Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w badaniach psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-EBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w badaniach psychologicznych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład

Prezentacja, dyskusja lektur.

Pełny opis:

Problematyka etyczna w badaniach społecznych dotyczy dwóch grup zagadnień. Pierwsza część wykładu obejmować będzie dylematy w planowaniu badań, publikacji i zarządzaniu danymi. Dyskutowane będą kwestie podejmowania tematów istotnych, rzetelności publikowania wyników (w tym wpływu publikacji na społeczeństwo), praw autorskich w odniesieniu do idei, teorii, wyników badań i danych. Poruszone zostaną postulaty transparentności i unikania manipulacji na etapie analizy danych.

Druga część wykładu dotyczyć będzie problematyki relacji między badaczem a badanymi. Obejmie zagadnienia świadomej zgody, minimalizacji stresu, ochrony prywatności. W szczególności podjęte zostaną tematy badań online, badań jakościowych oraz eksperymentów, w tym badań z udziałem zwierząt.

Literatura:

American Psychological Association. (2017). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, Section 8 ‘Research and Publication’.

British Psychological Society. (2014). Code of human research ethics. British Psychological Society.

Buchanan, E. A., & Zimmer, M. (2012). Internet research ethics.

Guillemin, M., & Gillam, L. (2004). Ethics, reflexivity, and “ethically important moments” in research. Qualitative inquiry, 10(2), 261-280.

Iphofen, R. (Ed.). (2017). Finding common ground: Consensus in research ethics across the social sciences. Emerald Group Publishing.

Woodfield, K. (Ed.). (2017). The ethics of online research. Emerald Group Publishing.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie:

- zasady upowszechniania wyników naukowych (także w trybie otwartego dostępu(P8S_WG)

- Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej (P8S_WK)

Umiejętności:

Potrafi:

- Uczestniczyć w dyskursie naukowym (P8S_UO), w szczególności zwracając uwagę na etyczne aspekty badań.

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do:

- wypełniania zobowiązań społecznych badaczy (P8S_KO),

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, wy tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowanie zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej. (P8S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność (2 godziny), w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest zaliczenie przez dodatkową pracę pisemną.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie obecności i pracy zaliczeniowej.

W przypadku braku wymaganych obecności może napisać pracę dodatkową (zakres ustalany jest indywidualnie w zależności od tematyki opuszczonych zajęć).

W przypadku oceny niedostatecznej z pracy zaliczeniowej Student ma prawo do dodatkowej konsultacji oraz złożenia drugiej pracy zaliczeniowej na tych samych zasadach.

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

Zaliczenie na podstawie ustrukturalizowanego opisu etycznych aspektów wybranego badania empirycznego z obszaru nauk społecznych.

Kryteria oceniania:

Student przedstawiając pracę pisemną musi wykazać się osiągnięciem przynajmniej 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Adam Tarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tarnowski
Prowadzący grup: Adam Tarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)