Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-115BZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia zwierząt
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA , III rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość jęz. angielskiego na poziomie pozwalającym na zrozumienie publikacji naukowych, umiejętność przygotowania prezentacji w programie typu PowerPoint.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot „Biotechnologia zwierząt” obejmuje aktualne zagadnienia dotyczące wykorzystania zwierząt i komórek zwierzęcych w biotechnologii i naukach biomedycznych. Zajęcia dotyczyć będą zastosowania w biotechnologii i medycynie modyfikacji genomu zwierząt, różnego typu komórek zwierzęcych (w tym komórek macierzystych), a także wykorzystania technik wspomaganego rozrodu w hodowli zwierząt i leczeniu niepłodności.

Pełny opis:

Zajęcia podzielone będą na trzy bloki tematyczne. Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy zajęć realizowanych w tych blokach:

Blok I. Modyfikacje genomu zwierząt w biotechnologii i medycynie:

• Edycja genomu zarodkowego potencjalną metodą usuwania mutacji wywołujących choroby genetyczne.

• Celowana edycja genomu w żywych atenuowanych szczepionkach przeciwpasożytniczych.

• Modyfikacje genomu organizmów przenoszących pasożyty metodą ograniczenia występowania chorób pasożytniczych.

• Zwierzęta modyfikowane genetycznie jako modele chorób w badaniach biomedycznych.

• Zwierzęta modyfikowane genetycznie jako źródło substancji o znaczeniu leczniczym (np. czynniki krzepnięcia krwi) i organów do przeszczepu (ksenotransplantacje).

• Białka pasożytnicze w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych.

Blok II. Zastosowanie komórek w biotechnologii i medycynie:

• Medycyna regeneracyjna i badania biomedyczne.

• Komórki iPS, uzyskiwanie i wykorzystanie w biotechnologii.

• Tworzenie organoidów in vitro jako narzędzie w badaniach biomedycznych.

• Chimery międzygatunkowe w badaniach biomedycznych.

• Klonowanie jako metoda wspomagania hodowli zwierząt gospodarskich i ratowania ginących gatunków.

Blok III. Techniki wspomaganego rozrodu w hodowli zwierząt i medycynie:

• Techniki zapłodnienia pozaustrojowego.

• Najnowsze trendy w biologii reprodukcyjnej – tworzenie gamet in vitro, badania nad pozaustrojowym rozwojem poimplantacyjnym.

Literatura:

Podstawową literaturę będą stanowiły publikacje naukowe podane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę w wybranych obszarów biotechnologii zwierząt oraz rozumie związki i zależności między różnymi dyscyplinami przyrodniczymi. (K_W01)

Wykazuje znajomość podstaw nauk przyrodniczych, kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz znajomość metod badawczych, a także potrafi wskazać ostatnie odkrycia naukowe w naukach biologicznych, w tym biotechnologii zwierząt. (K_W02)

Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa w dziedzinie biotechnologii zwierząt w wybranym obcym języku nowożytnym (angielskim). (K_W06)

Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej w języku nowożytnym (angielskim) i komunikowania się na podstawowym poziomie. (K_U02)

Wykazuje umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych. (K_U03)

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł. (K_U06)

Wykazuje zrozumienie zjawisk i procesów biologicznych istotnych dla funkcjonowania organizmów zwierzęcych i biotechnologii zwierząt. (K_K01)

Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole. (K_K04)

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii i potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały. (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny

Aby zostać dopuszczonym do zaliczenia przedmiotu student musi (i) uczęszczać na zajęcia (dopuszczone 2 nieobecności), (ii) przygotować prezentację na podstawie publikacji i ją wygłosić na zajęciach. Samo zaliczenie będzie miało formę "debaty oksfordzkiej". Studenci dostaną z odpowiednim wyprzedzeniem temat debaty (w formie ogólnego pytania związanego z tematyką zajęć, np. „Czy należy wykorzystywać w medycynie i biotechnologii techniki modyfikacji genomu?”) i będą musieli w oparciu o materiał prezentowany i omawiany na zajęciach przygotować argumenty za i przeciw. W czasie zaliczenia, po losowym podzieleniu na dwie grupy (za i przeciw), studenci będą ze sobą dyskutować (dyskusja ma ściśle określoną formę pozwalającą na spokojną wypowiedź każdego z jej uczestników). W ocenie studentów pod uwagę brana będzie merytoryczna poprawność argumentów, forma wypowiedzi (np. zamknięcie wypowiedzi w przewidzianym na nią czasie), wykorzystanie informacji zdobytych w czasie zajęć.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ajduk
Prowadzący grup: Anna Ajduk, Anna Bajer, Maria Doligalska, Dorota Dwużnik-Szarek, Katarzyna Goździk, Katarzyna Krawczyk, Marek Maleszewski, Aneta Suwińska, Katarzyna Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ajduk
Prowadzący grup: Anna Ajduk, Anna Bajer, Maria Doligalska, Dorota Dwużnik-Szarek, Katarzyna Goździk, Katarzyna Krawczyk, Marek Maleszewski, Aneta Suwińska, Katarzyna Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)