Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entomology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-228ENTO-en
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Entomology
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, EKOLOGIA I EWOLUCJA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Założenia (opisowo):

Preferowana wiedza z zakresu podstaw zoologii.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy o biologii i ekologii owadów, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej fauny, a w niej grup mogących mieć znaczenie w praktyce ochrony przyrody i środowiska. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia ogólne, dotyczące m. in. taksonomii, filogenezy, ontogenezy, ekofizjologii, ekologii, biogeografii i zróżnicowania. Część praktyczna dotyczy znajomości źródeł, umiejętności wyszukiwania przydatnych informacji, rozpoznawania i klasyfikacji, metod konserwacji i preparatyki, a także dokumentacji okazów i obserwacji, w tym z użyciem współczesnych narzędzi rejestracji danych. Zajęcia mają charakter wyjazdu z częścią terenową, podczas której gromadzony jest materiał dydaktyczny uzupełniający zakonserwowane okazy niezbędne do poznania różnorodności owadów. Miejce prowadzenia zajęć będzie potwierdzone przed rozpoczęciem zapisów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie różnorodności owadów, ze szczególnym uwzględnieniem fauny krajowej, a w niej grup mogących mieć znaczenie w praktyce ochrony przyrody i środowiska. Uczestnicy poznają wszystkie rzędy owadów, wybrane rodziny w obrębie większości z nich, a w niektórych przypadkach będą także oznaczać rodzaje i gatunki.

Tematyka zajęć – część teoretyczna:

1. Wiadomości ogólne: stan wiedzy nt. owadów, ich znaczenie w historii i współczesnym świecie; historia entomologii; zmiany systemów klasyfikacji i zasady nomenklatury; znaczenie zbiorów przyrodniczych, istotność instytucji muzealnych i długoletnich programów gromadzenia kolekcji,

2. Ewolucja owadów: powstanie owadów i dane o faunie kopalnej; czynniki wpływające na specjację i obecną różnorodność; współczesne poglądy na drzewo filogenetyczne grupy,

3. Przegląd taksonomiczny w podziale na grupy: inne grupy Arthropoda (informacje ogólne); Entognatha i pozostałe Apterygota; Palaeoptera; Polyneoptera; Paraneoptera; Endopterygota – Neuropterida, Coleopterida, Antliophora, Amphiesmenoptera, Hymenoptera,

4. Zróżnicowanie i biogeografia poszczególnych rzędów, ontogeneza i charakterystyka morfologiczna; dane o faunie krajowej.

5. Tematy przekrojowe:

- zjawiska społeczne, geneza społeczeństw owadów, charakterystyka grup eusocjalnych i przedspołecznych;

- rola owadów w ekosystemach, czynniki limitujące występowanie owadów; środowiska typowe i ekstremalne,

- adaptacje i sposoby odżywiania się w kontekście udziału w sieciach troficznych i roli w ekosystemach, typ ontogenezy a nisza ekologiczna gatunku.

- interakcje międzygatunkowe,

- znaczenie gospodarcze owadów, fauna synantropijna, entomologia weterynaryjna, medyczna, owady jako pokarm, rola w przemyśle i otoczeniu człowieka,

- owady a ochrona przyrody i środowiska, kryteria ochrony gatunkowej i kategoryzacji stopnia zagrożenia (IUCN), przegląd danych o ochronie owadów, bioindykacja i gatunki wskaźnikowe.

Część praktyczna

1. Dobór i korzystanie ze źródeł informacji: krytyczny przegląd literatury i źródeł internetowych pomocnych w oznaczaniu; zasady korzystania z kluczy, przewodników i atlasów; podstawy metodologiczne oznaczania na różnych poziomach dokładności,

2. Metody zbioru, konserwacji i zasady dokumentacji entomologicznej: przegląd i wykorzystanie metod stosowanych w zbieraniu danych entomologicznych od pozyskania materiału w terenie poprzez preparatykę i metody konserwacji, po opisywanie okazów i bazy danych do gromadzenia oraz współdzielenia informacji, organizacja kolekcji entomologicznej

3. Rozpoznawanie owadów – poziom szczegółowy: oznaczanie na podstawie cech charakterystycznych wybranych taksonów na poziomie rodziny i niższym.

4. Bezpośrednia interakcja z żywym materiałem – obserwacja i hodowla, metody rozpoznawania i wykrywania gatunków na podstawie śladów, żerowisk i struktur.

Literatura:

Klucze do oznaczania wielu autorów i inne źródła w formie papierowej i elektronicznej. Szczegółowy wykaz bibliografii będzie udostępniony przed rozpoczęciem zajęć.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się studenta:

I. Wiedza

• Zna zróżnicowanie strukturalne, genetyczne, metaboliczne i funkcjonalne organizmów żywych oraz ich wzajemne relacje (K_W03 BI2)

• Rozumie wzajemne relacje organizm-środowisko, stosując hipotezy dotyczące czasowych i przestrzennych uwarunkowań różnorodności biologicznej (K_W04 BI2)

• Zna specjalistyczne pojęcia terminologii biochemicznej, mikrobiologicznej, biologii grzybów, roślin i zwierząt, genetyki, biologii molekularnej i biologii środowiskowej oraz literaturę kierunkową z tych obszarów (K_W06 BI2)

• Rozumie wzajemne pokrewieństwa wszystkich żywych organizmów Zna zaawansowaną metodologię filogenetyczną pozwalającą na ustalenie relacji pokrewieństwa między organizmami (K_W07 BI2)

• Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze, stosowane w naukach biologicznych i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania postawionych zadań (K_W10 BI2)

• Zna specjalistyczne metody i techniki prowadzenia badań terenowych w środowisku przyrodniczym oraz sposoby ich wykorzystania w ochronie środowiska przyrodniczego (K_W11 BI2)

• Posiada rozszerzoną wiedzę o zasadach BHP i zasadach ergonomii, zapewniających bezpieczną pracę w laboratorium, w tym pracę z wykorzystaniem substancji promieniotwórczych (K_W16 BI2)

• Zna i rozumie zasady ochrony praw autorskich oraz własności intelektualnej (K_W17 BI2)

• Dostrzega dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz powstawanie nowych dyscyplin badawczych, a także identyfikuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie studiowanej przez siebie specjalności (K_W18 BI2)

• Zna możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu nauk biologicznych do tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (K_W19 BI2)

II. Umiejętności

• Wybiera i stosuje techniki i narzędzia badawcze adekwatne do problemów studiowanej specjalności nauk biologicznych (K_U01 BI2)

• Wykorzystuje specjalistyczne metody i techniki stosowane w pracy terenowej w środowisku przyrodniczym (K_U02 BI2)

• Wykorzystuje w sposób biegły naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne w języku ojczystym i angielskim oraz komunikuje się w języku angielskim na poziomie B2+ (K_U03 BI2)

• Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji biologicznych, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych i mediów (K_U04 BI2)

• Potrafi pod nadzorem opiekuna naukowego planować i wykonać eksperyment z zastosowaniem poznanych metod; umie zaproponować metody przeprowadzenia wskazanych oznaczeń oraz ocenić przydatność metod i ich ograniczenia dla badanego materiału (K_U07 BI2)

• Potrafi krytycznie opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski (K_U08 BI2)

• Prezentuje krytycznie prace badawcze z zakresu wybranej specjalności nauk biologicznych z użyciem środków komunikacji werbalnej oraz multimediów (K_U09 BI2)

• Posiada umiejętność przygotowania i wygłoszenia wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ (K_U11 BI2)

III. Kompetencje społeczne

• Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, inspirując rozwój tej potrzeby u innych (K_K01 BI2)

• Rozumie potrzebę pełnienia roli edukacyjnej w społeczeństwie, w zakresie działalności opartej na wiedzy i umiejętnościach z zakresu biologii (K_K02 BI2)

• Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania, współorganizując pracę całego zespołu (K_K04 BI2)

• Stosuje zasady etyki badawczej, rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K06 BI2)

• Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy, korzystając ze źródeł naukowych i popularnonaukowych, dotyczących specjalistycznych nauk biologicznych (K_K07 BI2)

• Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i potrafi wykorzystać je w praktyce (K_K10 BI2)

• Zna terminologię oraz metody (i urządzenia badawczo-pomiarowe) wykorzystywane w zakresie ochrony przyrody (K_W04 OS2)

• Posiada umiejętność zaproponowania odpowiedniej metody monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (K_U17 OS2)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie wyników testów pisemnych oraz aktywności w trakcie zajęć terenowych i laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Koperski, Piotr Tykarski
Prowadzący grup: Piotr Tykarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Część zajęć odbywa się w terenie, skąd pozyskiwany jest materiał i prowadzone są obserwacje. Pozostała część przebiega w pracowni, gdzie odbywają się seminaria i konwersatoria, a także analiza materiału z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego do oraz komputerów do pozyskania wiadomości uzupełniających.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)