Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Medyczne aspekty regulacji metabolizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-227MARM
Kod Erasmus / ISCED: 13.604 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medyczne aspekty regulacji metabolizmu
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Biochemia 1400-113BCH
Enzymologia I 1400-114ENZ1

Założenia (lista przedmiotów):

Biochemia 1400-113BCH
Enzymologia I 1400-114ENZ1

Założenia (opisowo):

Znajomość oznaczania aktywności enzymów oraz umiejętność obsługi spektrofotometru.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za cel przedstawienie podstawowych mechanizmów regulacji metabolizmu w warunkach normy i patologii, z uwzględnieniem :

- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórkach różnych tkanek w warunkch normy i zaburzeń metabolicznych,

- badania metabolizmu leków w organizmie,

- sekrecji i działania hormonów w warunkach normy i chorób metabolicznych,

- określania norm metabolicznych, wyboru metod diagnostycznych oraz interpretacji wyników analiz

- nauki samodzielnego wykrywania etapów kontrolujących aktywność szlaków metabolicznych w warunkach normy, patologii i interwecji farmakologicznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie :

- odpowiedzieć na pytanie, jakie są przyczyny zaburzeń regulacji przemian metabolicznych w warunkach chorób metabolicznych,

- opisać objawy, etiologię i metody wykrywania wybranych wrodzonych wad metabolicznych,

- przybliżyć metody identyfikacji miejsc działania trucizn i leków w szlakach metabolicznych,

- przedstawić metody badania metabolizmu leków w organizmie,

- scharakteryzować metabolizm nowotworów

- zilustrować mechanizmy sekrecji i działania hormonów w warunkach normy i zaburzeń metabolicznych,

- wyjaśnić kontrolę behawioru pobierania pożywienia,

- opisać specjalizację metaboliczną organów oraz ich współzależność w kontroli dróg metabolicznych,

- przedstawić metody analityczne stosowane w diagnostyce medycznej oraz sposoby interpretacji wyników podstawowych analiz.

Ćwiczenia:

- mają za zadanie pogłębiać wiedzę wyniesioną z wykładu i dać jej zastosowanie praktyczne

- w ich trakcie studenci uczą się samodzielnego wykrywania etapów kontrolujących aktywność szlaków metabolicznych i procesów trasportu przez błony w warunkach normy, patologii i interwecji farmakologicznej.

- mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej

- są ściśle powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach

Literatura:

Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L (2005) Biochemia, wydanie piąte, PWN, Warszawa

Garrett RH, Grisham CM (2010) Biochemistry, Fourth Editio, Brookes/Cole, Cengage Learning, Boston, MA, USA

Nowak Z, Zawilska JB (red.) (2004) Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału. PWN, Warszawa

Gomperts BD, Kramer IM, Tacham PER (2009) Signal Transduction, Second Edition, Academic Press, Burlington, MA, USA

Devlin Th (ed.) (2006) Textbook of Biochemistry with clinical correlations, wydanie siódme, John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student :

WIEDZA

1. Ma pogłębioną wiedzę w obszarze regulacji metabolizmu ssaków. (S3_W01)

2. Wie jak interpretować procesy metaboliczne w oparciu o dane empiryczne wynikające z prowadzonych prac badawczych. (S3-W02)

3. Wykazuje znajomość zasad planowania badań z zakresu regulacji metabolizmu. (S3-W04)

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez przeprowadzanie eksperymentów, właściwy dobór źródeł oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu medycznych aspektów regulacji metabolizmu. (S3_U02)

2. Tworzy pod kierunkiem opiekuna oraz samodzielnie właściwie udokumentowane opracowania. (S3_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych dotyczących regulacji metabolizmu. (S3_K01)

2. Jest gotowy do prowadzenia zadań popularyzujących naukę. (S3_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy, do którego student dopuszczany jest na podstawie zaliczenia ćwiczeń. Na egzamin składają się pytania testowe charakterze zamkniętym lub półotwartym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarzyna
Prowadzący grup: Jakub Drożak, Adam Jagielski, Robert Jarzyna, Anna Kiersztan, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Warunki przyjęcia

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie przedmiotu Biochemia w wersji dużej (Biochemia D).

Informację o ocenie/ocenach i/lub preferencjach grup zajęciowych należy wpisać do forumarza:

https://forms.gle/mnRTjDqYBvcQk9Go7

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)