Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oddziaływania międzycząsteczkowe i wstęp do termodynamiki statystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK6-W3
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Oddziaływania międzycząsteczkowe i wstęp do termodynamiki statystycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://tiger.chem.uw.edu.pl/index.php?i=omts
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakładamy, że student posiada wiedzę nt. chemii teoretycznej na poziomie wykładu i laboratorium Chemii Kwantowej A lub Podstaw Chemii Kwantowej (3. semestr).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawami opisu teoretycznego oddziaływań międzycząsteczkowych z punktu widzenia współczesnej chemii kwantowej oraz z podstawowymi pojęciami termodynamiki statystycznej.

Pełny opis:

Zestaw tematów dla poszczególnych części wykładu

teoretyczne podstawy opisu oddziaływań międzycząsteczkowych, podział energii oddziaływania na składowe i ich interpretacja w ramach rachunku zaburzeń, przybliżone metody modelowania oddziaływań międzycząsteczkowych

rozkład mikrokanoniczny i kanoniczny, suma statystyczna, statystyczna definicja entropii i temperatury, molekularne funkcje podziału, stałe równowagi reakcji

Literatura:

1. Lucjan Piela “Idee Chemii Kwantowej”

2. Peter Wiliam Atkins “Chemia fizyczna”

Efekty uczenia się:

Student potrafi rozpoznać rodzaj oddziaływania między badanymi cząsteczkami i zaproponować jego przybliżony model. Zna podstawy zastosowania termodynamiki statystycznej do obliczania funkcji termodynamicznych i stałych równowagi reakcji w prostych układach chemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Przybytek
Prowadzący grup: Michał Przybytek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)