Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ciekłe kryształy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON17L
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ciekłe kryształy
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne (S2-CH, S2-CHS)
Wykłady monograficzne w semestrze letnim (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (lista przedmiotów):

Chemia fizyczna I 1200-1CHF1W4
Chemia fizyczna I 1200-1CHF1W3
Fizyka A 1200-1FIZAW1
Fizyka A 1200-1FIZAW2

Założenia (opisowo):

Elektrostatyka, magnetyzm, elektromagnetyzm, optyka materialow znajomosc na poziomie I roku kursu Chemii UW

Termodynamika - podstawy przejsc fazowych

Skrócony opis:

Zapoznanie z molekularnymi strukturami słabo uporządkowanymi

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione zostaną tematy:

-struktury z uporządkowaniem krótko - i daleko - zasięgowym, metody ich opisu i badania

-struktury termotropowych faz ciekłokrystalicznych (nematyk, smektyk)

-opis deformacji elastycznych w mezofazach, klasyfikacja defektów strukturalnych

-teorie przejść fazowych (model Isinga i model Landaua, elementy teorii renormalizacji)

-chiralność molekularna a chiralność struktury, mechanizmy transferu chiralności

-ferroelektryczne i antyferroelektryczne ciecze

-zastosowania materiałów mezogenicznych (budowa wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, sposoby adresowania, etc.)

-liotropowe ciekłe kryształy, ich znaczenie w biologii

Literatura:

Wykład jest prowadzony według projektu autorskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza dotyczaca struktur faz cieklokrystalicznych oraz rozrozniania ich wlasnosci widocznych w roznych metodach badawczych. Znajomosc metod stosowanych w identyfikacjii i badaniach cieklych krysztalow

Metody i kryteria oceniania:

egzamin koncowy

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Pociecha
Prowadzący grup: Damian Pociecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)