Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektroskopia NMR w chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SPNMRWZ
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia NMR w chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze zimowym (S2-CH, S2-CHS, S2-CHM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student opanował materiał z chemii kwantowej i podstaw spektroskopii, który jest wymagany na egzaminie wstępnym na studia II stopnia o kierunku chemia prowadzonych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami teoretycznymi, metodyką rejestracji widm, interpretacją widm oraz podstawowymi zastosowaniami spektroskopii Jądrowego Rezonansu Magnetycznego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

a) przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do świadomego wykorzystania metod spektroskopii NMR w chemii,

b) zapoznać studenta z podstawami teoretycznymi najważniejszych metod spektroskopii NMR,

c) zapoznać studenta z metodyką rejestracji widm oraz ich interpretacją.

Wykład ma umożliwić zrozumienie i swobodne wykorzystanie technik nowoczesnej spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Zagadnienia omawiane w toku wykładu:

• Podstawy zjawiska NMR: magnetyzm jądrowy - opis klasyczny i kwantowy, zasady detekcji sygnału, transformata Fouriera i jej właściwości, najważniejsze parametry spektralne, rodzaje oddziaływań jąder w polu magnetycznym, reorientacyjne uśrednianie oddziaływań, NMR w fazach izotropowych i anizotropowych - zależność od stanu skupienia, czułość pomiarów metody.

• Relaksacja jądrowa: relaksacja jako dążenie do stanu równowagi, opis ruchów cząsteczkowych, relaksacja podłużna i poprzeczna, mechanizmy relaksacji, jądrowy efekt Overhausera, zjawiska interferencyjne.

• Najważniejsze metody eksperymentalne i ich podział: eksperyment jednoimpulsowy, metody przeniesienia polaryzacji, widma jedno i wielowymiarowe, techniki stosowane do badań w fazie stałej, obrazowanie i mikroobrazowanie, pomiary relaksacyjne i dyfuzyjne.

• Zastosowania w chemii i biochemii: identyfikacja związków organicznych i przypisania sygnałów, parametry związane ze strukturą molekuł i badania strukturalne, badania konformacyjne, metody rozpoznania chiralnego w NMR, procesy dynamiczne w NMR (wyznaczanie parametrów kinetycznych i termodynamicznych), pomiary współczynników dyfuzji w roztworach

Literatura:

Podręczniki:

P. W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa, 2003.

A. Ejchart, A. Gryff-Keller, „NMR w cieczach. Zarys teorii i metodologii”; Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student :

- Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i przyrodniczych, oraz o jej znaczenia dla rozwoju ludzkości.

- Zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych. Zna zastosowania różnych spektroskopii molekularnych.

- Zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii

- Ma wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do ilościowego opisu zjawisk i procesów chemicznych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej.

- Zna i rozumie oraz potrafi samodzielnie wytłumaczyć matematyczny opis podstawowych zjawisk i procesów chemicznych.

- Potrafi wykorzystać metody spektroskopii molekularnej do analizy struktury i własności molekuł w fazie gazowej i ciekłej.

A także:

a) dokonać wyboru technik spektroskopii NMR do rozwiązywania określonego problemu

b) wyjaśnić zasady wybranych technik eksperymentalnych

c) przeprowadzić interpretację widm pod kątem relacji z budową związków chemicznych

d) rozumieć i krytycznie odnosić się do ograniczeń poszczególnych technik spektroskopii NMR.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Koźmiński
Prowadzący grup: Wiktor Koźmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)