Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geofizyka w kartografii geologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WGKG201 Kod Erasmus / ISCED: 07.902 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Geofizyka w kartografii geologicznej
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na studiach II stopnia dla spec. innych niż ta dla której jest obowiązkowy
Przedmiot sugerowany do wyb. na II sem. II r. st. II st. GES na spec. tektonika i kartografia geol.
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z:

- podziałem skał ze względu na genezę i skład litologiczny,

- stratyfikacją skał,

- tektoniką skał,

- geologią czwartorzędu,

- właściwościami fizycznymi minerałów i skał


Wiedzę na powyższe tematy może zdobyć na następujących przedmiotach obligatoryjnych prowadzonych na UW:

- Geologia dynamiczna (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 2 semestrów),

- Sedymentologia (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru),

- Tektonika (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru).

Skrócony opis:

Wykład prowadzony jest w wymiarze 1 godz./tydz. W ramach zajęć omawiane są:

- zasady wyboru metod geofizycznych stosowanych w kartografii,

- warunki geologiczne i parametry metodyczne wpływające na jakość wyników geofizycznych.

- interpretacja geologiczna danych geofizycznych.

- geofizyka stratygraficzna.

- kryteria wyznaczania stref zaburzeń tektonicznych na przekrojach geofizycznych.

- znaczenie danych geofizycznych w opracowaniu teorii tektoniki plyt.

- badania geofizyczne w rozpoznaniu stref nieciągłości Moho i Conrada.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznania studentów Wydziału Geologii z możliwościami zastosowania metod geofizycznych w kartografii geologicznej. Na zajęciach są omawiane metody geofizyczne, które pozwalają na rozpoznanie:

- głębokości występowania strefy MOHO na wybranych obszarach kuli ziemskiej

- głębokości występowania podłoża krystalicznego w Europie

- budowy geologicznej i tektoniki osadów paleozoicznych, mezozoicznych i kenozoicznych

- złóż węglowodorów

- wysadów solnych

- strefy aeracji

- podatności osadów przypowierzchniowych na przenoszenie drgań dynamicznych.

Materiał wykładów jest przygotowany w oparciu o najnowsze wyniki badań geofizycznych finansowanych przez naukowe konsorcja np.: Program Euro-Bridge.

Literatura:

1) STEIN J. - „Geofizyka geologiczna – przewodnik do zajęć dla studentów Wydziału Geologii UW”, Zakład Graficzny UW, Warszawa 2004.

2) FAJKLEWICZ Zb (red.), - „Zarys geofizyki stosowanej” Wydawnictwa Geologicza 1972.

3) J.J. Doody i in. “SEISMIC velocity structure across the Fennoscandia-Sarmatia suture of the East European Craton beneath the EUROBRIDGE profile through Lithuania and Belarus” Tectonophysics 1999 Vol.314 nr 1-3 s.193-217

4) Królikowski C., Petecki Z., 2001, Recent results of the gravity and magnetotelluric modellings: lithosphere structure in the Polish Carpathians, W| Intern. Conf. 'The Carpathian Geodata', Moravany 2001, Slovakia, Slovak Geological Magazine, v. 7, no 2, 131-138

4) Stephenson, R.A. i in., „EUROPROBE: Intraplate tectonics and basin dynamics of the Eastern European Platform“,”Tectonophysics” Volume: 268, December 31, 1996

5) Yliniemi, J. i in., “EUROBRIDGE'95: deep seismic profiling within the East European Craton”, Tectonophysics Volume: 339, Issue: 1-2, September 15, 2001, pp. 153-175

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student:

- zna metody geofizyczne, które pozwalają na badania głębokich struktur w obrębie skorupy ziemskiej np. strefy MOHO i podłoża krystalicznego,

- zna metody geofizyczne, które pozwalają rozpoznać budowę geologiczną oraz tektonikę osadów paleozoicznych, mezozoicznych i kenozoicznych,

- interpretuje wybrane wyniki badań geofizycznych, np. sekcje czasowe, krzywe elektrooporowe, dane grawimetryczne i magnetyczne,

- wskazuje na sekcjach czasowych potencjalne miejsca występowania złóż węglowodorów,

- potrafi ocenić zasięg drgań dynamicznych wzbudzonych niezamierzoną działalnością człowieka, przenoszonych przez grunt.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, sprawdzenie notatek z wykładu oraz sprawdzenie stopnia przyswojenia wykładanego materiału.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mieszkowski
Prowadzący grup: Radosław Mieszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.