Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Habitat Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215SIED-en
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Habitat Studies
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kursu nie mogą wybrać studenci, którzy zrealizowali polskojęzyczny przedmiot Siedliskoznawstwo.

UWAGA! Cały kurs odbywa się w ciągu dwóch tygodni we wrześniu w stacji terenowej UW w Urwitałcie. Dokładne terminy podawane są dla konkretnych lat akademickich).

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Kurs obejmuje zagadnienia związane z genezą oraz zróżnicowaniem i charakterystyką wybranych siedlisk wodnych i lądowych, w tym typowych dla krajobrazu polodowcowego. Studenci poznają czynniki klimatyczne i geograficzne determinujące cechy siedlisk oraz naturalne i antropogeniczne przekształcenia siedlisk. W trakcie kursu różne typy gleb i osadów zostaną przedstawione jako integralne, wielofunkcyjne składniki ekosystemów. Studenci zapoznają się z ich genezą, opiszą cechy abiotyczne i biotyczne oraz globalne zróżnicowanie. Zajma się również kwestiami identyfikacji i klasyfikacji gleb i osadów. Wprowadzona zostanie typologia siedlisk i przedstawione zostaną jej praktyczne zastosowania w ochronie środowiska.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studenta z:

- czynnikami powodującymi powstawanie i rozwój siedlisk lądowych,

- właściwościami i ekologicznym znaczeniem środowiska wodnego,

- ekosystemami wodnymi i mokradłowymi,

- typologią zbiorników wodnych i torfowisk,

- rolą gleby w przepływie energii przez ekosystem, krążeniu wody i pierwiastków biogenicznych,

- podstawowymi fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi właściwościami gleb mineralnych i organicznych (torfów i osadów),

- głównymi procesami glebotwórczymi i glebowymi na tle systematyki gleb Polski,

- czynnikami powodującymi przestrzenną zmienność pokrywy glebowej w różnej skali, w tym zróżnicowanie gleb świata.

Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych, przewidujemy spotkania wprowadzające on-line. Zajęcia praktyczne odbywają się w stacji terenowej UW w Urwitałcie (Pojezierze Mazurskie) przez dwa tygodnie we wrześniu. Podczas serii wycieczek terenowych studenci poznają cechy krajobrazu polodowcowego, uczą się rozpoznawać gleby na podstawie ich cech morfologicznych oraz oceniać wpływ podłoża skalnego, bilansu wodnego, zbiorowisk roślinnych i fauny glebowej na właściwości gleb. W ramach pracy w grupach, studenci pobierają próbki gleby/osadów w 3-4 różnych siedliskach. Pobrane próbki wykorzystywane są do analiz laboratoryjnych najważniejszych właściwości gleb/osadów (np. pH, zawartość głównych składników odżywczych, charakterystyka substancji humusowych). Dodatkowo studenci identyfikują i opisują strukturę mikro- i mezofauny w badanych glebach. Na koniec każda grupa integruje wszystkie rodzaje uzyskanych wyników, interpretuje je i prezentuje podczas prezentacji ustnej.

Literatura:

1. Sposito G. 2016. The chemistry of soils (available as e-book from the University of Warsaw Library https://www.buw.uw.edu.pl/en/)

2. Dar G.H. 2020. Soil Microbiology and Biochemistry (available as e-book from the University of Warsaw Library https://www.buw.uw.edu.pl/en/)

3. Verma S.K. (ed) 2015. Management of Degraded Lands and Soil Health (available as e-book from the University of Warsaw Library https://www.buw.uw.edu.pl/en/)

4. Kabata-Pendias A., Pendias H. 2001. Trace elements in soils and plants. CRC Press, Floryda. http://base.dnsgb.com.ua/files/book/Agriculture/Soil/Trace-Elements-in-Soils-and-Plants.pdf

5. Schoenholtz S.H., Van Miegroet H., Burger J.A. 2000. A review of chemical and physical properties as indicators of forest soil quality: challenges and opportunities. For. Ecol. Manage. 138: 335-356. https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00423-0

6. World reference Base for Soil Resources, 2022https://www3.ls.tum.de/fileadmin/w00bds/boku/downloads/wrb/WRB_fourth_edition_2022-12-18.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma wiedzę na temat genezy, zróżnicowania i właściwości siedlisk lądowych i wodnych (K_W02, KW_07)

2. Zna i rozumie wzajemne zależności między siedliskiem, biotopem i biocenozą. (K_W02, KW_04)

3. Ma wiedzę na temat naturalnych i antropogenicznych przemian siedlisk w ujęciu historycznym (K_W05, K_W06)

4. Ma wiedzę na temat czynników powodujących zmienność pokrywy glebowej w różnej skali, w tym zróżnicowanie gleb świata. (KW_07)

5. Ma wiedzę na temat praktycznego zastosowania siedliskoznawstwa w ochronie środowiska. (K_W05, K_W06, K_W07)

6. Zna podstawowe metody i techniki służące do badania i oceny stanu siedlisk lądowych i wodnych. (K_W03)

Umiejętności:

1. Potrafi stosować ogólnie przyjęte metody oznaczania właściwości gleb mineralnych, organicznych i wód. (K_U01, K_U03)

2. Potrafi stosować różne metody (graficzne i statystyczne) do pracowania uzyskanych wyników. (K_U02)

3. Potrafi interpretować wzajemne zależności miedzy siedliskiem i biocenozą. (K_U04, K_U06)

4. Samodzielnie studiuje poleconą literaturę i korzysta z zasobów internetowych. (K_U05)

5. Potrafi przedstawić otrzymane wyniki w postaci prezentacji multimedialnej stosując poprawną dokumentację. (K_U012)

6. Wykazuje umiejętność biegłego posługiwania się literaturą naukową w języku polskim i obcym. (K_U013)

Kompetencje społeczne:

1. Wykazuje umiejętność pracy w zespole.(K_K05)

2. Rozumie zasady bezpieczeństwa w laboratorium i umie postępować w stanach zagrożenia. (K_U1)

3. Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej. (K_K02, K_U03)

4. Poszerza i aktualizuje wiedzę na temat praktycznego zastosowania siedliskoznawstwa. (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny (test). Ćwiczenia - samodzielny projekt naukowy (ocena realizacji projektu i prezentacji jego wyników).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mętrak
Prowadzący grup: Jan Jedlikowski, Monika Mętrak, Małgorzata Suska-Malawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)