Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SRDCH23P
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii 2
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Kontynuacja zajęć Środki dydaktyczne 1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą multimedialnych środków dydaktycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą różnorodnych multimedialnych środków dydaktycznych urozmaicających proces kształcenia. Podczas zajęć omawiane będą sposoby wykorzystania multimedialnych środków dydaktycznych między innymi takich jak tablice multimedialne, rzutniki, programy komputerowe, zasoby internetowe wykorzystywane w nauczaniu chemii oraz aplikacje mobilne. Narzędzia stosowane w nauczaniu zdalnym.

Literatura:

Zajęcia są prowadzone wg projektu autorskiego.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza:

Studentka/student zna rolę multimedialnych środków dydaktycznych w procesie kształcenia.

Studentka/student wykazuje się znajomością podstawowych multimedialnych środków dydaktycznych stosowanych w szkolnym nauczaniu chemii.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu multimedialnych środków dydaktycznych dostępnych do zastosowania w nauczaniu chemii.

Umiejętności:

Winien umieć umiejętnie i zgodnie z zasadami dydaktyki włączać posiadane i znane mu multimedialne środki dydaktyczne w strukturę lekcji chemii.

Posiada umiejętność prowadzenia lekcji z zastosowaniem wielu środków dydaktycznych.

Kompetencje

Studentka/student ma świadomość stosowania multimedialnych środków dydaktycznych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.

Rozwija dociekliwość i stymuluje pracę zespołową uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Studentka/student przygotowuje prezentacje wybranych środków dydaktycznych, przedstawia ją na zajęciach oraz przedstawia przykłady zastosowania omawianych środków. Uczestniczy w dyskusji i ocenianiu innych prezentacji.

Podczas zajęć będzie prowadzony rejestr obecności.

Dopuszczalna jest jedna nieobecności w ciągu semestru podlegająca usprawiedliwieniu.

Zaliczenie w terminie poprawkowym można uzyskać po zaliczeniu prac zaplanowanych na dany semestr.

Praktyki zawodowe:

Odbycie praktyk pedagogicznych jest konieczne do uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska
Prowadzący grup: Anna Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia odbywać się będą w drugiej połowie semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)