Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2PRAUCZ3P
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Wymagania (lista przedmiotów):

Psychologia 2500-ZNP-CH-2

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu przybliżenie sposobów oraz strategii rozwoju pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą omówienia zagadnień związanych z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omówione zostaną sposoby wsparcia i pracy ucznia z różnymi trudnościami oraz uczniami uzdolnionymi.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie przybliżenie problematyki pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym samej diagnozy potrzeb. . Omawiane będą sposoby prowadzenia zajęć oraz oceny arkuszy sprawdzających wiedzę uczniów z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu i dysfunkcjami a także praca z uczniami słabowidzącymi, niewidomymi, dyslektycznymi, niepełnosprawnymi ruchowo. Dyskutowane będą sposoby aktywizacji uczniów oraz sposoby poszukiwania informacji.

Literatura:

Podawana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student będzie umiał określić specyficzne potrzeby uczniów.

W szczególności:

- zna i rozumie normy, procedury i dobre praktyki stosowane w działalności pedagogicznej. zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji; zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów; treści nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem; metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych, prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów

- umie obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, oraz proponować rozwiązania problemów, podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w ramach samokształcenia oraz rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów

- jest gotów do podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja na wybrany temat omawiany podczas zajęć + zaliczenie w formie testu z możliwymi pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Ocena końcowa stanowi składową ocen z prezentacji (40%) oraz testu (60%). Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chotkowski
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)