Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemiczne podstawy chorób metabolicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-235BPCM
Kod Erasmus / ISCED: 13.604 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemiczne podstawy chorób metabolicznych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać przebieg podstawowych szlaków metabolicznych, glikoliza, cykl kwasu cytrynowego, fosforylacja oksydacyjna, glukoneogeneza, utlenianie i synteza kwasów tłuszczowych. Wskazana jest również znajomość fizjologii ssaków na podstawowym poziomie, szczególnie w zakresie: funkcjonowania układu krążenia, układu pokarmowego oraz hormonalnej integracji organizmu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cykl wykładów, który ze względu na treść można podzielić na dwie części.

Pierwsza dotyczy chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności, cukrzycy, zespołu metabolicznego i zaburzeń naczyniowych. Omówione zostaną przyczyn tych chorób, ich przebieg i mechanizmy rozwoju powikłań, a także stosowane terapie.

Druga część dotyczy analizy wyników badań klinicznych oraz problematyki dobrania, w oparciu o te wyniki, optymalnej terapii.

W części tej omówione zostaną także metody wczesnej diagnostyki oraz proces poszukiwania nowych leków, badania ich skuteczności oraz przeprowadzenie ich rejestracji.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przedstawienie choroby w kontekście licznych powiązań szlaków metabolicznych oraz ich integracji na poziomie organizmu, zaznajomienie z badaniami klinicznymi oraz metodami poszukiwania i wprowadzania nowych leków.

W trakcie wykładu zostaną omówione różne choroby metaboliczne i ich przyczyny. Część wykładów poświęcona będzie takim chorobom jak porfiria, fenyloketonuria czy uzależnienia. Zostanie wytłumaczone jak stosunkowo niewielki defekt w szlaku metabolicznym powoduje rozwój patologii w różnych narządach i tkankach.

Największa część wykładu koncentruje się na zespole metabolicznym, otyłości, insulionooporności, cukrzycy i chorobach naczyniowych, ze względu na epidemiologiczny charakter wzrostu liczby osób cierpiących na te zaburzenia oraz generowane koszty leczenia.

Przedstawione zostaną biochemiczne powiązania, które powodują, że początkowo stosunkowo niewielkie zaburzenie w metabolizmie wywołuje rozciągające się na różne tkanki i narządy zmiany w regulacji licznych szlaków metabolicznych, napędza - dzięki mechanizmowi błędnego koła - dalszy rozwój choroby oraz odpowiada za rozwój groźnych dla zdrowotności i życia powikłań.

Część uwagi poświęcona będzie również wpływowi stylu życia na metabolizm i w rezultacie na rozwój choroby, oraz terapeutycznemu potencjałowi jaki nieść za sobą może modyfikacja trybu życia.

Wykład zaznajomi uczestników z mechanizmami działania leków najczęściej stosowanych w terapii cukrzycy i zespołu metabolicznego oraz z wynikami prospektywnych badań klinicznych, które mają za cel określenie, jakie terapie cechuje największa skuteczność i jakie cele terapeutyczne powinny być wyznaczane.

Omówione również zostanie metodologia badań medycznych oraz techniki, za pomocą których poszukuje się wczesnych markerów zmian chorobowych w organizmie. Przedstawione zostaną metody projektowania leków, badania ich potencjału i toksyczności oraz droga prowadząca do ewentualnej rejestracji nowych leków.

Literatura:

Biochemia Harpera

Studentom udostępniane są prezentacje z wykładów wraz z objaśnieniami

Efekty uczenia się:

Celem wykładu jest, by student po zakończeniu kursu dysponował następującą wiedzą i umiejętnościami:

Ma wiedzę dotyczącą wybranych chorób metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem insulinooporności, cukrzycy, zespołu metabolicznego i zaburzeń naczyniowych oraz przyczyn tych chorób, ich przebiegu i stosowanych terapii (S3_W01)

Rozumie budowę i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych i ich elementów składowych, zna funkcjonowanie struktur komórkowych i przedstawia najważniejsze zależności funkcjonalne zarówno między składowymi komórki, jak i między komórkami (S3_W02)

Zna budowę morfologiczną i anatomiczną organizmów oraz rozumie funkcjonowanie organizmu jako całości, rozumie reguły, a także mechanizmy molekularne, komórkowe i fizjologiczne funkcjonowania organizmów oraz podstawy procesu patogenezy (S3_W02)

Potrafi podjąć dyskusję o przyczynach powstawania chorób metabolicznych, wpływie stylu życia na metabolizm, zasadach analizy wyników badań klinicznych, problematyce dobrania optymalnej terapii oraz metodach poszukiwania i wprowadzania nowych leków. (S3_U01, S3_U02)

Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji biologicznych, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych i środków masowego przekazu (S3_K01)

Rozumie potrzebę pełnienia roli edukacyjnej w społeczeństwie, w zakresie działalności opartej na wiedzy i umiejętnościach z zakresu biologii (S3_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w postaci testu jednokrotnego wyboru, oceniającego czy student w trakcie wykładów nabył wiedzę i umiejętności w zakresie opisanym w części dotyczącej efektów uczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jagielski
Prowadzący grup: Rafał Derlacz, Jakub Drożak, Adam Jagielski, Robert Jarzyna, Anna Kiersztan, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)