Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia jądrowa - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHJADL1M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia jądrowa - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego w semestrze 1M (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studentki i studenci wykonują po 7 ćwiczeń ilustrujących właściwości radioizotopów oraz ich zastosowania.

Pełny opis:

W ramach pracowni z chemii jądrowej przewidziane są następujące ćwiczenia obowiązkowe: określanie stopnia osłabienia promieniowania beta; pomiar grubości materiałów za pomocą technik radiometrycznych; określenie wpływu podstawienia izotopowego H/D na fizykochemiczne właściwości substancji; przeprowadzenie wymiany izotopowej wodoru; kinetyka wymiany izotopowej jodu między jodkiem etylu C2H5I i jodkiem sodu znaczonym jodem 131; badanie struktury tiosiarczanu za pomocą radionuklidu 35S; pomiar aktywności próbek pierwiastków posiadających naturalne radionuklidy.

Wśród ćwiczeń do wyboru znajdują się: zastosowanie spektrometrii promieniowania gamma w neutronowej analizie aktywacyjnej, oznaczanie izotopów promieniotwórczych w próbkach gleby, enzymatyczna synteza 3-jodo-L-tyrozyny znakowanej jodem 131, synteza preparatów znakowanych radioizotopami stosowanych w medycynie nuklearnej, otrzymywanie potencjalnych radiofarmaceutyków na bazie przeciwciał

monoklonalnych, wyznaczanie rozpuszczalności związków trudno rozpuszczalnych z wykorzystaniem radionuklidów, efekty rozpuszczalnikowe w reakcjach enzymatycznych, efekty izotopowe w badaniu właściwości układów binarnych zawierających ciecze jonowe.

Literatura:

Studentki i studenci wybierają literaturę zgodnie z tematem ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tych zajęć studentka/student powinien zdobyć umiejętność pracy z izotopami promieniotwórczymi i powinien wykazać się znajomością podstawowych technik izotopowych

Metody i kryteria oceniania:

Każde ćwiczenie jest oceniane na podstawie kolokwium i opisu. Końcowa ocena jest średnią ocen z 7 ćwiczeń.

Podczas zajęć będzie prowadzony rejestr obecności.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność podlegająca usprawiedliwieniu. Wymagane jest odpracowanie opuszczonego ćwiczenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Tomasz Gierczak, Michał Grdeń, Anna Makowska, Katarzyna Pałka, Zbigniew Rogulski, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)