Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana chemia nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK5W2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana chemia nieorganiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stwarzają możliwość zapoznania się ze współczesnymi trendami w chemii nieorganicznej, w szczególności metali, w tym metali przejściowych, z uwzględnieniem ich zdolności do tworzenia związków koordynacyjnych. Wykład będzie również obejmował zagadnienia nieorganicznej chemii materiałów, problematykę tworzenia i właściwości struktur zorganizowanych i warstw samoorganizujących się, polimerów nieorganicznych oraz hybrydowych organiczno-nieorganicznych materiałów o określonej funkcjonalności, w tym o właściwościach katalitycznych.

Pełny opis:

Teoria pasmowa ciała stałego. Metale, półprzewodniki i pseudometale. Nanocząstki metali. Molekularne przewodniki elektronowe o mieszanych stopniach utlenienia (teoria Robina i Daya). Ogólna charakterystyka fizykochemiczna metali, ich mieszanin, stopów i związków międzymetalicznych. Struktura, nomenklatura i trwałość związków koordynacyjnych. Teoria pola krystalicznego i teoria pola ligandów. Widma elektronowe i właściwości magnetyczne. Mechanizmy reakcji i ich kinetyka. Kompleksy bionieorganiczne. Defekty w sieci Związki niestechiometryczne. Dyfuzja jonu i atomu. Wielocentrowe kompleksy i polimery koordynacyjne. Polioksometallany i cyjanometallany. Klastery metali. Polimeryczne tlenki i siarczki metali. Szkła. Struktury warstwowe. Interkalacja. Zeolity i iły. Ultra-cienkie warstwy nieorganiczne. Samoorganizacja. Zorganizowane struktury wielowartswowe. Hybrydowe materiały organiczno-nieorganiczne. Sieci nanocząstek metali. Nanomateriały i nanotechnologie nieorganiczne. Własności katalizatorów. Kataliza homogeniczna i heterogeniczna. Wybrane przykłady procesów katalitycznych.

Literatura:

1.F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, "Chemia nieorganiczna; podstawy", PWN, 1995.

2.S. F. Kettle, "Fizyczna chemia nieorganiczna", PWN, 1999.

3.A. F. Wells, "Strukturalna chemia nieorganiczna", WNT, 1993.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się znajomością współczesnych tendencji rozwoju chemii nieorganicznej, wiedzą w zakresie chemii koordynacyjnej, także w kontekście rosnącego znaczenia metali w biologii i medycynie oraz przygotowywania i zastosowania wielu nowych materiałów nieorganicznych na poziomie nanostrukturalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kulesza
Prowadzący grup: Paweł Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)