie formułować poglądy w zakresie MEP wykorzystując do tego argumentację naukową,

Kompetencje społeczne:

- jest przygotowany do wykonywania pracy z zakresu międzynarodowej ekonomii politycznej,

- charakteryzuje się przemyślaną oceną i umiejętnością wyciągania wniosków z bieżących wydarzeń międzynarodowych,

- aktywnie uczestniczy w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe. Student może opuścić 1 zajęcia (2 h dydaktyczne).

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie: a) uczestnictwa w zajęciach b) przedstawienia prezentacji c) napisania recenzji dowolnej książki o międzynarodowej ekonomii politycznej (4,000 znaków)

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

Weryfikacja bieżąca podczas zajęć oraz ocena recenzji

Na końcową ocenę składa się: ocena z aktywności 35% , ocena prezentacji 40%, ocena z recenzji książki 25%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Haliżak, Katarzyna Kołodziejczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium specjalizacyjne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)