Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cytofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215CYTO
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cytofizjologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, MIKROBIOLOGIA OGÓLNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości z biologii komórki, w tym regulacji cyklu komórkowego, funkcjonowania cytoszkieletu, tworzenia połączeń międzykomórkowych, programowana śmierć komórkowa itp.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą się składać z 7 2-dniowych bloków ćwiczeniowych; tematyka bloków będzie dotyczyła zagadnień wybranych z poniższej listy:

1) Regulacja podziału mejotycznego w oocytach myszy.

2) Funkcjonowanie komórki posiadającej zdolność do ruchu na przykładzie plemnika myszy.

3) Regulacja procesu zapłodnienia na przykładzie myszy, rola Ca+ jako cząsteczki sygnałowej.

4) Regulacja podziałów mitotycznych na przykładzie zarodków myszy.

5) Regulacja tworzenia się połączeń międzykomórkowych oraz polaryzacji komórki na przykładzie procesu kompakcji w zarodku myszy.

6) Ścieżki sygnałowe w komórce na przykładzie ścieżki sygnałowej FGF w zarodkach myszy.

7) Komórki tuczne i ich rola w utrzymaniu homeostazy i w odpowiedzi immunologicznej.

8) Pompa glikoproteinowa i jej znaczenie w powstawaniu lekooporności u pasożytów.

9) Zarażenie pasożytem na przykładzie Babesia microti.

10) Przebieg odpowiedzi immunologicznej na zakażenie bakteryjne.

11) Proces śmierci komórkowej.

Pełny opis:

1) Regulacja podziału mejotycznego w oocytach myszy.

Izolacja oocytów jajnikowych myszy (w stadium profazy I podziału mejotycznego) i ich hodowla in vitro; obserwacje przyżyciowe i barwienie immunofluorescencyjne wrzeciona podziałowego; analiza mikroskopowa uzyskanych preparatów.

2) Funkcjonowanie komórki posiadającej zdolność do ruchu - na przykładzie plemnika myszy.

Izolacja plemników myszy; badanie wpływu inhibitorów cytoszkieletu i funkcjonowania mitochondriów na ich ruchliwość.

3) Regulacja procesu zapłodnienia na przykładzie myszy.

Ćwiczenia laboratoryjne: zapłodnienie in vitro; obserwacje przyżyciowe i badanie wpływu jonoforu Ca2+ na zdolność plemników do zapłodnienia. Praca z komputerem: analiza wzoru oscylacji Ca2+ wywołanych w oocycie przez plemnik.

4) Regulacja podziałów mitotycznych na przykładzie zarodków myszy.

Praca z komputerem: analiza morfokinetyczna nagrań bruzdkujących zarodków.

5) Regulacja tworzenia się połączeń międzykomórkowych oraz polaryzacji komórki na przykładzie procesu kompakcji w zarodku myszy.

Izolacja 8-komórkowych zarodków myszy; badanie wpływu inhibitorów cytoszkieletu oraz chelatorów Ca2+ na proces kompakcji.

6) Ścieżki sygnałowe, reakcja receptor-ligand, działanie auto- i parakrynne na przykładzie ścieżki sygnałowej FGF w zarodkach myszy.

Praca z komputerem: analiza wpływu modulacji aktywności ścieżki FGF na liczbę komórek poszczególnych zarodkowych linii komórkowych w blastocystach myszy.

7) Funkcjonowanie komórek tucznych i ich rola w utrzymaniu homeostazy fizjologicznej i w odpowiedzi immunologicznej.

Praca z komputerem: przygotowanie przez studentów prezentacji na podstawie poleconej literatury. Ćwiczenia laboratoryjne: izolowanie komórek tucznych i test degranulacji pod wpływem antygenów włośnia krętego, metachromazja komórki tucznej jamy otrzewnej.

8) Działanie pompy glikoproteinowej i jej znaczenie w powstawaniu lekooporności u pasożytów.

Praca z komputerem: przygotowanie przez studentów prezentacji na podstawie poleconej literatury. Ćwiczenia laboratoryjne: badanie wpływu czynników przeciwpasożytniczych na aktywność pompy glikoproteinowej - test wykluwania się jaj nicienia myszy Heligmosomoides polygyrus, ocena wpływu chitozanu i saponin nagietka na przeżywanie pasożytów.

9) Przebieg zarażenia pasożytem w warunkach laboratoryjnych na przykładzie Babesia microti.

Praca z komputerem: przygotowanie przez studentów prezentacji na podstawie poleconej literatury. Ćwiczenia laboratoryjne: badanie fazy ostrej i chronicznej zarażenia, przebiegu parazytemii i wartości hematokrytu w dwóch fazach zrażenia, test żywotności pierwotniaków w zarażonych erytrocytach z wykorzystaniem barwienia fluorescencyjnego rodaminy 123, test immunofluorescencji jako metoda diagnostyczna zarażenia Babesia.

10) Przebieg odpowiedzi immunologicznej na zakażenie bakteryjne.

11) Przebieg procesu śmierci komórkowej.

Badanie reakcji komórek układu odpornościowego na obecność LPS (integralnego składnika zewnętrznej błony komórkowej bakterii); ocena przy pomocy cytometrii przepływowej aktywacji i apoptozy badanych komórek.

Literatura:

1) Podstawy biologii komórki, Bruce Alberts i in., PWN lub oryginał angielski

2) Cell Physiology. Source book, ed. N. Sperelakis, Academic Press

3) Podstawy Cytofizjologii, pod redakcją J. Kawiaka, J.Mireckiej, M.Olszewskiej i J. Warchoła, PWN

4) Immunologia, Roitt, Brostoff, Male, PZWL

5) Skrypt Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt pod red. M. Maleszewskiego. Wydawnictwa UW

6) Developmental Biology, Scott F. Gilbert, Sinauer Associates, Inc.

7) artykuł Maria Doligalska, Kinga Jóźwicka, Mauryla Kiersnowska, Agnieszka Mroczek, Cezary Pączkowski, Wirginia Janiszowska. Triterpenoid saponins affect the function of P-glycoprotein and reduce the survival of the free-living stages of Heligmosomoides bakeri. VETERINARY PARASITOLOGY Tom 30 Nr 179 r. 2011, str. 144-151

Efekty uczenia się:

Absolwent zna w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne (w tym techniki i metody) z zakresu biologii komórki i cytofizjologii i potrafi przekazaną wiedzę wykorzystać m.in. w szeroko pojętej mikrobiologii (S1_W01).

Absolwent stosuje i upowszechnia zasadę interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w komórkach eukariotycznych w oparciu o dane empiryczne wynikające z prowadzonych przez niego doświadczeń (S1_W02).

Absolwent rozumie podstawowe uwarunkowania (bio)etyczne i prawne, związane z wykorzystaniem materiału uzyskiwanego od zwierząt w działalności naukowej i dydaktycznej (S1_W05).

Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać problemy naukowe z zakresu biologii komórki i cytofizjologii poprzez przeprowadzenie eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych metod badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej na bieżąco wiedzy oraz potrafi ocenić ich związek z zagadnieniami z zakresu mikrobiologii ogólnej (S1_U01).

Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych (S1_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń, które odbywa się na podstawie: indywidualnej pracy i zaangażowania w trakcie zajęć, wykonania odpowiednich preparatów, prezentacji i analiz, opisu przeprowadzonych doświadczeń (opis + interpretacja wyników doświadczeń).

W zakres egzaminu wchodzą wiadomości: przekazane przez prowadzącego we wstępie do zajęć oraz z zaleconej przez prowadzącego literatury.

Egzamin ma formę testu, ale również może zawierać punkty opisowe.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ajduk
Prowadzący grup: Anna Ajduk, Małgorzata Bednarska, Katarzyna Bocian, Maria Doligalska, Katarzyna Goździk, Katarzyna Szczepańska, Ludmiła Szewczak, Małgorzata Waksmundzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)