Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do chemii supramolekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-3MON7L
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do chemii supramolekularnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne w semestrze letnim (Szkoła Doktorska)
Strona przedmiotu: http://www.chem.uw.edu.pl/people/PPiatek/Chemia_Supramolekularna.html
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biotechnologia

Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Znajomość elementarnych zagadnień chemii organicznej, fizycznej i nieorganicznej.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Kurs Wstęp do Chemii Supramolekularnej ma na celu przedstawienie podstawowych jak również bardziej zaawansowanych zagadnień chemii oddziaływań niekowalencyjnych (chemii supramolekularnej). Zagadnienia omawiane w czasie trwania kursu koncentrują się na przykładach układów supramolekularnych występujących w przyrodzie (enzymy, receptory) jak również układach abiotycznych otrzymanych w laboratoriach. Kurs składa się z czterech głównych części: 1) Oddziaływania Niekowalencyjne; 2) Receptory kationów metali alkalicznych i ziem alkalicznych; 3) Receptory anionów i par jonowych; 4) Układy sammorganizujące się oraz maszyny molekularne.

Pełny opis:

Kurs Wstęp do Chemii Supramolekularnej ma na celu przedstawienie podstawowych, jak również bardziej zaawansowanych zagadnień chemii oddziaływań niekowalencyjnych (chemii supramolekularnej). Zagadnienia omawiane w czasie trwania kursu koncentrują się na przykładach układów supramolekularnych występujących w przyrodzie (enzymy, receptory), jak również układach abiotycznych otrzymanych w laboratoriach. Kurs obejmuje następujące tematy:

•Rola oddziaływań niekowalencyjnych w układach biologicznych.

•Główne cechy poszczególnych rodzajów oddziaływań niekowalencyjnych.

•Podstawowe zasady projektowania abiotycznych receptorów molekularnych

•Metody charakteryzowania supermolekuł (kompleksów).

•Związki makrocykliczne jako receptory kationów (etery koronowe, kryptandy, kaliksareny).

•Elektrycznie naładowane i obojętne receptory anionów (cykliczne i acykliczne).

•Chemosensory oparte na układach supramolekularnych - zasada działania oraz zastosowania praktyczne.

•Receptory wiążące sole oraz związki obojętne (w tym cyklodekstryny).

•Samoorganizacja molekuł - od układów naturalnych do abiotycznych.

•Maszyny molekularne-budowa, zasady działania, zastosowania

Literatura:

1. J. W. Steed, J. L. Atwood, Supramolecular Chemistry, Wiley, 2009

2. H-J. Schneider, A. Yatsimirsky, Principles and Methods in Supramolecular Chemistry, Wiley, 1999

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat układów supramolekularnych w różnych dziedzinach nauki, takich jak, na przykład: biologia, chemia, medycyna. Student zna główne kierunki rozwoju chemii supramolekularnej. Student wie jak zaplanować eksperymenty charakteryzujące układy supramolekularne oraz umie wyciągnąć z tych eksperymentów właściwe wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego egzaminu. Wymagania egzaminacyjne określa zakres tematów kursu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Piątek
Prowadzący grup: Piotr Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)