Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody instrumentalne w analizie zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON15L
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody instrumentalne w analizie zabytków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne (S2-CH, S2-CHS)
Wykłady monograficzne w semestrze letnim (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia ogólna 1200-1CHOGW1
Podstawy chemii analitycznej 1200-1PCHAW2

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej i chemii analitycznej.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przedstawienie studentom przeglądu metod instrumentalnych wykorzystywanych obecnie w analizie zabytków i dzieł sztuki ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę prowadzonych badań.

Pełny opis:

Pierwsza część wykładu poświęcona jest omówieniu istoty badań naukowych w ochronie obiektów zabytkowych i archeologicznych oraz dyskusji rozróżnienia obszarów badawczych związanych z chemią konserwatorską i archeometrią. Kolejne wykłady pozwalają na zaprezentowanie wybranych przykładów badań bezpośrednio związanych z konserwacją zabytków i dzieł sztuki. Badania procesów destrukcji obiektów zabytkowych oraz badania mające na celu stworzenie nowych metod konserwacji prezentowane są równolegle z omówieniem systematyki metod badawczych oraz przedstawieniem możliwości wybranych metod badania struktury obiektów zabytkowych i wybranych nieniszczących lub mikro-niszczących metody instrumentalnych w analizie obiektów zabytkowych. Wykłady ilustrowane są przykładami wykorzystania metod instrumentalnych w kompleksowej analizie i dokumentacji stanu zachowania obiektów zabytkowych (Fotografia, Termografia, Autoradiografia, Neutronografia, Rentgenografia, Tomografia komputerowa, Emisja Akustyczna, SEM, SEM-EDS, NAA, XRF, XRD, XANES, spektroskopia Mössbauera, Spektroskopia Ramana, FT-IR, ICP-MS, LA-ICP-MS, metody chromatograficzne, PIXE, PIGE i in.)

Literatura:

1.Non-destructive microanalysis of cultural heritage materials/" (red. K.Janssens, R.Van Grieken) Elsevier Science BV, Anwerpia (2005)

2.Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of Cultural Heritage/" (red. R.Van Grieken and K.Janssens) Balkema, Leiden, Antwerpia (2005)

3.Pollard A.M., Heron C., "Archeological chemistry/", The Royal Soc. Chem., Cambridge (1996)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazywać się znajomością i zrozumieniem problematyki związanej z badaniami obiektów archeologicznych i zabytkowych oraz dzieł sztuki, a także umiejętnością dokonania poprawnego wyboru metod instrumentalnych, pozwalających na uzyskanie wiarygodnych informacji na temat fizyko-chemicznych właściwości analizowanych obiektów.

Metody i kryteria oceniania:

Na wykładach obowiązuje obecność.

W przypadku opuszczenia więcej niż 3 wykładów, nieobecności zaczynają być brane pod uwagę przy ocenie końcowej z przedmioty.

Na zakończenie cyklu wykładów studenci zobowiązani są przystąpić do testu wielokrotnego wyboru. Podczas pisania testu można korzystać z notatek własnych. Test trwa 45 minut.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Wagner
Prowadzący grup: Barbara Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)