Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radiobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2RMON6L
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Radiobiologia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne w semestrze letnim 2M Radiogenomika (S2-PRK-RAD)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Podstawy biologii komórki.

Fizyka promieniowania jonizującego.

Podstawy ochrony radiologicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Treści kształcenia: historia radiobiologii, podstawy biologii komórki, podstawy hodowli tkankowych, podstawy radiobiologii, uszkodzenia i naprawa DNA, niecelowane efekty promieniowania, choroby nowotworowe, biologiczne podstawy radioterapii, niskie dawki promieniowania, hipoteza hormezy i LNT, Hiroszima i Nagasaki, Czarnobyl, Fukushima, wyzwania związane z energetyka jądrową.

Pełny opis:

1. Informacje wstępne – jednostki w radiobiologii: Grej,Sivert, Bekerel

2. Oddziaływanie promieniowania z materią: faza fizyczna, faza chemiczna, faza biologiczna

3. Historia radiobiologii: ważne postacie, produkty i aktywności związane z promieniowaniem, jak zmieniało się rozumienie ryzyka zdrowotnego promieniowania, jak rozwijała się radioterapia, Hiroszima i Nagasaki, rozwój ochrony radiologicznej

4. Biologia komórki, organelle, organizacja materiału genetycznego, DNA i RNA, replikacja, transkrypcja, translacja.

5. Uszkodzenia i naprawa DNA: uszkodzenia spontaniczne, chemiczne, oksydacyjne, popromienne. Rodzaje uszkodzeń: uszkodzenia zasad, uszkodzenia nukleotydów, fotoprodukty, addukty, pęknięcie pojedynczoniciowe, pęknięcia podwójnoniciowe, uszkodznia kompleksowe.

6. Mutacje i aberacje

7. Dozymetria biologiczna

8. Cechy nowotworów

9. Biologiczne podstawy radioterapii

10. Efekt widza

Literatura:

1. A. Van Der Kogel, Basic Clinical Radiobiology

2. A. Gasińska, Biologiczne podstawy radioterapii

3. Hall, E.J.; Giaccia, A.J. Radiobiology for the Radiologist. 2019, Wolters Kluver.

4. Douglas Hanahan and Robert A. Weinberg, Hallmarks of cancer.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstaw radiobiologii, poznanie ochrony radiologicznej i wpływu promieniowania na organizm ludzki z punktu widzenia biologii.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności oraz egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)