Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody komputerowe i GIS w geologii inżynierskiej, geomechanice i geofizyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WMKGG-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody komputerowe i GIS w geologii inżynierskiej, geomechanice i geofizyce
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowny do wyboru na II sem. I roku stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień prezentowanych na przedmiotach:

Geoinformatyka w geologii (kod: 1300-GING3CW)

Technologie informatyczne w geologii (kod: 1300-OTIG1L)

lub wiedza porównywalna.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w badaniach środowiskowych. W ramach przedmiotu studenci będą wykonywali zadania dotyczące pozyskiwania, przetwarzania, interpretacji i prezentacji danych przestrzennych z zakresu geologii inżynierskiej, geomechaniki oraz geofizyki wykorzystując narzędzia systemu informacji geograficznej GIS oraz metody elementów skończonych MES.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są przygotowaniu uczestników kursu do wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz numerycznego modelowania oddziaływania obiektów budowlanych na podłoże gruntowo-skalne.

W ramach przedmiotu przewiduje się zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej obejmujące 3 bloki tematyczne dotyczące: geologii inżynierskiej, geomechaniki oraz geofizyki.

W ramach zajęć pierwszego bloku studenci zapoznają się z zastosowaniem GIS w geologii inżynierskiej. Studenci będą pracować w programie ArcGIS oraz programach na licencji opensource QGIS i SAGA. W ramach prowadzonych ćwiczeń studenci stworzą bazę danych oraz wykonają analizy przestrzenne wybranych parametrów wodnogruntowych (rodzaj gruntu, nośność gruntu, głębokość zwierciadła wody gruntowej, analiza spadków terenu na podstawie numerycznego modelu terenu).

Drugi blok tematyczny poświęcony jest wykorzystaniu narzędzi informatycznych w zagadnieniach geomechanicznych. Studenci zapoznają się ze źródłami danych przestrzennych oraz utworzą geobazę plikową w celu wykonania zaawansowanych analiz geoprzestrzennych. Efektem będzie wytypowanie obszarów podatnych na rozwój współczesnych procesów geodynamicznych, a następnie ocena stateczności masywów skalnych w poszczególnych obszarach zagrożonych.

W ramach trzeciego bloku studenci zapoznają się z programem do modelowania numerycznego metodą elementów skończonych PLAXIS. Studenci będą modelować wybrane problemy z zakresu współoddziaływania podłoża gruntowego i obiektu budowlanego (np. osiadanie budowli, stateczność skarpy, proces konsolidacji).

Literatura:

GOTLIB D., IWANIAK A., OLSZEWSKI R., 2008, GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN;

LONGLEY P.A., GOODCHILD M.F., MAGUIRE D.J., RHIND D.W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN;

URBAŃSKI J., 2010, GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Student zna i rozumie złożone zjawiska i procesy geologiczne wpływające na właściwości geologiczno-inżynierskie oraz geomechaniczne podłoża gruntowo-skalnego (P2A_W01);

• Student zna zasady interpretowania zjawisk i procesów geologicznych na podstawie danych z analiz przestrzennych (P2A_W02);

• Student zna specjalistyczne narzędzia informatyczne stosowane w pozyskiwaniu danych przestrzennych, analizach przestrzennych oraz w modelowaniu geomechanicznym (P2A_W06).

Umiejętności:

• Student stosuje techniki informatyczne oraz narzędzia do analiz przestrzennych właściwości geologiczno-inżynierskich, geomechanicznych oraz geofizycznych podłoża gruntowo-skalnego (P2A_U01);

• Student potrafi zinterpretować uzyskane wyniki analiz przestrzennych oraz obliczeń uzyskanych z metody elementów skończonych (P2A_U03);

• Student potrafi obsługiwać oprogramowanie GIS (ArcMap, QGIS i SAGA) oraz oprogramowanie do obliczeń metod elementów skończonych (plaxis) (P2A_U05).

Kompetencje społeczne:

• Student rozumie konieczność poszerzania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji w zakresie wykorzystywania metod komputerowych w pozyskiwaniu i analizowaniu danych do oceny podłoża gruntowo-skalnego (P2A_K01);

• Student potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu geologii inżynierskiej, geomechaniki oraz geofizyki (P2A_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę z ćwiczeń stanowi suma punktów z trzech bloków tematycznych, po 20 punktów z każdego bloku (suma 60 punktów). Punkty przyznawane są za opracowania wykonane na ćwiczeniach oraz za aktywność studenta podczas zajęć. Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje student, który zdobędzie w trakcie semestru w sumie 31 punktów.

Zaliczenie poprawkowe na podstawie opracowania wykonanego podczas zaliczenia.

Dopuszczalna dwukrotna usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Łukasiak
Prowadzący grup: Kamil Kiełbasiński, Dominik Łukasiak, Radosław Mieszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.