Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody optymalizacji w chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SPEC52M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody optymalizacji w chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
Wykłady specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowy kurs metod statystycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie podstawowych metod optymalizacji

Pełny opis:

Na zajęcia składa się wykład połączony z ćwiczeniami praktycznymi prowadzonymi w sali komputerowej. Zakres pojęć podstawowych: pojęcie eksperymentu, błędy eksperymentu ze statystycznego punktu widzenia, szacowanie statystyczne, funkcja maksymalnej wiarygodności. W oparciu o pojęcie funkcji maksymalnej wiarygodności wyprowadzane są podstawowe metody wykorzystywane w obróbce numerycznej wyników eksperymentu: metoda MML (wieloodpowiedziowa metoda maksymalnej wiarygodności), ważona metoda najmniejszych kwadratów oparta na wykorzystaniu propagacji błędów oraz (najczęściej stosowana ze względu na prostotę a może również niewiedzę użytkowników) uproszczona metoda najmniejszych kwadratów. Na wykładzie omawiane są regresja i korelacja oraz dobieranie parametrów modeli w oparciu o testy statystyczne. Analiza wariancji. W części praktycznej wykorzystywane są narzędzia statystyczne wbudowane w MS Excela. Na życzenie studentów w części praktycznej może być zawarty krótki kurs programowania w VBA (Visual Basic for Applications).

Literatura:

1. Czermiński J., Iwasiewicz, A., Paszek, Z., Sikorski, A, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa 1992.

2. Korzyński Mieczysław, Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych, WNT, 2006

3. Koronacki Jacek, Mielniczuk Jan, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, 2006.

Efekty uczenia się:

Student praktycznie wykorzystuje funkcję maksymalnej wiarygodności do poprawnego formułowania zasad optymalizacji.

Wykazuje umiejętność korzystania z wbudowanego w środowisko MSExcela języka programowania VBA (Visual Basic for Application).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta podczas części praktycznej i w razie potrzeby krótki test z oceną.

Maksymalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu nie powinna przekroczyć 20% czasu zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Oracz
Prowadzący grup: Paweł Oracz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)