Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Medyczne aspekty regulacji metabolizmu-W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-227MARM-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.604 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medyczne aspekty regulacji metabolizmu-W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biochemia 1400-113BCH

Założenia (lista przedmiotów):

Biochemia 1400-113BCH

Założenia (opisowo):

Znajomość funkcji głównych szlaków metabolicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za cel przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji metabolizmu w warunkach normy i patologii, z uwzględnieniem :

- kontroli zawartości enzymów w komórkach różnych tkanek w warunkch normy i zaburzeń metabolicznych,

- badania metabolizmu leków w organizmie,

- sekrecji i działania hormonów w warunkach normy i chorób metabolicznych,

- określania norm metabolicznych, wyboru metod diagnostycznych oraz interpretacji wyników analiz.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie :

- odpowiedzieć na pytanie, jakie są przyczyny zaburzeń regulacji przemian metabolicznych w warunkach chorób metabolicznych,

- opisać objawy, etiologię i metody wykrywania wybranych wrodzonych wad metabolicznych,

- przybliżyć metody identyfikacji miejsc działania trucizn i leków w szlakach metabolicznych,

- przedstawić metody badania metabolizmu leków w organizmie,

- zilustrować mechanizmy sekrecji i działania hormonów w warunkach normy i zaburzeń metabolicznych,

- wyjaśnić kontrolę behawioru pobierania pożywienia,

- opisać specjalizację metaboliczną organów oraz ich współzależność w kontroli dróg metabolicznych,

- przedstawić metody analityczne w diagnostyce medycznej oraz sposoby interpretacji wyników podstawowych analiz.

Literatura:

http://themedicalbiochemistrypage.org/

Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L (2009) Biochemia, wydanie szóste, PWN, Warszawa

Garrett RH, Grisham CM (2010) Biochemistry, Fourth Editio, Brookes/Cole, Cengage Learning, Boston, MA, USA

Nowak Z, Zawilska JB (red.) (2004) Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału. PWN, Warszawa

Gomperts BD, Kramer IM, Tacham PER (2009) Signal Transduction, Second Edition, Academic Press, Burlington, MA, USA

Devlin Th (ed.) (2006) Textbook of Biochemistry with clinical correlations, wydanie siódme, John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu wykładu student:

WIEDZA

1. Ma pogłębioną wiedzę w obszarze regulacji metabolizmu ssaków. (S3_W01)

2. Wie jak interpretować procesy metaboliczne w oparciu o dane empiryczne wynikające z prowadzonych prac badawczych. (S3-W02)

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez właściwy dobór źródeł oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu medycznych aspektów regulacji metabolizmu. (S3_U02)

2. Tworzy pod kierunkiem opiekuna oraz samodzielnie właściwie udokumentowane opracowania. (S3_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych dotyczących regulacji metabolizmu. (S3_K01)

2. Jest gotowy do prowadzenia zadań popularyzujących naukę. (S3_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć ćwiczeniową student musi wykonać i opracować pisemnie 4 uzgodnione z prowadzącym ćwiczenia. Osoby które spełnią ten warunek zostaną dopuszczone do pisemnego kolokwium. Ostateczna ocena z ćwiczeń jest wypadkową oceny z części praktycznej oraz oceny z kolokwium.

Część wykładową sprawdza pisemny egzamin końcowy. Na zaliczenie konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarzyna
Prowadzący grup: Jakub Drożak, Adam Jagielski, Robert Jarzyna, Anna Kiersztan, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)