Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafen

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON18Z
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grafen
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 2M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne (S2-CH, S2-CHS)
Wykłady monograficzne w semestrze zimowym (S2-CH, S2-CHS)
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=2692
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Student zna podstawy chemii fizycznej i nieorganicznej, główne metody badań właściwości materiałów oraz zetknął się z zagadnieniami związanymi z nanotechnologią.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład dla szerokiego grona odbiorców wyjaśniający i omawiający zjawiska oraz zagadnienia związane z grafenem. Ze względu na tematykę ma interdyscyplinarny charakter na pograniczu chemii, fizyki i inżynierii materiałowej.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przybliżyć studentom obszerną i dynamicznie rozwijającą się dziedzinę badań z zakresu nanotechnologii jaką jest grafen oraz inne materiały dwuwymiarowe. Na kolejnych spotkaniach w sposób systematyczny zostanie omówiona bogata literatura przedmiotu i poruszone następujące zagadnienia:

-wprowadzenie i krótkie powtórzenie pojęć niezbędnych do prawidłowego zrozumienia prezentowanych zagadnień

-synteza grafenu i materiałów grafenopodobnych

-niepowtarzalne właściwości grafenu i ich przyczyny

-podstawowe metody charakteryzacji fizykochemicznej

-obszary zastosowań

-grafen w kontekście inżynierii biomimetycznej

-materiały 2D, najnowsze doniesienia literaturowe i kierunki rozwoju

Literatura:

1. "Grafen. Otrzymywanie. Charakteryzacja. Zastosowania", A.Huczko, A.Dąbrowska, M.Kurcz, WUW, Warszawa 2016

2. najnowsza literatura przedmiotu (podawana na bieżąco na zajęciach)

Efekty uczenia się:

-przekazanie wiedzy z zakresu metod syntezy, właściwości i wybranych zastosowań grafenu i materiałów 2D

-usystematyzowanie podstawowych pojęć z zakresu chemii, fizyki i inżynierii materiałowej niezbędnych do pełnego rozumienia zagadnień związanych z grafenem

-ułatwienie przeglądu obszernej literatury przedmiotu i zachęcenie do dalszego studiowania dziedziny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji (5-15 min.) dotyczącej opracowanego aktualnego artykułu naukowego lub tematu wybranego przez słuchacza zgodnie z treścią przedmiotu i zainteresowaniami.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)