Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Embriologia eksperymentalna roślin -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226EMBR-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Embriologia eksperymentalna roślin -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują współczesne podejście do embriologii eksperymentalnej roślin, w ujęciu zarówno rozwojowym, strukturalnym jak i podłożu molekularnym procesów związanych z: cyklem rozwojowym rośliny, regulacją procesu kwitnienia, molekularną regulacją procesu megasporogenezy, mikosporogenezy oraz mikrogametogenezy, ze zjawiskiem samoniezgodności, z molekularnym podłożem formowania się kolejnych stadiów zarodka, a także ze wszelkimi aberracjami, mutacjami i zmiennością procesów rozwojowych i źródłami tej zmienności.

Zajęcia poruszać będą także procesy somatycznej embriogenezy.

Pełny opis:

Wykład: kwitnienie w cyklu rozwojowym rośliny oraz regulacja i kontrola procesu kwitnienia: budowa kwiatu, przejście fazy wegetatywnej w generatywną, indukcja merystemu kwiatowego, inicjacja zawiązków organów kwiatowych, rodzina MADS box czynników transkrypcyjnych, budowa i rozwój zalążka, stadia rozwojowe żeńskiego gametofitu (woreczka zalążkowego), rozwój i budowa pylnika, stadia rozwojowe męskiego gametofitu (mirkosporogeneza i mikrogametogeneza), rozwój, budowa i funkcje tapetum, proces zapylenia, kiełkowanie ziaren pyłku in situ i w kulturze in vitro, struktura i funkcja łagiewki pyłkowej, zapłodnienie, rozwój zarodka i bielma, powstawanie i dojrzewanie owocu, rozwój nasion, ustalanie ich czasu spoczynkowego i regulacja procesu kiełkowania, męska sterylność, systemy samoniezgodności u roślin kwiatowych. reprogramowanie epigenetyczne oraz rola procesu imprintingu w trakcie rozwoju gametofitu męskiego i żeńskiego

Literatura:

Wojtaszek i wsp.. Biologia komórki roślinnej, tom I i II, PWN 2007

E-C Pua, M.R. Davey (eds) Plant Developmental Biology-Biotechnological perspetives, vol.1 i 2 Springer-verlag, Berlin, Heidelberg, 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Rozumie złożoność procesów rozwojowych, których rozwiązanie

wymaga podejścia interdyscyplinarnego, opartego na danych

empirycznych.

2. Zna zróżnicowanie strukturalne, genetyczne, metaboliczne i funkcjonalne rozwijających i różnicujących się organizmów roslinnych oraz ich wzajemne relacje.

3. Rozumie reguły, a także mechanizmy molekularne, komórkowe i

fizjologiczne rozwoju oraz funkcjonowania organizmów.

4. Zna różnorodne techniki i narzędzia badawcze oraz zaawansowane techniki laboratoryjne, pomiarowe i obrazowe,stosowane w embriologii eksperymentalnej roślin i właściwie planuje ich wykorzystanie do rozwiązywania postawionych zadań.

UMIEJĘTNOŚCI

1 Wykorzystuje w sposób biegły naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne w języku ojczystym i angielskim dotyczące biologii rozwoju oraz komunikuje się w języku angielskim na poziomie B2+.

2. Potrafi w fachowej literaturze dotyczącej embriologii eksperymentalnej roślin znaleźć prawdopodobne przyczyny niepowodzenia eksperymentów i zmodyfikować odpowiednio przebieg doświadczenia.

3. Posiada umiejętność przygotowania i wygłoszenia wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+.

4. Umie pracować w zespole, realizując zaawansowane projekty badawcze z dziedziny embriologii eksperymentalnej roślin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Potrafi przekazać społeczeństwu wiedzę o najnowszych osiągnięciach Biologii rozwoju i embriologii eksperymentalnej roślin i wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badań.

2. Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania,współorganizując pracę całego zespołu.

3. Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy,

korzystając ze źródeł naukowych i popularnonaukowych, dotyczących

specjalistycznych nauk biologicznych.

4. Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu dotyczące nauk biologicznych w tym embriologii eksperymentalnej roślin i potrafi wykorzystać je w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny lub praca końcowa (do uzgodnienia ze studentami)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mostowska
Prowadzący grup: Rafał Archacki, Agnieszka Mostowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)