Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunoparazytologia -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225IMMP-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Immunoparazytologia -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład ma za zadanie zapoznać słuchaczy z pasożytniczymi pierwotniakami i zwierzętami i przedstawić wiedzę na temat odpowiedzi immunologicznej wzbudzanej podczas zarażenia tymi pasożytami. Wykazana będzie swoistość reakcji wobec stadiów rozwojowych pasożytów w żywicielach różnych kategorii. Omówione będą interakcje między pasożytem a żywicielem na poziomie molekularnym, komórkowym, reakcji fizjologicznych oraz na poziomie populacyjnym. Zagadnieniami omawianymi będą: znaczenie immunogenności dla adaptacji i zamknięcia cyklu rozwojowego pasożytów; molekularna i immunologiczna ucieczka pasożytów, modulacja reakcji układu odpornościowego żywiciela; odpowiedź immunologiczna w kolejnych fazach inwazji (adaptacja a odporność wrodzona, chroniczna inwazja a hamowanie odpowiedzi immunologicznej, usuwanie i zwalczanie inwazji a odporność nabyta, patogeneza, szczepionki przeciwpasożytnicze oraz epidemiologia inwazji pasożytniczych i immunobiologia inwazji przenoszonych przez stawonogi.

Skrócony opis:

Wykład zawiera następujące treści: Genetyczne podłoże wrażliwości i oporności. Reakcja obronna w inwazjach pasożytniczych wywołanych przez Protista i Metazoa. Drogi inwazji i lokalizacja form rozwojowych pasożyta a rodzaj wzbudzanej reakcji układu odpornościowego. Immunologiczne uwarunkowania cykli rozwojowych pasożytów. Inwazje ostre a inwazje chroniczne. Odporność śródinwazyjna. Wirulencja. Jak pasożyty unikają reakcji obronnej żywiciela? Antygeny pasożytów. Szczepionki przeciw-pasożytnicze.

Pełny opis:

Plan wykładu:

1. Pasożytnicze pierwotniaki i zwierzęta - odpowiedź immunologiczna wzbudzana podczas zarażenia.

2. Interakcje między pasożytem a żywicielem na poziomie molekularnym, komórkowym, reakcji fizjologicznych oraz na poziomie populacyjnym.

3. Swoistość reakcji wobec stadiów rozwojowych pasożytów w żywicielach różnych kategorii.

4 Biologia i immunologia zarażenia Trypanosoma, Leishmania i zarodźcem malarii.

5 Epidemiologia i immunobiologia inwazji przenoszonych przez stawonogi.

6. Pasożytnicze pełzaki: mechanizm zarażenia i patogeneza.

7. Zarażenie Schistosoma, obserwacje eksperymentalne i kliniczne, epidemiologia.

8. Zarażenie Trichinella spiralis: nadwrażliwość typu wczesnego reakcją obronną.

9. Molekularna i immunologiczna ucieczka pasożytów.

10. Filariozy: mechanizm immunoregulacji.

11.Odpowiedź immunologiczna w zarażeniu geohelmintami: usuwanie pasożytów, odporność nabyta, patogeneza, hamowanie reakcji alergicznych.

12. Szczepionki przeciwpasożytnicze.

13. Znaczenie immunogenności dla adaptacji i zamknięcia cyklu rozwojowego pasożytów na poziomie populacji.

Literatura:

Smyth J.D. Introduction to animal parasitology, Cambridge University Press

Wakelin D. Immunity to parasites, Cambridge University Press

Cox F.E.G. Cox Modern Parasitology, Blackwell Scientific Publications

Kenedy D. Wakelin. Immunoparasitology. In Introduction to Animal Parasitology. Ed J.D. Smyth. Cambridge University Press, 1994

D. Wakelin .Immunity to parasites. Cambridge University Press, 1994

Advances in Parasitology. Academic Press, London and New York

Trends in Immunology, Elsevier

Trends in Parasitology, Elsevier

Fascynujący świat pasożytów. Kosmos, Tom54, 2005, No. 1

Wiadomości Parazytologiczne, Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

Acta Parasitologica, Polish Parasitological Society

Efekty uczenia się:

Student pozna w jaki sposób żywiciel reaguje na zarażenie pasożytami poprzez reakcje immunologiczne oraz w jaki sposób pasożyty unikają lub korzystają z tych reakcji aby zwiększyć szansę swojego przeżycia w żywicielu i zamknięcia cyklu życiowego.

WIEDZA

1. Rozumie zjawiska i procesy zachodzące w układzie pasożyt-żywiciel na poziomie osobnika, populacji i ekosystemu. K-W05BI1, K_W06BI1, K_W07BI1, K_W09BI1, K_W01BI2, K_W02BI2

2. Zna różnorodność biologiczną pasożytów, rozumie zjawiska i procesy, które kształtują specyficzność układu pasożyt-żywiciel w czasie i przestrzeni. K_W10BI1, K_W03BI2, K_W04BI2

3. Zna i opisuje mechanizmy ewolucji pasożytnictwa za pomocą metodyki bioinformatycznej K_W11BI1, K_W12BI1, K_W04BI2, K_W05BI2, K_W07BI2, K_W09BI2, K_W18BI, 1K_W18BI2

4. Rozumie podstawowe kategorie pojęciowe terminologii parazytologicznej, patogeniczności pasożytów i epidemiologii chorób pasożytniczych stosując słownictwo specjalistyczne w języku polskim i angielskim na poziomie B2. K_W05BI1, K_W09BI1, K_W06BI2, K_W10BI2, K_W13BI2

5. Zna uwarunkowania środowiskowe rozwoju i funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel; identyfikuje zagrożenia dla zdrowia człowieka i zwierząt ze strony pasożytów. Rozumie zasady zwalczania inwazji pasożytniczych K_W10BI1, K_W10BI2, K_W13BI2, K_W14BI2, K_W19BI1, K_W19BI2

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wykorzystuje wiedzę do interpretacji pasożytnictwa na poziomie molekularnym, osobniczym i populacyjnym. Umie analizować dane o biologii pasożytów w odniesieniu do epidemiologii chorób pasożytniczych. K_U01BI1,K_U01BI2, K_U04BI1,

2. Posługuje się i rozumie język naukowy w stopniu umożliwiającym korzystanie ze źródeł elektronicznych i literatury naukowej poświęconej szeroko pojętej parazytologii przynajmniej na poziomie B2 K_U03BI1, K_U03BI2,

3. Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji biologicznych, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych i mediów. Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania i interpretowania danych parazytologicznych wyników badań na podstawie danych z różnych źródeł K_U04BI1, K_U04BI2, , K_U09BI2)

4. Samodzielnie planuje swoją karierę wykorzystując wiedzę parazytologiczną K_U10BI1, (K_U13BI2)

5. Wykazuje umiejętność postępowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego pasożytami (K_U12BT2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Poszerza zainteresowania parazytologiczne w kontekście interdyscyplinarnym oraz w medycynie i weterynarii (K_K01BI1, K_K01BI2 K-K03BI1)

2. Rozumie i umie przekazać nowa wiedzę parazytologiczną jest odpowiedzialny za swoją aktywność informacyjną w społeczeństwie (K_K03BI1, K_K03BI1, K_K04BI1, K_K02BI2, K_K03BI2, K_K11BI2)

3. Wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas zdobywania i interpretowania wiedzy z zakresu parazytologii i jej zastosowania praktycznego. Rozumie konieczność doskonalenia zawodowego K_K06BI1, K_K08BI1, K_K10BI2, K_K07BI2)

4. Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających z badań parazytologicznych (K_K07BT2, K_K08BI2)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru w odpowiedzi na 35 pytań i pięciu pytań otwartych. Uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi upoważnia do uzyskania oceny zaliczającej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Doligalska, Katarzyna Goździk
Prowadzący grup: Maria Doligalska, Katarzyna Goździk, Renata Welc-Falęciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)