Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Popularyzator chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2POCHEML
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Popularyzator chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
Przedmioty do wyboru w semestrze letnim (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Aktywny udział w wyszukiwaniu, przygotowywaniu i przeprowadzaniu doświadczeń chemicznych. Nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami na chemików.

Skrócony opis:

Uczestniczenie w wydarzeniach popularyzujących chemię a koordynowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem zajęć jest wykształcenie u studentek i studentów umiejętności wyszukiwania, opracowywania i bezpiecznego wykonywania doświadczeń chemicznych o popularyzującym charakterze.

Pełny opis:

Uczestniczenie w wydarzeniach popularyzujących chemię a koordynowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem zajęć jest wykształcenie u studentek i studentów umiejętności wyszukiwania, opracowywania i bezpiecznego wykonywania doświadczeń chemicznych o popularyzującym charakterze. Na podstawie opisów doświadczeń dostępnych w książkach, artykułach czy w zasobach internetowych, uczestnicy zajęć opracują własne merytorycznie poprawne aranżacje, przygotują odpowiedni sprzęt i odczynniki, sprawdzą poprawność przebiegu doświadczeń. Następnie studenci i studentki przeprowadzą opracowane doświadczenia wykazując się umiejętnością wykorzystywania poprawnego języka nauki dostosowanego do wieku i wiedzy audytorium, a także z dbałością o bezpieczeństwo zgromadzonych podczas eksperymentowania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy ze stosowanymi odczynnikami.

Literatura:

Książki, artykuły i zasoby internetowe zawierające opisy doświadczeń chemicznych, np.

1. Angelika Gumkowska "Laboratorium w szufladzie. Chemia", Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015, Warszawa.

2. Tomasz Pluciński "Doświadczenia chemiczne", Adamantan, 1997, Warszawa.

3. Stefan Sękowski "Bazar chemiczny", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981, Warszawa.

4. Artykuły w czasopiśmie „Chemia w szkole”.

5. https://www.weirdscience.eu

Efekty uczenia się:

– Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (P7S_UK)

– Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (P7S_KK)

– Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego (P7S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną na podstawie:

- aktywności podczas zajęć promocyjnych,

- pracy własnej podczas wyszukiwania propozycji doświadczeń, opracowywania własnych aranżacji doświadczeń i prezentowania ich;

- umiejętności posługiwania się poprawnym językiem nauki dostosowanym do audytorium;

- dbałości o bezpieczeństwo podczas eksperymentowania

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Agata Kowalczyk, Michał Michalec, Katarzyna Pałka, Agnieszka Siporska, Krzysztof Stolarczyk, Elżbieta Winnicka, Sylwia Żołądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)