Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia zapylania roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-235BZR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia zapylania roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Strona przedmiotu: http://www.ogrod.uw.edu.pl/studia/biologia_zapylania.htm
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do ekologii kwiatów i biologii zapylania roślin. W trakcie wykładów poruszane będą następujące zagadnienia: Co to jest biologia zapylania roślin i czym się zajmuje? Kwiaty, zapylanie i zapłodnienie. Strategie reprodukcyjne roślin. Ewolucja zoogamii i ewolucyjna specjalizacja systemów zapylania. Przegląd różnych form zoogamii (entomogamia - zapylanie przez owady, ornitogamia - zapylanie przez ptaki, teriogamia - zapylanie przez ssaki i pozostałe kręgowce). Oszustwa kwiatowe. Zapylanie przez wodę (hydrogamia) i wiatr (anemogamia). Ekonomiczne implikacje biologii zapylania.

Pełny opis:

Co to jest biologia zapylania roślin?

Dlaczego warto badać zapylanie roślin? Historia biologii zapylania: obserwacje starożytnych, odkrycie płci roślin, początki systematycznych badań nad zapylaniem, wielkie dzieła wieków: XVIII i XIX (Müller, Sprengel, Darwin, Knuth), wiek XX: teoria syndromów kwiatowych. Nowe techniki badawcze, antekologia i filogenetyka, analiza sieci zapyleń.

Kwiaty, zapylanie i zapłodnienie.

Co to jest kwiat i do czego służy? Budowa: jeden model, wiele wariantów. Kwiatostany: typy i funkcja. Dlaczego zwierzęta odwiedzają kwiaty? Atraktanty i nagrody kwiatowe. Zapylenie - akt mutualizmu czy pasożytnictwa? Przypadki Ficus i Yucca. Koszty i zalety zoogamii.. Zmiany barwy kwiatu w trakcie kwitnienia i co z tego wynika.

Strategie reprodukcyjne roślin.

Płeć roślin. Obco- i samopylność: zalety i wady. Samoniezgodność (podłoże genetyczne i biochemiczne). Zapylenie i co dalej? Wyścig łagiewek pyłkowych, wybór "ojca" nasion, selektywna aborcja zalążków. Dichogamia - ewolucja i skutki. Heterostylia - sposób na obcopylność, czy optymalizacja transportu pyłku. Rośliny apomiktyczne.

Ewolucja zoogamii i specjalizacja systemów zapylania roślin

Koewolucja okrytozalążkowych i owadów - hipoteza ortodoksyjna. Szczątki kopalne. Jak zapylane były kopalne rośliny nasienne? Hipotezy wielokrotnego, niezależnego powstania zoogamii oraz "lepszej jadalności" okrytozalążkowych. Tendencje ewolucyjne w budowie kwiatów.

Efektywności zapylania. Odwiedziny ? zapylenie. Wierne zapylacze. Wady i zalety specjalizacji (krótko- i długookresowe). Co sądzić o syndromach kwiatowych? Czy wszystkie rośliny to generaliści?

Entomogamia - zapylanie przez owady

Zapylanie przez prymitywne owady. Chrząszcze - zapylacze czy roślinożercy. Rośliny wytwarzające ciepło. Muchówki - zapylacze niedoceniane. Rodziny wyspecjalizowane: bujankowate, bzygowate - przystosowania.

Motyle - syndromy kwiatów motylowych. Ewolucja kwiatów o długich ostrogach. Motyle nocne i dzienne - różne modele żerowania. Zapylanie przez błonkówki. Czy pszczoły widzą czerwień? Alternatywne nagrody kwiatowe - Euglossa i zapachy kwiatowe. Zapylanie przez mrówki: dlaczego tak rzadkie? Czy termity zapylają kwiaty?

Ornitogamia i Teriogamia

Ptaki żerujące na pyłku i nektarze. Charakterystyka i ewolucja kwiatów ornitogamicznych. Kwiaty "ptasie" w Europie.

Różnorodność ssaków zapylających kwiaty. Kwiaty nietoperzowe. Kwiaty zapylane przez torbacze, gryzonie i naczelne. Jaszczurki jako zapylacze, warunki ewolucji kwiatów jaszczurkowych.

Oszustwa kwiatowe (deceptive pollination)

Mimikra kwiatów. Oszustwa kwiatowe a proces uczenia się u błonkówek. Oszustwa seksualne. Oszukańcze kwiaty a demografia gatunków - przypadek storczykowatych (Orchidaceae). Kwiaty pułapkowe.

Hydrogamia i anemogamia

Hydrogamia pozorna i właściwa, przystosowania. Okrytozalążkowe wiatropylne - prymitywne czy zaawansowane ewolucyjnie? Kwiaty wiatropylne - różnorodność budowy. Demografia i cykl życiowy roślin wiatropylnych. Alergie pyłkowe.

Zapylanie a ekonomia

Zapylanie roślin uprawnych. Ile warta jest pszczoła? Czy grozi nam "kryzys zapyleń"?. Introdukowane rośliny i "zamorskie" zapylacze. Sieci zapyleń i ich ochrona. Przyszłe kierunki badań nad biologią zapylania roślin.

Literatura:

Harder L.D. & Barrett S.C.H. (eds.) 2006. Ecology and evolution of flowers. Oxford University Press, Oxford.

Pellmyr O. 2002. Pollination by animals. W: Plant-Animal Interaction. An Evolutionary Approach. C.M. Herrera & O. Pellmyr (eds.), Blackwell, Oxford. ss 157-184.

Proctor M., Yeo P. & Lack A. 1996. Natural History of Pollination. Harper Collins Publishers, London.

Szafer W. 1969. Kwiaty i zwierzęta. Zarys ekologii kwiatów. PWN, Warszawa.

Waser N.M. & Ollerton J. 2006. Plant-pollinator interactions. From specialization to generalization. The University of Chicago Press, Chicago and London.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu student wie:

- jak odbywa się proces zapylenia i zapłodnienia w kwiatach roślin okrytozalążkowych

- jakie są atraktanty i nagrody kwiatowe

- jak funkcjonują systemy samoniezgodności, czasowego i przestrzennego rozdziału płci w kwiatach okrytonasiennych

- jak odbywała się ewolucja zoogamii

Po ukończeniu kursu student zna:

- budowę kwiatu roślin okrytonasiennych i jej przystosowania do rożnych sposobów zapylania

- abiotyczne i biotyczne sposoby zapylania kwiatów

- różnorodność zwierząt zapylających kwiaty

- rolę procesu zapylania w kształtowaniu różnorodności biologicznej Ziemi

- rolę i wartość procesu zapylania dla gospodarki ludzkiej

- współczesne zagrożenia dotykające mutualistycznych powiązań roślin i zwierząt zapylających

- historię badań nad biologią zapylania roślin

Metody i kryteria oceniania:

Kurs zaliczany jest na podstawie egzaminu testowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zych
Prowadzący grup: Małgorzata Stpiczyńska, Marcin Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zych
Prowadzący grup: Małgorzata Stpiczyńska, Marcin Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)