Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia i biologia życia codziennego, czyli jak najprościej wytłumaczyć zjawiska zachodzące wokół nas

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-CHBIO-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia i biologia życia codziennego, czyli jak najprościej wytłumaczyć zjawiska zachodzące wokół nas
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wzrost wiedzy, umiejętności i świadomości uczestników dotyczących bezpiecznego wykorzystywania zasobów znajdujących się wokół człowieka.

Zajęcia realizowane będą za pomocą b-learningu i obejmą 7 modułów tematycznych. Do zajęć zostanie napisany skrypt - jednocześnie w języku polskim i angielskim.

Pełny opis:

Cel:

Wzrost wiedzy, umiejętności i świadomości uczestników zajęć dotyczących bezpiecznego wykorzystywania zasobów znajdujących się wokół człowieka.

Sposób realizacji:

Przedmiot realizowany będzie za pomocą b-lerningu (połowa zajęć odbędzie się w laboratorium chemicznym, a połowa przeprowadzona z wykorzystaniem e-learningu). Zajęcia laboratoryjne i zdalne będą występowały naprzemiennie.

Tematyka:

Zajęcia obejmą 7 modułów:

1. Opis eksperymentu, metoda naukowa

2. Zrównoważony rozwój

3. Kosmetyki

4. Chemia gospodarcza i środki czystości

5. Leki

6. Kuchenna chemia

7. Tkaniny i włókna

Każdy moduł składać się będzie z zajęć laboratoryjnych i e-learningowych.

Skrypt:

Do zajęć zostanie napisany skrypt – jednocześnie w dwóch językach: polskim i angielskim.

Literatura:

Książki i artykuły (w szczególności popularnonaukowe) dotyczące zagadnień chemii i biologii życia codziennego, np.

1. Jerzy Stobiński "Chemia i życie", Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia 1974, Poznań

2. Angelika Gumkowska "Laboratorium w szufladzie. Chemia", Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015, Warszawa

3. Maria Stankiewicz, Maria Wawrzyniak-Kulczyk "Poznaj. Zbadaj. Chroń środowisko, w którym żyjesz", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, Warszawa

4. Krystyna Łopata, Paulina Salamon, Kazimiera Tyszkiewicz "Tajemnice powietrza i wody. Chroń swoje środowisko", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, Warszawa

5. Wacław Gołembowicz "Chemia w rondlu", Nasza Księgarnia, 1961, Warszawa

6. Krystyna Łopata, Ewa Rudnik, Ewa Nowak "Tajemnice gleby. Chroń swoje środowisko", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, Warszawa

7. Natalia Wanda Skinder "Chemia a ochrona środowiska", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, Warszawa

8. Avery Gilbert, Co wnosi Nos, Nauka o tym co pachnie, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2010

9. Ewa Czerniawska i Joanna M. Czerniawska-Far, Psychologia węchu i pamięci węchowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

10. Katarzyna Skawska i Krzysztof Świdrak, Świat w zasięgu nosa, Wydawnictwo G+J RBA, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Wzrost wiedzy dotyczącej właściwości substancji chemicznych wykorzystywanych w życiu codziennym oraz ich wpływu na człowieka i środowisko jego życia;

- Pogłębienie zrozumienia zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu studenta - w kuchni, w łazience, w ogrodzie;

- Zwiększenie zasobu słownictwa języka angielskiego (z zakresu chemii i biologii życia codziennego).

Umiejętności:

- Zwiększenie umiejętności bezpiecznego eksperymentowania, stawiania pytań problemowych i hipotez oraz formułowania obserwacji, wyciągania wniosków;

- Opanowanie umiejętności przygotowywania różnych nieszkodliwych dla otoczenia i człowieka produktów, z których korzystamy na co dzień – kosmetyków, chemii gospodarczej, nawozów itp.;

- Doskonalenie umiejętności zaciekawienia przedmiotami przyrodniczymi, w sposób popularyzatorski, osób, które na co dzień nie zajmują się tematyką biologiczno-chemiczną;

- Zwiększenie płynności porozumiewania się popularnonaukowym językiem angielskim;

- Doskonalenie umiejętności współpracy.

Kompetencje:

- Dbałość o jakość i staranność działań;

- Wzrost świadomości konsumenckiej;

- Prawidłowa identyfikacja i rozstrzyganie dylematów związanych z dbaniem o czystość środowiska naturalnego;

- Wnikliwość i krytycyzm w ocenie materiałów źródłowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane będą na ocenę, składającą się z oceny zadań otrzymywanych przez uczestników oraz ich aktywności podczas zajęć.

Rejestr obecności będzie prowadzony podczas zajęć stacjonarnych i synchronicznych (sprawdzanie listy obecności).

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu wynosi 1.

Zaliczenie w terminie poprawkowym można uzyskać po zaliczeniu prac.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Chrzanowski, Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Marcin Chrzanowski, Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Każdy moduł składać się będzie z zajęć synchronicznych oraz prowadzonych na platformie Kampus.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Chrzanowski, Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Marcin Chrzanowski, Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Każdy moduł składać się będzie z zajęć synchronicznych oraz prowadzonych na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)