Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Synteza radionuklidów i ich zastosowanie w medycynie jądrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-SYNRAD-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Synteza radionuklidów i ich zastosowanie w medycynie jądrowej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów z informacjami dotyczącymi syntezy związków znakowanych izotopami. Zastosowanie tych związków w technikach diagnostycznych np. PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna).

Ogólne omówienie potencjalnych zastosowań radiofarmaceutyków, ich wykorzystanie w medycynie, farmacji, chemii, biochemii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie będą omawiane zagadnienia związane z syntezą i zastosowaniem radionuklidów w medycynie jądrowej.

Pełny opis:

Otrzymywanie i podział radioizotopów stosowanych w medycynie.

Specyficzne metody stosowane w syntezie związków znakowanych. Chemiczne i enzymatyczne, stereospecyficzne syntezy związków biologicznie czynnych znakowanych izotopami krótkożyciowymi węgla, fluoru, azotu, tlenu i jodu. Emisyjna Tomografia Pozytonowa PET.

Literatura:

Zastosowanie nuklidów promieniotwórczych w chemii. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Sobkowskiego, PWN, Warszawa 1989.

J. Sobkowski, M. Jelińska- Kazimierczuk, Chemia Jądrowa, Adamantan, Warszawa, 2006

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu tego przedmiotu student zna różne metody chemiczne i enzymatyczne syntezy związków znakowanych izotopami promieniotwórczymi stosowanymi w medycynie jadrowej. Wie co to są radiofarmaceutyki i w jakich badaniach medycznych są wykorzystywane. Wie na czym polega metoda tomografii komputerowej stosowana w medycynie nuklearnej do wykrywania nowotworów i jakie izotopy krótkożyciowe stosuje się w badaniach klinicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Test

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałka
Prowadzący grup: Katarzyna Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)