Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Patogeneza chorób pasożytniczych - fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-227PCHPF
Kod Erasmus / ISCED: 13.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Patogeneza chorób pasożytniczych - fakultet
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu parazytologicznej diagnostyki medycznej oraz wykrywania markerów chorób odzwierzęcych (wirusowych, bakteryjnych, pierwotniaczych). Studenci podczas zajęć:

- nabywają umiejętności z zakresu mikroskopowej, molekularnej oraz opartej o markery immunologiczne diagnostyki chorób pasożytniczych i odzwierzęcych.

- poznają zależności pomiędzy czynnikami epidemiologicznymi, patomechanizmami zarażeń i objawami klinicznymi, znajomość których warunkuje prawidłową profilaktykę i diagnostykę parazytoz, wymaganą dla uzyskania wiarygodnych wyników badań stanowiących podstawę skutecznej terapii.

- uczą się analizy i interpretacji wyników badań laboratoryjnych, z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta, w celu zrozumienia wpływu różnych czynników na złożoność procesu diagnostycznego.

- poznają zasady doboru testów diagnostycznych stosowanych w medycznym laboratorium diagnostycznym,

- poznają zasady dopuszczenia i ograniczenia w użytkowaniu testów diagnostycznych oraz znaczenie certyfikatów (IVD i CE). Analizują znaczenie czułości i swoistości testów diagnostycznych oraz czynników wpływających na ich wartość predykcyjną.

- poznają różnice pomiędzy testami diagnostycznymi stosowanymi w rutynowej medycznej diagnostyce laboratoryjnej a testami wykrywającymi markery zakażeń stosowanymi w badaniach nie rutynowych.

Poznają rekomendacje w parazytologicznych badaniach diagnostycznych i diagnostyce chorób odzwierzęcych.

- poznają standardy etyczne i prawne (ze szczególnym uwzględnieniem RODO) funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego w dobie przemian rynkowych.

- zapoznają się z zasadami opracowywania i wdrażania zewnętrznych i wewnętrznych standardów obowiązujących w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz zewnętrznej i wewnętrznej kontroli jakości w parazytologicznym laboratorium diagnostycznym.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wielokierunkowe podejście do zagadnień diagnozowania schorzeń pasożytniczych i odzwierzęcych, które pozwoli na wykształcenie w studentach umiejętności analitycznego i ukierunkowanego na wszechstronny rozwój myślenia przygotowującego do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w zakresie swoich specjalności zawodowych.

Podczas zajęć praktycznych, student będzie rozwiązywał problemy diagnostyczne, w oparciu o wiele narzędzi badawczych, z uwzględnieniem nowych technologii. Będzie dokonywał weryfikacji ich przydatności w zależności od czynników populacyjnych, środowiskowych i ekonomicznych niezbędnych do rozumienia zagadnień i problemów otaczającego świata. .

Nabyte umiejętności student będzie mógł wykorzystać w wielu dziedzinach swojej działalności, niezależnie od podejmowanego/kontynuowanego kierunku studiów.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i są uzupełnieniem wykładu pt. „Patogeneza Chorób Pasożytniczych”. Realizacja przedmiotu przebiegająca w kilku placówkach (Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab Sp. z o.o. - spin off UW i WUM), przyczyni się do zrozumienia zależności i konieczności współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi i diagnostycznymi. Studenci poznają złożoność procesów laboratoryjnych, wpływających na wynik badania diagnostycznego, będą także rozumieli zjawiska parazytologiczne, immunologiczne i epidemiologiczne, które wyznaczają tok postępowania diagnostycznego; zdobędą niezbędną wiedzę do podnoszenia swoich kwalifikacji, a także informacje dotyczące możliwości i konieczności podejmowania działań dotyczących ciągłości ustawicznego kształcenia.

Podczas zajęć praktycznych studenci będą wykonywać badania diagnostyczne w kierunku zarażeń pasożytniczych i odzwierzęcych w zróżnicowanym materiale biologicznym (krew pełna, surowica, mocz, kał). Zapoznają się z możliwościami wykrywania przeciwciał, materiału genetycznego oraz stadiów rozwojowych patogenów. Poznają ograniczenia testów i czynniki wpływające na wynik badania diagnostycznego. Interpretacja uzyskanych wyników badań w oparciu o wartości referencyjne stosowanych testów pozwoli na ocenę przydatności danej metody badawczej w odniesieniu do stanu klinicznego pacjenta.

Na zajęciach studenci poznają zasady pracy w laboratorium diagnostycznym.

1. Zapoznają się z diagnostyką mikroskopową wybranych markerów zarażeń: wykrywanie i identyfikacja form rozwojowych pasożytów metodami mikroskopowymi; rozpoznawanie i identyfikacja gatunkowa wybranych form rozwojowych ektopasożytów (kleszcze, wszy, pchły, pluskwy); analiza przypadków klinicznych- interpretacja wyników badań laboratoryjnych. Pasożyty wykorzystywane do ćwiczeń będą pochodziły z hodowli prowadzonych w zakładzie Parazytologii (Babesia microti, Entamoeba invedens, Acanthamoeba sp., Toxoplasma gondii, Neospora sp., Heligmosomoides polygyrus, Trichinella spiralis).

2. Zapoznają się z immunodiagnostyką zarażeń pasożytniczych poprzez analizę i interpretację otrzymanych wyników badań laboratoryjnych, analizę przypadków klinicznych z uwzględnieniem możliwych wyników fałszywie pozytywnych i negatywnych badań diagnostycznych na przykładzie metod:

- ELISA: zastosowaniu testu do wykrywania markerów zarażeń (przeciwciał lub antygenów) wybranych gatunków pasożytów (Toxoplasma gondii, Toxocara canis, Giardia intestinalis, Ascaris lumbricoides);.

- Western blot –jako test weryfikacji zarażeń wertykalnych oraz test potwierdzenia na przykładzie T. gondii, Toxocara sp; Borrelia burgdorferi s.l.

- Immunofluorescencji – w diagnostyce zarażeń na przykładzie B. microti oraz patogenów chorób odkleszczowych;

- Cytometrii przepływowej w wykrywaniu zaburzeń układu immunologicznego, które mogą ograniczać zastosowanie testów immunodiagnostycznych do wykrywania zarażeń.

3. Zapoznają się z diagnostyką molekularną i wykrywaniem materiału genetycznego pasożytów z zastosowaniem wybranych technik biologii molekularnej (PCR, Real time PCR, droplet digital PCR); nowoczesne metody sekwencjonowania (NGS) w badaniach metagenomicznych;

4. Studenci poznają również akty prawne regulujące działalność medycznego laboratorium diagnostycznego: standardy obowiązujące w laboratorium diagnostycznym, znaczenie rekomendacji w diagnostyce parazytologicznej; ocena wartości diagnostycznej testu (czułość, swoistość, wartości predykcyjne, walidacja i standaryzacja), czynniki wpływające na dobór testów diagnostycznych.

Ćwiczenia w trybie laboratoryjnym są uzupełnione o e- learning (COME UW, e-learning WUM). W ramach zajęć via Internet studenci będą realizować poniższe zadania.

1. Badania laboratoryjne (praca w zespołach): zastosowanie metod diagnostycznych do wykrywania markerów zarażeń.

2. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań laboratoryjnych oraz ocena poprawności wykonanej analizy (praca indywidualna, zakończona dyskusją w grupie).

3. Projekt ścieżki diagnostycznej dla wybranych chorób pasożytniczych (praca zespołowa, prezentacja dla grupy).

E-learning: Testy kwalifikujące do odbycia zajęć laboratoryjnych w postaci quizu/pytań otwartych oraz zaliczenie (kolokwium) w postaci testu klasycznego/uzupełnień będą realizowane metodą e-edukacji na platformie Moodle -Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego (COME). Wykonanie 75% zadań w terminie pozwali studentowi na przystąpienie do egzaminu stacjonarnego.

Literatura:

Obowiązkowa

Smyth J.D. Introduction to animal parasitology. Cambridge University Press. ed III.

Mehlhorn H. (ed.) (1988) Parasitology in Focus Springer-Verlag.

Roberts et al. ed. (2013). Gerald D. Smith and Lary S.Roberts Foundations of Parasitology. McGraw-Hill International.

Deryło A. (red.) (2011) Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kadłubowski R. i Kurnatowska A. (red). 2001. Zarys parazytologii lekarskiej. Wydawnictwo lekarskie PZWL.

Pawłowski Z.S. i Stefaniak J (red). (2004) Parazytologia kliniczna w ujęciu wielodyscyplinarnym. Wydawnictwo lekarskie PZWL.

Trends in Parasitology (Elsevier)

Trends in Immunology (Elsevier)

Trends in Microbiology (Elsevier)

Uzupełniająca

1.Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T.: Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2017.

2.Żeromski J, Madaliński K, Witkowski J. Diagnostyka Immunologiczna w praktyce lekarskiej. Mediton. Łódź 2017.

3.Abbas AK; Lichtman A.H, Pillai S (pod red. Żeromski J.), Immunologia funkcje i zaburzenia układu Immunologicznego; Elsevier Urban & Partner; Warszawa 2015.

4. Lasek W.: Immunologia. Podstawowe zagadnienia i aktualności. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009.

5. Aktualne pozycje piśmiennictwa tematycznego wg bazy PubMed, udostępniane studentom podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę o zagrożeniach epidemiologicznych z udziałem pasożytów oraz o współczesnych metodach diagnostycznych w parazytologii. (S1_W01)

Ma wiedzę potrzebną do interpretowania sytuacji epidemiologicznej w oparciu o dane wynikające z prowadzonych prac w laboratorium oraz rozumie potrzebę upowszechniania wyników badań epidemiologicznych. (S1_W02, S1_W03)

Rozumie zasady doboru metody do identyfikacji pasożytów w zależności od źródła i rodzaju dostępnego materiału diagnostycznego oraz potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki stosowane w ocenie stanu skażenia środowiska pasożytami. (S1_W05)

Umie zaplanować i przeprowadzić badania diagnostyczne oraz przeprowadzić ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu epidemiologii. (S1_U01)

Potrafi zaplanować w zespole złożone badania diagnostyczne oraz prawidłowo interpretuje wyniki testów diagnostycznych. (S1_U03)

Potrafi zorganizować parazytologiczne laboratorium diagnostyczne w oparciu o najnowszą wiedzę w tym zakresie. (S1_U04)

Krytycznie ocenia treści naukowe i popularnonaukowe o zagrożeniach chorobami pasożytniczymi i stosowanych współcześnie metodach diagnostycznych oraz rozumie swoją zawodową rolę w społeczeństwie w przekazywaniu wiedzy udokumentowanej naukowo. (S1_K01, S1_K03)

Podejmuje działania na rzecz szkolenia diagnostów laboratoryjnych z zakresu parazytologii oraz popularyzowania wiedzy parazytologicznej. (S1_K02)

Podtrzymuje etos zawodowy i rozwija zasady etyki zawodowej wśród diagnostów laboratoryjnych. (S1_K04)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bednarska, Renata Welc-Falęciak
Prowadzący grup: Małgorzata Bednarska, Katarzyna Goździk, Ludmiła Szewczak, Renata Welc-Falęciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)