Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunoparazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225IMMP
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Immunoparazytologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, MIKROBIOLOGIA OGÓLNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład zawiera podstawowe treści o układzie pasożyt-żywiciel na poziomie molekularnym, komórkowym, organizmów, i populacji. Student nauczy się w jaki sposób pasożyty zarażają żywiciela i dlaczego w nim przeżywają. Pasożyty omawiane należą do pierwotniaków, helmintów i ektopasożytów Omówiona będzie swoistość reakcji wobec stadiów rozwojowych pasożytów w bezkręgowcach i kręgowcach. Główne zagadnienia to: znaczenie immunogenności dla adaptacji pasożyta w żywicielu i zamknięcia cyklu rozwojowego pasożytów; molekularna i immunologiczna ucieczka pasożytów; modulacja reakcji układu odpornościowego żywiciela; odpowiedź immunologiczna w kolejnych fazach inwazji (przeciwpasożytnicza odporność wrodzona, odporność nabyta i hamowanie odpowiedzi immunologicznej w inwazji chronicznej); mechanizmy usuwania pasożytów z przewodu pokarmowego, alergie pochodzenia pasożytniczego, auto-immuno agresja wzbudzona przez pasożyty, oraz immunobiologia inwazji wywołanych przez patogeny przenoszone przez stawonogi


Na ćwiczeniach studenci poznają morfologię i cykle rozwojowe pierwotniaków Acanthamoeba sp., Babesia microti oraz nicieni pasożytniczych: Heligmosmoides polygyrus bakeri i Trichinella spiralis. W tym celu prowadzą hodowlę pasożytów; uczą się rozpoznawania poszczególnych form rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem stadium inwazyjnego; poznają etapy odpowiedzi przeciwpasożytniczej w kolejnych fazach zarażenia. Oznaczają poziom reakcji wrodzonej i nabytej: współczynnik pobudzenia narządów limfatycznych, leukocytozę i eozynofilię w krwi, aktywność eozynofilów mierzoną poziomem peroksydazy eozynofilowej (EPO). Przeprowadzają test proliferacji komórek krezkowych węzłów limfatycznych. Oznaczają poziom tlenku azotu w hodowli makrofagów, poziom degranulacji komórek tucznych jamy otrzewnowej. Poznają testy immunoenzymatyczne i oznaczają poziom przeciwciał klasy IgG w surowicy. Poznają metodykę otrzymywania i analizy molekularnej białek antygenów somatycznych i wydalniczo-wydzielniczych nicieni. Poznają i stosują narzędzia bioinformatyczne do analizy zmienności sekwencji DNA nicieni.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład zawiera następujące treści: Genetyczne podłoże wrażliwości i oporności. Reakcja obronna w inwazjach pasożytniczych wywołanych przez Protista i Metazoa. Drogi inwazji i lokalizacja form rozwojowych pasożyta a rodzaj wzbudzanej reakcji układu odpornościowego. Immunologiczne uwarunkowania cykli rozwojowych pasożytów. Inwazje ostre a inwazje chroniczne. Wirulencja. Jak pasożyty unikają reakcji obronnej żywiciela? Antygeny pasożytów. Szczepionki przeciw-pasożytnicze.

Podczas ćwiczeń studenci poznają morfologię i cykl rozwojowy

pasożytów myszy; oznaczają aktywację układu odpornościowego na poziomie narządów, odpowiedzi komórkowej, odpowiedzi humoralnej i na poziomie molekularnym. Izolują i identyfikują immunogenne czynniki pochodzenia pasożytniczego; uczą się prezentowania wyników doświadczalnych w formie opisu i prezentacji multimedialnej.

Pełny opis:

Treści wykładu:

1. Pasożytnicze pierwotniaki i zwierzęta - odpowiedź immunologiczna wzbudzana podczas zarażenia.

2. Zróżnicowana wrażliwość i immunogenność wynikające z interakcji między pasożytem a żywicielem - wirulencja

3. Swoistość reakcji immunologicznych wobec stadiów rozwojowych pasożytów w żywicielach różnych kategorii.

4. Biologia i immunologia zarażenia pierwotniakami: Toxoplasma, Neospora, Plasmodium, Babesia, Trypanosoma, Leishmania,

5. Epidemiologia i immunobiologia inwazji przenoszonych przez stawonogi.

6. Pasożytnicze pełzaki (Amoeba i Acathamoeba) mechanizm zarażenia i patogeneza.

7. Zarażenie Schistosoma, faza ostra i chroniczna zarażenia

8. Zarażenie Trichinella spiralis: nadwrażliwość typu wczesnego

9. Molekularna i immunologiczna ucieczka pasożytów,

10. Filariozy: mechanizm regulacji immunologicznej.

11. Odpowiedź immunologiczna w zarażeniu geohelmintami: usuwanie pasożytów, odporność nabyta, hamowanie reakcji alergicznych.

12. Ograniczona skuteczność szczepionek przeciwpasożytniczych.

13. Znaczenie immunogenności dla adaptacji i zamknięcia cyklu rozwojowego pasożytów na poziomie populacji.

Tematy ćwiczeń:

Morfologia i cykl rozwojowy pierwotniaka Babesia microti. Wskażniki immunologiczne w fazie ostrej i przewlekłej zarażenia.

Acathamoeba sp. – metody diagnozowania i prowadzenie hodowli in vitro.

Morfologia i cykl rozwojowy nicieni pasożytniczych Trichinella spiralis i Heligmosomoides polygyrus bakeri; przygotowanie antygenu somatycznego i wydalniczo-wydzielniczego nicieni do testów in vitro.

Oznaczenie współczynnika pobudzenia narządów limfatycznych myszy zarażonych T. spiralis.

Leukocytoza i eozynofilia krwi u myszy zarażonych T. spiralis.

Oznaczanie aktywności peroksydazy eozynofilowej (EPO) u myszy zarażonych T. spiralis.

Nadwrażliwość typu wczesnego podczas zarażenia T. spiralis: test degranulacji komórek tucznych.

Oznaczanie poziomu tlenku azotu w hodowli makrofagów myszy zarażonych T. spiralis.

Indukcja odpowiedzi immunologicznej u myszy zarażonych H.polygyrus bakeri; proliferacja komórek krezkowych węzłów limfatycznych.

Genetyczne uwarunkowanie odporności myszy szczepu BALB/c i C57Bl6 w inwazji H. bakeri.

Ocena poziomu przeciwciał obronnych w surowicy myszy zarażonych T. spiralis i H. polygyrus bakeri: test ELISA.

Analiza molekularna antygenów T. spralis i H.p.bakeri: SDS – PAGE.

Literatura:

Smyth J.D. Introduction to animal parasitology ,Cambridge University Press

Wakelin D. Immunity to parasites, Cambridge University Press

Cox F.E.G. Cox Modern Parasitology, Blackwell Scientific Publications

Kenedy D. Wakelin. Immunoparasitology. In Introduction to Animal Parasitology. Ed J.D. Smyth. Cambridge University Press, 1994

D. Wakelin .Immunity to parasites. Cambridge University Press, 1994

Advances in Parasitology. Academic Press, London and New York

Trends in Immunology, Elsevier

Trends in Parasitology, Elsevier

Fascynujący świat pasożytów. Kosmos, Tom54, 2005, No. 1

Wiadomości Parazytologiczne, Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

Acta Parasitologica, Polish Parasitological Society.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę o interakcjach w układzie pasożyt-żywiciel i interpretuje zjawiska na poziomie molekularnym, osobniczym i populacyjnym. (S1_W01, S1_W02, S1_U01)

Umie zaplanować doświadczenie parazytologiczne i wykonać badanie w warunkach laboratoryjnych kierując zespołem. (S1_W03, S1_U03)

W oparciu o dane doświadczalne przygotowuje protokół badania i interpretuje jego wyniki. (S1_W02, S1_U01)

Rozumie pojęcia i zna terminologię z zakresu parazytologii, immunologii i epidemiologii używając jej w języku polskim i angielskim. (S1_U02)

Zna i rozumie zasady postępowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego pasożytami. (S1_W02, S1_K01)

Dobiera źródła wiedzy, krytycznie ocenia i interpretuje dane z zakresu immunoparazytologii i popularyzuje je. (S1_W05, S1_K01, S1_K02)

Zna i rozumie zasady funkcjonowania urządzeń oraz metodykę wykorzystywaną do badania układu pasożyt-żywiciel. (S1_W04)

Rozumie potrzebę podejmowania działań podnoszących świadomość społeczną o znaczeniu badań w parazytologicznych. (S1_K03, S1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji i oceniania:

Wykład: egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru w odpowiedzi na 30 pytań. Uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi upoważnia do uzyskania oceny zaliczającej.

Ćwiczenia: protokół, prezentacja artykułu naukowego, test wielokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Doligalska, Katarzyna Goździk
Prowadzący grup: Małgorzata Bednarska, Maria Doligalska, Katarzyna Goździk, Renata Welc-Falęciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)