Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzamin z dydaktyki chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EGZAMIN3P
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Egzamin z dydaktyki chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Wymagania (lista przedmiotów):

Laboratorium dydaktyki chemii 1200-2LDCH2P
Metodyka obliczeń chemicznych 1200-2MOCH2P
Podstawy dydaktyki chemii 1200-2PDCH2P
Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii 1 1200-2SRDCH12P

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na egzaminie sprawdzane są wiedza, umiejętności i kompetencje studenta nabyte na zajęciach metodycznych, zajęciach laboratoryjnych i podczas praktyk w szkole.

Pełny opis:

Na egzaminie sprawdzane są wiedza, umiejętności i kompetencje studenta nabyte na zajęciach metodycznych, zajęciach laboratoryjnych i podczas praktyk w szkole. Egzamin ma formę praktyczną i polega na przeprowadzeniu lekcji chemii w sali laboratoryjnej Laboratorium Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UW z zaproszoną klasą.

Na egzaminie sprawdzane są umiejętności odpowiedniego doboru treści, metod i form nauczania do tematu lekcji i wieku uczniów, a także umiejętności pisania konspektu oraz prowadzenia lekcji. Olbrzymia uwaga zwracana jest na poprawność metodyczną i poprawność merytoryczną lekcji.

Literatura:

Zajęcia są prowadzone wg projektu autorskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student zna:

- różne metody i formy nauczania chemii;

- podstawowe elementy składowe konspektu lekcji.

Umiejętności. Student potrafi:

- wybrać metodę i formę nauczania odpowiednią do realizacji danego celu nauczania;

- dobrać materiały odpowiednie do realizacji danego zagadnienia;

- pisać konspekty lekcji;

- poprowadzić lekcję w oparciu o przygotowany konspekt i materiały na każdym poziomie nauczania szkolnego.

Kompetencje: Student:

- dba o jakość i staranność działań;

- wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji;

- rozumie potrzebę dostosowywania materiałów dydaktycznych do możliwości uczniów;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega zarówno proces przygotowania, jak i poprowadzenia lekcji.

Punktowane są: odpowiedni dobór treści, metod i form nauczania; umiejętność tworzenia konspektu oraz prowadzenia lekcji. Na podstawie zdobytej liczby punktów wystawiana jest ocena.

Praktyki zawodowe:

Odbycie praktyk w szkole jest niezbędne do uzyskania uprawnień pedagogicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)