Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215OCHRP
Kod Erasmus / ISCED: 07.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOLOGIA, I stopień
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest pomyślany jako wprowadzenie do problematyki ochrony przyrody i przygotowanie do realizacji późniejszych przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. Studenci zapoznają się z naukowymi podstawami ochrony przyrody, jej relacjami z innymi dziedzinami wiedzy i gospodarki, różnymi koncepcjami działań ochronnych i podstawowymi metodami stosowanymi w ochronie gatunków i ekosystemów. W zarysie przedstawiane są najbardziej aktualne problemy ochrony przyrody, jak np. ochrona zasobów genetycznych, zmiany klimatu, restytucja zdegradowanych ekosystemów, zapobieganie wymieraniu gatunków, a także organizacyjne i prawne aspekty ochrony przyrody w skali krajowej, europejskiej i międzynarodowej.

Pełny opis:

1. Czym jest a czym nie jest ochrona przyrody; relacje z innymi dziedzinami wiedzy i gospodarki; biologia konserwatorska – podstawy naukowe ochrony przyrody.

2. Różnorodność biologiczna jako centralna koncepcja we współczesnej ochronie przyrody; miary różnorodności biologicznej, jej rola w funkcjonowaniu ekosystemów.

3. Zagrożenia różnorodności biologicznej na świecie: niszczenie i fragmentacja ekosystemów, inwazje biologiczne, zanieczyszczenia, wzrost populacji ludzkiej, nadmierna eksploatacja gatunków.

4. Ewolucja podejścia do ochrony przyrody, zmiana paradygmatów; motywy ochrony przyrody. Polski i anglosaski model organizacji obszarowej ochrony przyrody.

5. Różne koncepcje (ochrony) przyrody: ochrona ekosystemów półnaturalnych, ochrona obszarów „dzikich”; różnorodność a naturalność. Ochrona przyrody a świadczenia (usługi) ekosystemowe: świadczenia zaopatrzeniowe, regulacyjne, podtrzymujące, kulturowe.

6. Ochrona gatunków zagrożonych, kategorie zagrożeń, czerwone listy gatunków; inne gatunki specjalnej troski: gatunki kluczowe, flagowe, parasolowe. Ochrona gatunków in situ i ex-situ; rola ogrodów botanicznych i zoologicznych w ochronie gatunkowej.

7. Ochrona ekosystemów – podejście holistyczne do ochrony przyrody, ochrona czynna i bierna; ochrona obszarowa; zarys metod i strategii stosowanych dla różnych ekosystemów – lasy umiarkowane, lasy tropikalne, mokradła, murawy, ekosystemy wodne.

8. Przegląd i charakterystyka obszarów chronionych w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych.

9. Restytucja zdegradowanych ekosystemów: cele restytucji przyrodniczej, zarys metod, odtwarzanie struktury i funkcji ekosystemów.

10. Ochrona zasobów genetycznych: genetyka a ochrona przyrody, kontrowersje wokół GMO, ochrona tradycyjnych ras zwierząt i odmian roślin uprawnych.

11. Ochrona przyrody a zmiany klimatyczne – zależności dwustronne.

12. Społeczny wymiar ochrony przyrody: rola organizacji pozarządowych, edukacja szkolna i społeczna w ochronie przyrody.

13. Ochrona przyrody w Polsce – rys historyczny, zarys obowiązującego prawa.

14. Europejska ochrona przyrody – uwarunkowania przyrodnicze i historyczne, podstawy prawne, realizacja; międzynarodowa ochrona przyrody – konwencje międzynarodowe (Konwencja Ramsarska, Konwencja CITES, Konwencja Bońska, Konwencja Klimatyczna)

15. Strategia na przyszłość - cele ochrony różnorodności biologicznej do 2020 roku – postanowienia z konferencji stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej w Nagoya 2010.

Literatura:

Symonides, E. Ochrona przyrody. WUW. 2014.

McNeely, J.A., Mainka S.A. Conservation for a new era. IUCN. 2009.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 (z późniejszymi zmianami)

Aktualne akty wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody, a zwłaszcza:

- listy gatunków chronionych;

- lista roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym;

Efekty uczenia się:

Po odbyciu wykładów student:

- Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów ochrony przyrody oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi (K_W06);

- Opisuje aktualne problemy cywilizacyjne związane z koniecznością godzenia rozwoju gospodarczego z wymogami ochrony środowiska (K_W08).

- Identyfikuje najważniejsze zagrożenia stanu środowisk wodnych, lądowych i atmosfery (K_W09).

- Analizuje przyczyny zagrożeń środowiska i różnorodności biologicznej oraz potrafi wskazać rodzaj działań zaradczych (K_U08).

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony przyrody (K_K03).

- Rozumie konieczność stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym oraz gospodarce (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Jaroszewicz
Prowadzący grup: Marcin Brzeziński, Iwona Dembicz, Bogdan Jaroszewicz, Iwona Jasser, Paweł Pawlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)