Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neurobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226NBIOL
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neurobiologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
ochrona środowiska
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie biologii komórki i fizjologii zwierząt

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania układu nerwowego. 2. Budowa i funkcje synaps. 3. Rodzaje, mechanizmy działania i funkcje neuroprzekaźników w układzie nerwowym. 4. Rozwój układu nerwowego bezkręgowców na przykładzie owadów. 5. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego kręgowców. 6. Smak i powonienie. 7. Układ słuchowy od ślimaka z młoteczkiem do kory słuchowej. 8. Układ wzrokowy od siatkówki do kory wzrokowej. 9. Neurobiologiczne podstawy snu i czuwania.10. „Płeć mózgu”. 11. Neurobiologiczne podstawy uczenia się. 12. Neurobiologiczne podstawy pamięci.13.Neurobiologiczne podstawy bólu (nocycepcji).

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeń laboratoryjnych, uzupełnionych dyskusją na temat teoretycznych i praktycznych zagadnień, uzupełniających tematykę, prezentowaną podczas wykładów.

Literatura:

1. Fundamental Neuroscience. Larry R. Squire, Academic Press, 2003

2. Neurobiologia. Krótkie wykłady. Alan Longstaff, PWN, 2012

3. Literatura podawana na bieżąco przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału objętego wykładem i konwersatorium student:

WIEDZA

1. Rozumie reguły, a także mechanizmy molekularne, komórkowe i

fizjologiczne rozwoju oraz funkcjonowania organizmów

2. Dostrzega dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz powstawanie nowych dyscyplin badawczych, a także identyfikuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie studiowanej przez siebie specjalności nauk biologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wykorzystuje w sposób biegły naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne w języku ojczystym i angielskim

2. Potrafi krytycznie opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski

3. Posiada umiejętność przygotowania i wygłoszenia wystąpień ustnych w języku polskim

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Potrafi przekazać społeczeństwu wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauk przyrodniczych i wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badań naukowych

2. Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy,

korzystając ze źródeł naukowych i popularnonaukowych, dotyczących

specjalistycznych nauk biologicznych

3. Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i potrafi wykorzystać je w praktyce

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Rozumie reguły, a także mechanizmy molekularne, komórkowe i fizjologiczne rozwoju oraz funkcjonowania organizmów.

Dostrzega dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych oraz powstawanie nowych dyscyplin badawczych, a także identyfikuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie studiowanej przez siebie specjalności nauk biologicznych.

Wykorzystuje w sposób biegły naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne w języku ojczystym i angielskim.

Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy, korzystając ze źródeł naukowych i popularnonaukowych, dotyczących specjalistycznych nauk biologicznych.

Potrafi krytycznie opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski.

Posiada umiejętność przygotowania i wygłoszenia wystąpień ustnych w języku polskim.

Potrafi przekazać społeczeństwu wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauk przyrodniczych i wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badań naukowych.

Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i potrafi wykorzystać je w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dziembowska, Marta Polańska
Prowadzący grup: Piotr Bębas, Magdalena Dziembowska, Jan Jabłonka, Paweł Majewski, Magdalena Markowska, Marta Polańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Informację o ocenie/ocenach i/lub preferencjach grup zajęciowych należy wpisać do forumarza: https://forms.gle/Xftp5LynRKHj4nCN6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)