Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polsko-Szwajcarska Szkoła Letnia „Monitoring Różnorodności Biologicznej”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-SZL-MRB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polsko-Szwajcarska Szkoła Letnia „Monitoring Różnorodności Biologicznej”
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów doktoranckich (st. III stopnia)
Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Wymagania (lista przedmiotów):

Flora i Fauna 1400-112FF
Statystyka 1400-111STA1

Założenia (opisowo):

Do udziału w kursie wymagane jest zaliczenie przedmiotu Fauna i Flora (lub kursu o zbliżonej tematyce) oraz przedmiotów Statystyka I oraz Statystyka II/Elementy Statystycznej Analizy Danych (bądź przedmiotów równoważnych, w trakcie których stosowane jest oprogramowanie R). Wymagane jest także posługiwanie się językiem angielskim w mowie i w piśmie w stopniu przynajmniej dobrym.

Student powienien mieć podstawowe umiejętności w posługiwaniu się kluczami do oznaczania gatunków roślin i zwierząt, a także wiedzę na temat najważniejszych metod statystycznej analizy danych i co najmniej podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia takich analiz w środowisku R

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Międzynarodowa Szkoła Letnia poświęcona monitoringowi

różnorodności biologicznej. W kursie biorą udział wykładowcy

oraz studenci z UW oraz z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w

Zurychu (ZHAW).

Szkoła Letnia jest intensywnym kursem terenowym, w trakcie

którego studenci zapoznają się z metodyką monitoringu

roślinności, owadów oraz małych ssaków. Następnie, w

niewielkich, międzynarodowych grupach, studenci wykonują

projekt badawczy pod opieką specjalistów od danej grupy

taksonomicznej.

Zajęcia odbywają się co roku, na przemian, w obszarze chronionym "Parc Ela" w Szwajcarii lub w Białowieży.

Zajecia terenowe obejmują:

- zbiór danych w terenie i oznaczanie gatunków

- wykonywanie analiz statystycznych danych i krótka

prezentacja wyników

- serię wykładów na temat funkcjonowania lokalnych

ekosystemów, planowania i prowadzenia monitoringu przyrodniczego, analizy danych, przygotowywania manuskryptów prac naukowych

Po część terenowej, przygotowanie raportu (w zespołach)

Pełny opis:

Zajęcia dedykowane studentom planującym w przyszłości

wykonywanie prac terenowych związanych z ochroną przyrody

(np. monitoringu przyrodniczego), planującym badania naukowe

nad różnorodnością biologiczną, jak i również przyszłym

pracownikom instytucji i urzędów działających na rzecz ochrony

przyrody i środowiska.

Szkoła Letnia jest intensywnym kursem terenowym. W trakcie 12

dni studenci zapoznają się z metodyką monitoringu roślinności,

owadów oraz małych ssaków a następnie, w niewielkich grupach,

wykonują projekt badawczy pod opieką nauczycieli – specjalistów

od danej grupy taksonomicznej.

Zajęcia odbywają się co roku, na przemian, w obszarze chronionym "Parc Ela" w Szwajcarii lub w Białowieży.

W trakcie Szkoły Letniej w formie wykładów omawiane są

następujące zagadnienia:

1. Ekologia lokalnych ekosystemów, ze szczególnym

zwróceniem uwagi na ekosystemy nieleśne i problemy ochrony przyrody

2. Podstawy monitoringu przyrodniczego – cele, rodzaje,

prawidłowe planowanie, potencjalne problemy i

ograniczenia

3. Metodyka monitoringu roślinności

4. Metodyka monitoringu owadów

5. Metodyka monitoringu niewielkich ssaków

6. Ekologia funkcjonalna roślin i metodyka pomiarów

wybranych cech funkcjonalnych

7. Analiza danych o różnorodności biologicznej – schemat

wyboru metody statystycznej i wnioskowania

8. Warsztaty z zakresu przygotowywania publikacji

naukowych

Zajęcia mają dostarczyć absolwentom przede wszystkim wiedzy

na temat monitoringu różnorodności biologicznej m.in. planowania

schematu zbierania danych z uwzględnieniem specyfiki danej

grupy taksonomicznej, prowadzenia takich badań i

zaawansowanego oznaczania gatunków. Ważnym elementem

Szkoły Letniej jest także analiza statystyczna zebranego materiału

i wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników. Badania

prowadzone są na stałych powierzchniach badawczych

reprezentujących różne gradienty środowiskowe.

Celem analiz jest m. in. porównanie różnorodności biologicznej

wybranych grup (roślin naczyniowych, owadów z rzędu

prostoskrzydłych, oraz małych ssaków) w badanych gradientach. Ponadto, dzięki danym zebranym w trakcie

poprzednich Szkół Letnich, możliwa jest analiza trendów tej

różnorodności i obserwowanie zmian wynikających m.in. z

ocieplania się klimatu czy zmian użytkowania.

Poza tematyką ściśle związaną z monitoringiem, studenci mają

okazję zapoznać się z funkcjonowaniem lokalnie występujących ekosystemów

a także z wyzwaniami i strategiami dot. ich ochrony.

Ponadto zdobywają nowe umiejętności i doświadczenie z zakresu

oznaczania gatunków roślin i zwierząt a także w opracowywaniu i

prezentowaniu wyników badań, jak i w pisaniu prac naukowych.

UWAGA :

Zajęcia terenowe są intensywne i odbywają się w różnych warunkach pogodowych.

Literatura:

Bazyluk W. 1956. Prostoskrzydłe – Orthoptera (Saltatoria).

Warszawa: PWN

Bazyluk W., Liana A. 2000. Prostoskrzydłe = Orthoptera. Katalog

Fauny Polski. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Muzeum i

Instytut Zoologii.

Bellmann H. 2009. Szarańczaki : łatwe oznaczanie gatunków

Europy Środkowej. Warszawa: Multico.

Brink, F. H. van den 1973. A field guide to the mammals of Britain

and Europe. London, Collins.

Eggenberg S., Möhl A. Haupt; Bern: 2009. Flora Vegetativa: Ein

Bestimmungsbuch für Pflanzen der Schweiz im blütenlosen

Zustand. [Atlas z opisami w jęz. niemieckim].

Hensel W. 2001 Rośliny Alp : rozpoznać – podziwiać – chronić.

Warszawa: Klub dla Ciebie.

Lippert W. 1995. Rośliny alpejskie. Warszawa: Muza

Migała, K. 2005. Piętra klimatyczne w górach Europy a problem

zmian globalnych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia

Geograficzne 78. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu

Wrocławskiego.

Moraczewski I., Sudnik-Wójcikowska B., Dubielecka B.,

Rutkowski R., Nowak K., Borkowski W., Galera H. 2004.

Flora ojczysta. System identyfikacji roślin i atlas [CD-ROM].

Wyd. Cortex Nova, Bydgoszcz.

Odum E. 1977. Podstawy ekologii, PWRiL

Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2007. Flora Polski. Rośliny górskie.

Multico, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent:

• rozumie złożone zjawiska i procesy ekologiczne (K_W01)

• zna czynniki wpływające na stan przyrody i środowiska (K_W02)

• zna nowoczesne techniki stosowane w ocenie stanu oraz metody ochrony przyrody i środowiska (K_W03)

• zna zasady planowania badań oraz nowoczesne techniki zbierania danych (K_W06)

• ma wiedzę z zakresu wnioskowania statystycznego, zna i rozumie zasady metodologii nauk biologicznych (K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

• Stosuje zaawansowane metody i narzędzia statystyczne do analizy danych empirycznych i opisu procesów

przyrodniczych (K_U01)

• Przewiduje kierunek zmian środowiska przyrodniczego pod wpływem różnych czynników (K_U02)

• Wykazuje umiejętność posługiwania się językiem nowożytnym (angielskim) na poziomie B2+ w stopniu

umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej i komunikację z cudzoziemcami (K_U03)

• Potrafi zaplanować i określić cel badawczy i zaplanować oraz przeprowadzić jego realizację (K_U05)

• Potrafi zbierać i interpretować dane empiryczne (K_U10)

• Wykazuje umiejętność napisania krótkiego doniesienia naukowego na podstawie własnych badań, zgodnie z poprawną metodologią w jęz. polskim i j. nowożytnym (angielskim) na poziomie B2+ (K_U11)

• Wykazuje umiejętności językowe w zakresie nauk przyrodniczych (K_U14)

• Posiada umiejętność zaproponowania odpowiedniej metody monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych. (K_U16)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

• Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy wynikające z wykonywania zawodu (K_K01)

• Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania i pogłębiania wiedzy z zakresu studiowanej dziedziny (K_K02)

• Wykazuje odpowiedzialność za zagrożenia wynikające ze stosowanych technik badawczych (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w trakcie zajęć terenowych oraz pisemny raport z badań (prowadzonych w części terenowej zajęć) w formie manuskryptu artykułu naukowego.

Ocena na podstawie raportu końcowego.

UWAGA: przygotowanie raportu końcowego odbywa się po zakończeniu zajęc terenowych. Na przygotowanie i przesłanie raportu do prowadzących przeznaczony jest czas ok. dwóch miesięcy (dokładny termin oddania prac ustalany jest w trakcie zajęć terenowych).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 100 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Dembicz
Prowadzący grup: Patryk Czortek, Iwona Dembicz, Piotr Tykarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Ćwiczenia terenowe w terminie 16-27 sierpnia 2024 (12 dni):

- okolice Białowieży - głównie obszary nieleśne położone poza parkiem narodowym

- praca w niewielkich, międzynarodowych grupach

- zbiór danych o różnorodności wybranych grup taksonomicznych (rośliny, owady, ssaki)

- wykonanie analiz statycznych zebranych danych i krótka prezentacja wyników

- w trakcie zajęć seria wykładów na temat funkcjonowania ekosystemów typowych dla okolic Białowiezy, planowania i prowadzenia monitoringu przyrodniczego, analizy statystycznej danych, przygotowywania manuskryptów prac naukowych

- w ramach zajęć przewidziany jest także kilkugodzinny spacer po Białowieskim Parku Narodowym

Po część terenowej sporządzenie raportu z badań (w terminie ustalonym z prowadzącymi, zwykle ok. 8 tygodni po zakończeniu zajęć terenowych).

Pełny opis:

Kurs terenowy odbędzie się w terminie 16-27 sierpnia. Zajęcia terenowe odbywają się w okolicach Białowieży, natomiast wykłady, prace laboratoryjne i prace przy komputerach odbywają się w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW.

W roku 2022, w trakcie pierwszej edycji Polsko-Szwajcarskiej Szkoły Letniej w Białowieży, poszczególne grupy studentów zbierały dane o różnorodności gatunkowej wybranych grup taksonomicznych w obrębie różnych stadiów sukcesyjnych na łąkach a także w różnych stadiach ekspansji inwazyjnych gatunków nawłoci. W kolejnych latach Szkoły planowana jest kontynuacja monitoringu na powierzchniach wyznaczonych w roku 2022, a także realizacja innych, niewielkich projektów badawczych.

Szczegółowy opis poprzedniej edycji Szkoły Letniej w Białowieży dostępny jest pod następującym linkiem:

https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/29014

W pierwszej cześi zajęć studenci zapoznaja sie z metodyką monitoringu poszczególnych grup taksonomicznych: roślin naczyniowych, owadów i ssaków. Następnie studenci pracują w niewielkich, międzynarodowych grupach kontynuując zbiór danych o różnorodności jednej z tych grup taksonomicznych. Ostatnia część zajęć przeznaczona jest na wykonanie analiz statycznych zebranych danych i przygotowanie krótkiej prezentacji wyników.

W trakcie zajęć prowadzący prezentują też serię wykładów na temat funkcjonowania ekosystemów typowych dla okolic Białowieży, w tym Puszczy Białowieskiej, planowania i prowadzenia monitoringu przyrodniczego, analizy statystycznej danych, przygotowywania manuskryptów prac naukowych

W ramach zajęć przewidziany jest także kilkugodzinny spacer po Białowieskim Parku Narodowym

Po część terenowej wymagane jest sporządzenie raportu z badań w formie krótkiego artykułu naukowego (w terminie ustalonym z prowadzącymi, zwykle ok. 8 tygodni po zakończeniu zajęć terenowych).

Literatura:

Szczegółowy raport z Polsko-Szwajcarskiej Szkoły Letniej 2022: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/29014

Uwagi:

ZAPISY:

Zgłoszenia mailowe do 18 lutego 2024 na adres koordynatorki: iwona.dembicz@uw.edu.pl. Mail proszę zatytułować „Summer School 2024 application”. W zgłoszeniu chęci udziału w Szkole Letniej, poza informacją o spełnianiu powyższych kryteriów, powinien się znaleźć także krótki (ok. 200 słów) list motywacyjny w jęz. angielskim oraz informacja o średniej ocen ze studiów.

W razie wiekszej liczby chętnych do uczestnictwa w Szkole Letniej niż liczby dostępnych miejsc, przeprowadzone zostaną krótkie rozmowy kwalifikacyjne.

UWAGA:

Udział w kursie może okazać się płatny. Ostateczna decyzja w tej sprawie znana będzie w styczniu 2024. Koszt wyżywienia i noclegów w trakcie zajęć wyniesie prawdopodobnie ok. 450-500 zł, ale może się on zmienić w zależności od cennika noclegów Stacji czy też cen żywności. W razie konieczności wprowadzenia opłat za uczestnictwo studenci Wydziału Biologii mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów noclegów i podróży. Studenci MSOŚ i MISMaP nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z Wydziału Biologii, ale mogą dowiadywać się o możliwość dofinansowania w swoich jednostkach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)