Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarodki i zarodkowe komórki macierzyste zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226ZZKMZ
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarodki i zarodkowe komórki macierzyste zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia wymagające wykorzystania zwierząt; podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki, biologii rozwoju oraz genetyki oraz umiejętność przygotowania prezentacji w programie typu PowerPoint.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest skierowany do studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami wykorzystania komórek zarodkowych i hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak oraz oocyty i zarodki myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas mejozy, zapłodnienia, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli komórek zarodkowych).

Pełny opis:

Przedmiot jest skierowany do studentów zainteresowanych zagadnieniami embriologii zwierząt oraz możliwościami wykorzystania oocytów, komórek zarodkowych oraz hodowanych in vitro zarodkowych komórek macierzystych w badaniach biologicznych. Na program zajęć składają się ćwiczenia praktyczne, pozwalające zapoznać studentów z przykładowymi możliwościami badawczymi, jakie stwarzają takie modele doświadczalne jak oraz oocyty i zarodki myszy (ćwiczenia dotyczące kontroli podziałów komórkowych podczas mejozy, zapłodnienia, regulacji ekspresji genów w zarodku, zdolności regulacyjnych zarodka myszy oraz uzyskiwania pierwotnych hodowli komórek zarodkowych). Każde z ćwiczeń poprzedzone jest krótkim teoretycznym wprowadzeniem do zagadnień będących tematem danych zajęć. Następnie studenci pracują samodzielnie korzystając z instrukcji i wskazówek osób prowadzących.

W trakcie ćwiczeń omawiane są następujące zagadnienia:

1. Regulacja mejozy w oocytach myszy

2. Przebieg zapłodnienia oocytów myszy.

3. Zróżnicowanie epigenetyczne przedjądrzy w zygocie myszy

4. Zanikanie produktu matczynego i pojawianie się produktu genomu zarodkowego z wykorzystaniem myszy eksprymujących różne białka fluorescencyjne.

5. Powstawanie pierwszych linii komórkowych w zarodku myszy

6. Uzyskiwanie i hodowla zarodkowych komórek macierzystych (komórek ES) oraz zakładanie hodowli pierwotnej mysich fibroblastów zarodkowych (MEF).

7. Zdolności regulacyjne wczesnego zarodka myszy – chimery agregacyjne

UWAGA! W trakcie zajęć zrealizowanych zostanie sześć spośród wymienionych siedmiu tematów.

Literatura:

"Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt" pod red. M. Maleszewskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (2007)

„Developmental Biology” S.F. Gilbert, wyd. 6-9. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts USA

„Hodowla komórek i tkanek”; pod red. S. Stokłosowej; PWN (2006)

„Biotechnologia Zwierząt”; pod red. L. Zwierzchowskiego, K. Jaszczaka, J.A. Modlińskiego; PWN (1997)

„Genetyka molekularna”; pod red. P. Węgleńskiego, PWN (2008).

„Zarodkowe komórki macierzyste – w poszukiwaniu pluripotencji”. M.A. Ciemerych; Postępy Biologii Komórki 35, 203 (2008).

Efekty uczenia się:

Rozumie reguły, a także mechanizmy molekularne, komórkowe i fizjologiczne rozwoju oraz funkcjonowania organizmów (K_W05).

Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze, stosowane w embriologii oraz hodowli komórek (np. izolacja oocytów i zarodków, tworzenie chimer, immunofluorescencja pośrednia, zakładanie hodowli komórkowych) i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania postawionych zadań (K_W10).

Zna zasady planowania badań i wykonywania eksperymentów z zastosowaniem specjalistycznych metod stosowanych w badaniach embriologicznych (K_W13).

Wykorzystuje w sposób biegły naukowe i popularnonaukowe teksty związane z biologią rozwoju zwierząt oraz zastosowaniem zarodków i zarodków i komórek macierzystych w biologii i medycynie w języku ojczystym i angielskim oraz komunikuje się w języku angielskim na poziomie B2+ (K_U03).

Potrafi krytycznie opracować wybrany problem naukowy na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski (K_U08).

Posiada umiejętność przygotowania i wygłoszenia wystąpienia ustnego na wybrany temat z zakresu embriologii zwierząt lub hodowli komórek zwierzęcych oraz w języku polskim i angielskim, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ (K_U11).

Stosuje zasady etyki badawczej, rozstrzygając dylematy związane z wykorzystaniem zwierząt w badaniach naukowych (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

• obecności na zajęciach (na co najmniej 5 z 6 lub 6 z 7 dwudniowych tematów),

• indywidualnej pracy i zaangażowania w trakcie zajęć, pozwalających pozytywnie ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie w toku zajęć student uzyskał (opisane w sylabusie jako przedmiotowe efekty kształcenia).

Szczegółowe warunki zaliczenia zajęć:

• obecność na zajęciach (na co najmniej 5 z 6 lub 6 z 7 dwudniowych tematów),

• przygotowanie i przedstawienie przez parę Studentów prezentacji multimedialnej na temat związany z przedmiotem ćwiczeń (forma prezentacji, umiejętność przedstawienia oraz interpretacji i dyskusji uzyskanych wyników w nawiązaniu do aktualnej wiedzy na dany temat).

• odpowiedź na towarzyszące prezentacji pytania obrazujące znajomość zagadnień przekazanych przez prowadzącego zajęcia we wstępie do każdego realizowanego tematu

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Suwińska
Prowadzący grup: Anna Ajduk, Katarzyna Krawczyk, Aneta Suwińska, Katarzyna Szczepańska, Małgorzata Waksmundzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Uwagi:

Warunki przyjęcia na zajęcia:

Wskazane zaliczenie przedmiotów: (1) Biologia Komórki (2) Biologia rozwoju zierząt.

W pierwszej kolejności przyjmowani studenci realizują

Informację o ocenie/ocenach i/lub preferencjach grup zajęciowych należy wpisać w załączonym formularzu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdktIA_cilIXZnrpUPNpazAOZ0dl0spITniLwY2VmehXoc6eA/viewform?usp=sharing

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Suwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Krawczyk, Aneta Suwińska, Katarzyna Szczepańska, Małgorzata Waksmundzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Uwagi:

Szanowni Państwo,

W związku z błędem na etapie przygotowania rejestracji zmieniliśmy sposób zapisów na przedmiot: z bezpośredniego (poprzez USOSweb) na rejestrację za pośrednictwem formularzy GOOGLE, która nie wymaga żadnych działań w USOSweb.

WARUNKI PRZYJĘCIA (RANKINGU):

(1) w pierwszej kolejności przyjmowani będą studenci realizujący prace dyplomowe w Zakładzie Embriologii, następnie studenci, którzy nie dostali się na zajęcia w semestrze zimowym oraz studenci 2. roku studiów magisterskich;

(2) w przypadku dużej liczby chętnych o przyjęciu będą decydowały oceny z biologii komórki i biologii rozwoju.

Informację o ocenie/ocenach i/lub preferencjach grup zajęciowych należy wpisać do formularza: https://forms.gle/DEYxxWPdEmNt7gct5, który będzie dostępny w terminie: 15.12 (wt), 20:00 - 17.12 (sob), 23:59.

Igor Olszewski

Dziekanat /sekcja studencka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Suwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Krawczyk, Aneta Suwińska, Katarzyna Szczepańska, Małgorzata Waksmundzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Uwagi:

Warunki przyjęcia na zajęcia:

(1) w pierwszej kolejności przyjmowani będą studenci realizujący prace dyplomowe w Zakładzie Embriologii, następnie studenci 2. roku studiów II stopnia;

(2) w przypadku dużej liczby chętnych o przyjęciu będą decydowały oceny z biologii komórki i biologii rozwoju.

Informację o ocenie/ocenach i/lub preferencjach grup zajęciowych należy wpisać w załączonym formularzu:

https://forms.gle/9yQpFGiDw3P7rGfh7

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)